Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2024, štvrtok
 

Aktuálna vládna koncepcia boja proti extrémizmu zohľadňuje aj odporúčania európskych expertov

23. 03. 2015

extremista

Vláda SR schválila 18. marca 2015 návrh Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019, ktorý predložilo Ministerstvo vnútra SR. Ide o strategický dokument, ktorý nadväzuje na predchádzajúce dve koncepcie. Definuje priority SR v oblasti predchádzania a eliminácie radikalizácie, extrémizmu a s nimi spojenej protispoločenskej činnosti ohrozujúcej základné práva a slobody osôb a základy demokratického právneho štátu.

Potreba prijatia koncepcie a realizácie navrhnutých opatrení vyplýva z dôvodu ochrany týchto hodnôt zakotvených v Ústave SR, medzinárodných dohovoroch v oblasti ľudských práv, ako aj z ostatných dokumentov strategickej povahy v tejto oblasti. Zároveň je koncepcia premietnutím úloh zo Stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ v oblasti predchádzania násilnému extrémizmu a radikalizácii.

Extrémizmus je jedným z najnebezpečnejších protispoločenských javov modernej demokratickej spoločnosti. Vláda SR považuje za neoddeliteľnú súčasť politiky demokratického štátu dôsledné rešpektovanie ľudských práv a slobôd a v zmysle Ústavy SR  nepripustí žiadne formy rasovej či národnostnej neznášanlivosti. Koncepcia boja proti extrémizmu je odpoveďou na  tieto negatívne formy spoločenského správania sa. Najohrozenejšou skupinou sú mladí ľudia a aj z tohto dôvodu sa na plnení úloh  koncepcie nepodieľajú len bezpečnostné zložky štátu, ale aj iné štátne orgány, ako napríklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ministerstvo vnútra SR pri príprave koncepcie spolupracovalo s ďalšími ministerstvami a mimorezortnými subjektmi. V koncepcii sú zohľadnené aj odporúčania expertov Európskej siete pre radikalizáciu a extrémizmus (RAN).

Počet zaznamenaných trestných činov extrémizmu vykazoval na Slovensku od roku 2011 neustály medziročný pokles.  Aj keď situáciu v oblasti radikalizácie  a extrémizmu možno v SR považovať za stabilnú  a bez významnejších incidentov ohrozujúcich stabilitu štátu, napriek tomu je potrebné, aby sa k možným zmenám pristupovalo predvídavo a najmä s ohľadom na okolité štáty, či celkovú bezpečnostnú situáciu v Európe.

Je nevyhnutné, aby sa pozornosť spoločnosti zamerala na zvyšovanie povedomia verejnosti a zvlášť niektorých ľahko ovplyvniteľných skupín o nebezpečenstve, ktoré extrémizmus a s ním súvisiace javy predstavujú pre celú spoločnosť a každého jednotlivca v nej.

So zreteľom na situáciu na Slovensku a na vývoj extrémistickej scény za obdobie posledných rokov boli stanovené štyri základné strategické ciele koncepcie. V oblasti prevencie je cieľom predchádzať a zamedziť radikalizácii vedúcej k extrémizmu formou skorej intervencie a systematickým vzdelávaním jednotlivých cieľových skupín. V oblasti represie je to zas zvýšenie kapacít a možností na efektívne odhaľovanie a stíhanie trestných činov extrémizmu a s nimi súvisiace organizačné opatrenia.

Ciele sú definované nasledovne, pričom pri každom z nich sú rozpísané úlohy pre jednotlivé subjekty:

  • Posilniť odolnosť komunít a jednotlivcov voči nedemokratickým ideológiám   a extrémizmu.
  • Zvyšovať povedomie  o prejavoch  a spoločenskej závažnosti extrémizmu a následkoch radikalizácie.
  •  Efektívne monitorovať a odhaľovať trestné činy extrémizmu, stíhať ich páchateľov.
  • Vytvárať inštitucionálne a personálne kapacity pre štátne orgány plniace úlohy vo veciach ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu.

Predchádzanie a potláčanie prejavov extrémizmu a radikalizácie nemôže byť len úlohou orgánov štátu. Pri napĺňaní cieľov vytýčených v koncepcii je kľúčová aktívna účasť celej občianskej spoločnosti a jej jednotlivých aktérov – akademickej obce, mimovládnych organizácií, médií či jednotlivých občanov.