Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Novým druhom súkromnej bezpečnostnej služby je profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou

29. 01. 2013

prevoz_penazi

Novelu zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti ministerstvo vnútra vypracovalo na základe plánu hlavných úloh na rok 2012. Do zákona bolo implementované nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti medzi členskými štátmi eurozóny (PDF, 2 MB) /pdf, 1,61 MB/. S nariadením  je spojený komplexný systém bezpečnostných opatrení a prvkov, ktoré bolo potrebné začleniť do nášho právneho poriadku. Novela prináša aj ďalšie zmeny vyplývajúce z doterajšej praxe na úseku súkromnej bezpečnosti. Novelizovaný zákon bude účinný od 1. februára  2013.

Profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou

Novým druhom bezpečnostnej služby je od 1. februára 2013 „profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou“. Subjekty bezpečnostných služieb, ktoré sa zameriavajú na odbornú prípravu a poradenstvo, budú po zavedení tejto novej služby poskytovať aj prípravu na cezhraničnú cestnú prepravu a odborné poradenstvo k nej.

Povolenie na prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy bude vydávať ministerstvo vnútra, prevádzkovanie ostatných bezpečnostných služieb budú naďalej povoľovať príslušné krajské riaditeľstvá PZ.

Novela zákona definuje podmienky na udelenie licencie na prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy:

  • Fyzickej osobe udelí licenciu ministerstvo vnútra, ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku či bezpečnosti za nasledovných podmienok: ide o občana Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý dosiahol vek 21 rokov, je bezúhonný , spoľahlivý , zdravotne i odborne spôsobilý, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a v posledných 24 mesiacoch vzorne vykonával prepravu peňažnej hotovosti – má teda už licenciu na prevádzkovanie strážnej služby. Podmienkou bude tiež poistenie zodpovednosti za škodu pri prevádzkovaní SBS a držba vozidla určeného na prepravu mincí a bankoviek.
  • Právnickej osobe bude možné udeliť licenciu pri splnení uvedených podmienok, pričom tieto podmienky musia spĺňať všetci jej štatutárni zástupcovia; podielnici, ktorí vlastnia najmenej 15-percentný podiel v právnickej osobe, musia preukázať bezúhonnosť a spoľahlivosť.

V tejto súvislosti novela podrobne ustanovuje, aké doklady musí žiadateľ predložiť a aké úkony je povinný absolvovať pri konaní o udelení licencie na prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy, takisto voči komu má oznamovacie povinnosti: v akých prípadoch a v akých lehotách.

Licenčné konanie

Rozširujú sa dôvody na odňatie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby – v prípadoch, ak prevádzkovateľ neoznámi príslušnému orgánu dôvody na pozastavenie prevádzkovania /ide predovšetkým o zmenu v stave bezúhonnosti a spoľahlivosti/, alebo do 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie nepodá návrh na zápis do obchodného registra.

Na základe doterajších skúseností do okruhu osôb, ktoré musia spĺňať zákonom ustanovené podmienky na prevádzkovanie bezpečnostnej služby /najmä bezúhonnosť/, pribudol aj splnomocnenec prevádzkovateľa – teda „osoba konajúca v mene prevádzkovateľa vo veciach poskytovania bezpečnostnej služby na základe plnomocenstva“. Tým sa odstránil právny stav, kedy bola plná moc prenášaná na fyzické osoby bez dostatočnej odbornej spôsobilosti, bezúhonnosti a spoľalivosti.

Odborná spôsobilosť a príprava

Prevádzkovatelia na úseku cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti budú musieť absolvovať skúšku odbornej spôsobilosti „CIT“, v hierarchii skúšok najvyššiu formu.

Novela upravuje aj ďalšie zmeny pri skúškach, ktoré vyplývajú z aplikačnej praxe: napríklad postup prihlasovania na skúšku, lehoty pri opravných skúškach a i. Takisto zavádza dôvody zániku platnosti preukazu odbornej spôsobilosti, postup pri získaní nového preukazu a nakladanie s neplatným preukazom.

Výkon štátneho dozoru

 Z dôvodu výkonu štátneho dozoru a kontroly sa upravujú ustanovenia zákona týkajúce sa zmlúv o poskytovaní bezpečnostnej služby. Nielen zmluva, ale aj všetky jej zmeny a dodatky , rovnako zrušenia zmluvy, budú musieť mať písomnú formu. V zmluve vo všeobecnosti bude musieť byť upravené:

  • druh poskytovanej bezpečnostnej služby
  • predmet poskytovanej činnosti
  • údaje o zmluvných stranách v rozsahu stanovenom zákonom
  • miesto poskytovania bezpečnostnej služby.

Pri výkone štátneho dozoru bude možné využívať technické prostriedky na zhotovenie fotografií, videozáznamov alebo zvukových záznamov. Táto dokumentácia môže byť využitá ako dôkaz v konaní pred správnym orgánom alebo pred súdom.

Upravujú sa tiež aj pokuty a postihy za priestupky spáchané zamestnancami bezpečnostných služieb, rozširujú sa dôvody na zákaz činnosti za spáchaný priestupok.

Zamestnanci

Na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie v bezpečnostnej službe budú zamestnávatelia povinní od neho vyžadovať lekársky posudok nie starší ako tri mesiace – pri nástupe a potom každé dva roky počas trvania pracovného pomeru.

Zamestnancovi pribudne tiež povinnosť hlásiť každú zmenu, ktorá môže mať vplyv na jeho zdravotnú spôsobilosť.

Veková hranica pre výkon fyzickej ochrany alebo pátrania sa znižuje z doterajších 19 na 18 rokov.

Pri povinnosti označovať odev pracovníkov bezpečnostnej služby tak, aby bolo zrejmé, že ide o bezpečnostnú službu sa zavádza výnimka - túto povinnosť nemusia spĺňať pracovníci, ktorí vykonávajú ochranu osôb.

Zmeny v zákone o strelných zbraniach a strelive  a v zákone o správnych poplatkoch

V súvislosti s novým druhom bezpečnostnej služby – profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou - sa novelizuje aj zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive.a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stanovujú sa podmienky a postup, na základe ktorého môže zamestnanec takejto služby prevážať cez územie SR zbrane.

Novelizuje sa aj zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch – v časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť, položka 149.