Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Od 1. júla je účinná rozsiahla novela zákona o Policajnom zbore

30. 06. 2022

logo Policajného zboru SR

Novelou  zákona č. 171/1993 o Policajnom zbore sa zavádza základná štruktúra Policajného zboru, nové oprávnenia policajtov, rušia sa menovky na rovnošatách či upravuje činnosť dronov. Parlament novelu schválil 10. mája 2022.

 

ŠTRUKTÚRA POLICAJNÉHO ZBORU

Základnú štruktúru Policajného zboru bude tvoriť Prezídium Policajného zboru, útvary s pôsobnosťou pre celé územie SR a útvary s miestnou pôsobnosťou. Špecificky sa upravuje postavenie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru. Základné pravidlá o zriaďovaní a zrušovaní útvarov ostávajú nezmenené (minister vnútra na návrh policajného prezidenta).

Policajný zbor sa člení na

  • službu kriminálnej polície,
  • službu finančnej polície,
  • službu poriadkovej polície,
  • službu dopravnej polície,
  • službu železničnej polície,
  • službu ochrany objektov,
  • službu hraničnej a cudzineckej polície,
  • službu osobitného určenia,
  • službu ochrany určených osôb,
  • inšpekčnú službu.

MENOVKY

Vypúšťa sa povinnosť používať na služobnej rovnošate aj menovku policajta. Rovnošata bude však naďalej obsahovať identifikačné číslo policajta. Dôvodom tejto zmeny je, že v mnohých prípadoch pri výkone služobných zákrokov totiž dochádzalo k osočovaniu a vyhrážaniu sa zakročujúcim policajtom a ich rodinným príslušníkom, ako aj k zaznamenávaniu si osobných údajov policajtov. Používaním menovky na rovnošatách policajtov je Slovenská republika ojedinelá v rámci okolitých štátov EÚ.

DRONY

Z dôvodu zaisťovania bezpečnosti určených osôb a objektov sa zakazuje činnosť bezpilotných lietadiel do výšky 120 m nad vymenovanými objektmi (pracovisko, bydlisko alebo rezidencia prezidenta, predsedu Národnej rady SR, predsedu vlády a predsedu Ústavného súdu SR a objekt, v ktorom sa konajú pravidelné rokovania parlamentu, vlády a Ústavného súdu SR).

ROZŠÍRENIE OPRÁVNENÍ POLÍCIE

Použitie hmatov, chvatov, úderov, kopov sebaobrany a prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie útoku a použitie služobného psa ako donucovacích prostriedkov pri ohrození alebo narušení bezpečnosti alebo plynulosti železničnej dopravy sa rozširuje aj na ich použitie pri ohrození alebo narušení iných druhov dopráv.

Rozširuje sa oprávnenie použiť putá alebo spútavací opasok aj na osobu, ktorá má byť na základe rozhodnutia lekára umiestnená v zdravotníckom zariadení a kladie aktívny odpor alebo napáda iné osoby, alebo ohrozuje svoj život alebo zdravie alebo poškodzuje majetok. Ide najmä o prevozy psychicky chorých osôb do nemocnice.

Dopĺňa sa oprávnenie vyzvať osobu, aby sa podrobila vyšetreniu na alkohol alebo inú návykovú látku, ak je dôvodný predpoklad, že by vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu vykonávaného úkonu.

Navrhuje sa možnosť použiť informačno-technické prostriedky aj v rámci boja proti extrémizmu.

Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta sa navrhuje aj pri hromadnom porušení verejného poriadku alebo pri hrozbe hromadného porušenia verejného poriadku.

ĎALŠIE ZMENY

Podľa nového nariadenia Európskej únie o prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému v oblasti policajnej a justičnej spolupráce bude možné monitorovať nielen dopravné prostriedky, ale aj iné veci (zbrane, doklady, platobné karty). Okrem motorových vozidiel sa v Schengenskom informačnom systéme budú pri registrácii preverovať aj lietadlá, námorné lode a rekreačné plavidlá.

Dopĺňa sa oprávnenie na vydanie príkazu voči poskytovateľovi hostingových služieb na odstránenie teroristického obsahu online alebo na znemožnenie prístupu k nemu, čo sú nové postupy vyplývajúce z nariadenia EÚ.

V nadväznosti na správu Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania sa precizuje umiestňovanie osôb obmedzených na osobnej slobode do určeného priestoru na nevyhnutne potrebný čas ako alternatíva k ich umiestňovaniu v celách policajného zaistenia. Do určeného priestoru bude môcť byť umiestnená aj predvedená osoba, ale len na vykonanie úkonu, ktorý neznesie odklad.

Pre vládu sa dopĺňa možnosť vyčleniť v krízovej situácii na plnenie úloh Policajného zboru, ak jeho sily a prostriedky nepostačujú, aj profesionálnych vojakov bez toho, aby sa im musel nariaďovať výkon mimoriadnej služby tak, ako je to v súčasnosti.

V rámci novely sa menia aj ďalšie štyri zákony: o civilnom letectve,  o vnútrozemskej plavbe, o námornej plavbe a o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.