Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Majitelia strelných zbraní: nezabudnite na povinnosti, ktoré treba splniť do konca januára 2023

18. 12. 2022

revolver_bk

Od 1. februára 2022 je účinná novela zákona č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive. Upozorňujeme držiteľov zbrojných licencií, zbrojných preukazov a držiteľov určitých druhov strelných zbraní na zmeny a aktuálne povinnosti.

Majitelia strelných zbraní, ktorí vlastnia doposiaľ políciou neevidované zbrane -  avšak držba ktorých je podmienená od 1. februára 2022 vydaním zbrojného preukazu, zbrojnej licencie a zaevidovaním - majú už len pár týždňov na to, aby stihli v lehote do 31. januára 2023 PODAŤ ŽIADOSŤ o vydanie zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo o zaevidovanie zbrane na príslušnom oddelení dokladov, úsek zbraní a streliva okresného riaditeľstva Policajného zboru v mieste trvalého/prechodného pobytu.

Infografika k informáciám

V prípade nesplnenia uvedených povinnosti sa majitelia strelných zbraní dopúšťajú  priestupku na úseku zbraní a streliva (§ 69 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive). Následky nesplnenia tejto povinnosti:

 • uloženie sankcie až do výšky 1 600 eur
 • následná strata spoľahlivosti z pohľadu zákona o strelných zbraniach a strelive až na obdobie 2 rokov. Počas týchto dvoch rokov nebude možné mať zbrojný preukaz, ani požiadať o jeho vydanie.

Uvedené sa týka nasledovných povinností:

Povinná evidencia zbraní

 • palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne najviac 7,5 J,
 • expanzná zbraň okrem expanznej zbrane, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C (pozn. ide teda o zbrane laicky nazývané „plynovky“, ktoré neboli upravené zo zbraní inej kategórie),
 • znehodnotená zbraň kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo kategórie D uvedená v písmene k) podľa osobitného predpisu,
 • palná zbraň skonštruovaná na princípe perkusného, kresadlového, kolieskového alebo tlejákového zámkového systému, okrem opakovacej palnej zbrane skonštruovanej na princípe perkusného zámkového systému (napr. perkusný revolver), ktorý je možné držať len na zbrojný preukaz.

Povinnosť vlastniť zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu sa týka zbraní

 • expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A,
 • zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A na zbraň kategórie D, okrem:
 1. znehodnotenej zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo kategórie D uvedená v písmene k) podľa osobitného predpisu3a),
 2. znehodnotená zbraň, ktorá nie je uvedená v písmene i) alebo
 3. rezu zbrane,
 • expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie B,
 • zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie B na zbraň kategórie D, okrem:
 1. znehodnotenej zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo kategórie D uvedená v písmene k) podľa osobitného predpisu,
 2. znehodnotenej zbrane, ktorá nie je uvedená v písmene i) alebo rezu zbrane, 
 • expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie C,
 • zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie C na zbraň kategórie D, okrem:
 1. znehodnotenej zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo kategórie D uvedená v písmene k) podľa osobitného predpisu,
 2. znehodnotenej zbrane, ktorá nie je uvedená v písmene i) alebo rezu zbrane,
 • viacvýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je menšia ako 280 mm,
 • viacvýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je najmenej 280 mm.

Možnosť získať „automatickú výnimku" na zbrane kategórie A (§72j ods. 5 zákona č. 190/2003)

Ak máte k 1. februáru 2022 v držbe zbraň kategórie A, na ktorej držanie nebolo potrebné mať do 31. januára 2022 výnimku udelenú Ministerstvom vnútra SR, ste považovaný za osobu, ktorej bola udelená výnimka (tzv. automatická výnimka) na túto zbraň za splnenia podmienky, že ste držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorá vás oprávňuje na nadobudnutie a držbu takejto zbrane, alebo – že ste v termíne do 31. januára 2022 PODALI ŽIADOSŤ o vydanie zbrojného preukazu, zbrojnej licencie (alebo o zaevidovanie zbrane) na príslušnom oddelení dokladov na úseku zbraní a streliva Okresného riaditeľstva Policajného zboru v mieste trvalého/prechodného pobytu.

Uvedené sa týka nasledovných zbraní:

 • expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A,
 • zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A na zbraň kategórie D, okrem zbrane uvedenej v písmene j), § 7 ods. 1 písm. i), j) alebo písm. l),
 • samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola upravená zo samočinnej zbrane,
 • d) krátka samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov,
 • dlhá samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov,
 • krátka opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov,
 • dlhá opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov,
 • dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako 600 mm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostriedkov.

Upozorňujeme majiteľov strelných zbraní, aby vyššieuvedené povinnosti neodkladali až na posledný januárový týždeň 2023, z dôvodu možného predĺženia čakacích lehôt na podanie a ďalšie vybavenie jednotlivých žiadostí.

Bližšie informácie nájdete na: https://www.minv.sk/?najcastejsie-otazky-novela-zakona-01-02-2022.