Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Kabinet schválil návrh nového zákona o obecnej polícii, ktorý upravuje jej kompetencie

14. 04. 2023

paragraf

Vláda v piatok 14. apríla 2023 schválila návrh zákona o obecnej polícii. Plníme ním programové vyhlásenie, v ktorom sa kabinet zaviazal vytvoriť podmienky, aby obecné a mestské polície mohli zabezpečiť kvalitnejší výkon kontroly verejného poriadku, čím zároveň dôjde k užšej spolupráci  medzi jednotlivými bezpečnostnými zložkami.

Zámerom je reflektovať na vyriešenie nedostatkov súčasnej právnej úpravy pri akceptácii postavenia obecnej polícii v celkovej štruktúre bezpečnostných zložiek na území Slovenska.

Návrhom nového zákona sa napríklad nanovo navrhuje upraviť základné legislatívne vymedzenie zákrokov, všeobecných i konkrétnych opatrení a použitia donucovacích prostriedkov či strelnej zbrane.

Zavádza sa tiež nová kategória zamestnanca obce zaradeného na výkon práve v obecnej polícii, dočasné pozastavenie výkonu činnosti či preskúšanie odbornej spôsobilosti.

Cieľom je využívať kapacity obecnej polície predovšetkým v obciach, v ktorých sa nenachádza útvar Policajného zboru, prípadne v mestách, kde prostriedky Policajného zboru nemusia byť dostatočné.

Jedny z najpodstatnejších zmien vo vládou schválenom legislatívnom návrhu sú v oblasti cestnej premávky. Ak návrh zákona schváli aj parlament, rozšíria sa kompetencie v oblasti objasňovania deliktov súvisiacich s požívaním alkoholu alebo inej návykovej látky: obecní policajti budú  oprávnení na vykonávanie dychovej skúšky u vodičov. Obce budú mať možnosť prejednávať prípady prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré budú zaznamenané  stacionárnymi radarmi.

Podľa návrhu pri zistení alkoholu v množstve, ktoré je priestupkom, príslušník obecnej polície spíše správu o výsledku objasňovania priestupku a predloží ju správnemu orgánu, ktorým je Policajný zbor. Pri zistení alkoholu v množstve, ktoré je trestným činom, príslušník obecnej polície danú osobu bude môcť zadržať podľa Trestného poriadku a ďalej postupovať ako pri prichytení osoby pri inom trestnom čine.

Donucovacie prostriedky možno považovať za podstatný prvok činnosti obecnej polície ako útvaru obce, ktorý plní úlohy najmä pri zabezpečovaní  verejného poriadku a spolupôsobí pri ochrane osôb, majetku či životného prostredia. Návrh zákona ustanovuje základný rámec použitia  donucovacích prostriedkov, pričom pred ich nasadením sa musí použiť predchádzajúca výzva s výstrahou. Voľba konkrétneho donucovacieho prostriedku závisí od povahy zákroku, konkrétnych okolností a intenzity protiprávneho konania osoby. Zavádzajú sa aj nové donucovacie prostriedky, najmä elektrické alebo iné dočasne zneschopňujúce prostriedky, spútavacie opasky a spútavacie popruhy.

Dopĺňa sa  všeobecná povinnosť pre každého uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz alebo požiadavku príslušníka obecnej polície, ktorá sa v súčasne platnom zákone nenachádza.

Vzhľadom na neustále sa zvyšujúce nároky na plnenie úloh je nevyhnutné jasne nastaviť aj podmienky, za ktorých sa osoba môže stať príslušníkom obecnej polície. Príslušník obecnej polície vzhľadom na okruh úloh, ktoré plní, musí byť zdravotne, psychicky a telesne spôsobilý.  V tejto súvislosti sa zavádza aj nové vymedzenie bezúhonnosti a spoľahlivosti či preskúšanie odbornej spôsobilosti alebo dočasné pozastavenie výkonu činnosti príslušníka obecnej polície.

Vek príslušníka obecnej polície sa v návrhu zákona znižuje z 21 rokov na 18 rokov. Vek na získanie zbrojného preukazu sa ale nemení, obecný policajt mladší ako 21 rokov nebude môcť pôsobiť so strelnou zbraňou.

Ak návrh zákona schváli parlament, nové pravidlá začnú platiť od začiatku roku 2024.