Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Návrh nového zákona o obecnej polícii posilní jej právomoci

23. 12. 2022

paragraf

Obecnej polícii sa v budúcnosti rozšíria kompetencie. Umožní to návrh nového zákona o obecnej polícii, ktorý ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. V prípade schválenia nahradí v súčasnosti účinný zákon č. 5641991 Zb.

„Polícii chceme poskytnúť adekvátny priestor a nástroje na plnenie svojich úloh. Nová legislatíva im prinesie viac kompetencii, čím sa rozšíria ich právomoci,“ uviedol minister vnútra SR Roman Mikulec.

Návrh nového zákona pripravovala pracovná skupina so zastúpením rôznych zainteresovaných subjektov a organizácií, výsledkom práce ktorej sú rozsiahle zmeny pri postavení, oprávneniach a činnosti obecných polícií.

Nové oprávnenia obecného policajta

Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti je podľa súčasnej právnej úpravy vo vzťahu k plneniu úloh obecnej polície nevyhovujúce, bolo preto rozšírená o dôvody na požadovanie preukázania totožnosti.

Dopĺňa sa nové oprávnenie, ktoré jednoznačne legalizuje vstup a zdržiavanie sa v podnikateľských prevádzkových priestoroch z dôvodu plnenia vymedzených úloh obecnej polície, ktorých plnenie môže byť pri spochybňovaní tejto možnosti značne obmedzené, resp. úplne znemožnené.

Pri použití technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla (tzv. papuča) sa po novom uvádzajú aj požiadavky jeho odstránenia z vozidla. Pri dlhodobom použití technického prostriedku na vozidle (30 dní) sa navrhuje odstraňovať toto vozidlo z cesty na náklady jeho prevádzkovateľa alebo vlastníka.

Komplexne sa prepracovali ustanovenia o donucovacích prostriedkoch 

V návrhu zákona sa uvádzajú všeobecné podmienky ich použitia. Voľba konkrétneho donucovacieho prostriedku bude závisieť od povahy zákroku, konkrétnych okolností prípadu a intenzity protiprávneho konania osoby, ktorej konanie (odpor) bude potrebné prekonať, samozrejme pri splnení zásad zákonnosti a primeranosti.

Výpočetjednotlivých druhov donucovacích prostriedkov  bol rozšírený o ďalšie prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku, pričom sa prihliadalo na ich zjavne vyššiu účinnosť a súčasne nižšiu invazívnosť voči telu osoby ako by tomu bolo v prípade priameho použitia zbrane, resp. aj v prípade použitia ostatných donucovacích prostriedkov. Ide predovšetkým o elektrické alebo iné dočasne zneschopňujúce prostriedky, spútavacie opasky a spútavacie popruhy.

Po novom sa dôkladne rozlišuje medzi donucovacími prostriedkami a použitím zbrane, a to predovšetkým kvôli možným následkom použitia zbrane. Použitie zbrane je najzávažnejším zásahom do základných práv a slobôd osoby, keďže ju priamo a zásadným spôsobom ohrozuje na živote a zdraví. Z tohto dôvodu sa podmienky na použitie zbrane ponechávajú taxatívne vymedzené a odlišne upravené od donucovacích prostriedkov. V ostatnom sa preberá doterajšia úprava použitia zbrane.

Zmeny v zákone o priestupkoch a v zákone  o cestnej premávke

Precizuje sa vymedzenie rozsahu priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktoré obecná polícia môže prejednávať v blokovom konaní pri ponechaní základných súčasných rámcov, t. j. pôjde predovšetkým o priestupky na úseku tzv. statickej premávky či  priestupky proti miestnym (lokálnym) pravidlám ako odbočenie, vjazd a pod. 

Nad rámec súčasnej právnej úpravy sa navrhuje pre obecnú políciu tiež možnosť prejednať v blokovom konaní aj priestupky spáchané neuposlúchnutím výzvy príslušníka obecnej polície pri objasňovaní priestupku alebo nepredložením dokladov na vedenie vozidla.

Medzi úlohy obecnej polície sa kvôli zvýšeniu bezpečnosti v cestnej premávky zaraďuje aj objasňovanie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky vodičom vozidla. Obecní policajti  budú teda oprávnení na vykonávanie dychovej skúšky či nariadenie odberu krvi. Cieľom je využiť kapacity obecnej polície predovšetkým v obciach, v ktorých sa nenachádza útvar Policajného zboru, či tam, kde prostriedky Policajného zboru nemusia byť dostatočné.

Na túto novovymedzenú pôsobnosť obecnej polície nadväzuje tiež nový dôvod na zastavenie vozidla – ak je dôvodné podozrenie, že vodič je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, ako aj  nové oprávnenie na zadržanie vodičského preukazu a oprávnenie požiadať vodiča vozidla o predloženie dokladov.

Obciam sa tiež navrhuje možnosť prejednávať formou objektívnej zodpovednosti aj prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré budú zaznamenané stacionárnymi radarmi (konštrukčne pevne spojenými so zemou). Kvôli  zamedzeniu duplicít a kvôli efektívnosti merania bude miesta merania potrebné prerokovať s orgánom Policajného zboru.

Vzhľadom na neustále sa zvyšujúce nároky na plnenie úloh je nevyhnutné jasne nastaviť aj podmienky, za ktorých sa osoba môže stať príslušníkom obecnej polície

Dnešné, platné bez akejkoľvek zmeny od roku 1991, nezodpovedajú súčasným požiadavkám.

Znižuje sa minimálny vek na prijatie osoby do pracovného pomeru v obecnej polícii z 21 rokov na 18 rokov.

Požiadavky na príslušníka obecnej polície sa rozširujú o podmienky spoľahlivosti, spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, ovládania štátneho jazyka a fyzickej spôsobilosti.

Účinnosť návrhu zákona sa vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu navrhuje na 1. jún 2023 okrem niektorých ustanovení týkajúcich sa príspevku za prácu v obecnej polícii, ktoré aj podľa súčasnej právnej úpravy majú nadobudnúť účinnosť až 1. januára 2024.