Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Od 1. júla novinky v zákone o zbraniach a strelive

30. 06. 2015

paragraf

Podmienky na držanie a predaj expanzných zbraní sú prísnejšie. Národná rada SR 14. mája 2015 schválila návrh novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive, ktorý zavádza povinnosť evidencie expanzných zbraní, ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, B alebo C. Zároveň novela opätovne zakazuje predaj expanzných zbraní cez internet. Rozširujú sa tiež dôvody, kedy môže polícia predbežne zaistiť zbraň.

Novela zákona o zbraniach strelive, ktorú vypracovalo ministerstvo vnútra, nadobudla účinnosť 1. júla 2015
.

Návrh reaguje na masívne rozšírenie expanzných zbraní, čo by mohlo viesť k reálnemu ohrozeniu bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike. Polícia v tejto súvislosti zaznamenáva najmä nárast nákupu expanzných zbraní upravených zo zbraní kategórie A, B alebo C (pištole, samopaly, guľomety) a ich následnú úpravu na zbrane schopné streľby. Tieto zbrane sa potom distribuujú v kriminálnom prostredí a využívajú sa na páchanie najzávažnejších trestných činov.

Cieľom navrhovaných zmien je získanie prehľadu o držiteľoch a pohybe týchto expanzných zbraní. Znižuje sa tým riziko ich zneužitia na páchanie trestnej činnosti. 

Evidencia expanzných zbraní upravených zo zbraní kategórie A, B a C

 • Ustanovuje sa povinnosť ohlásiť nadobudnutie takejto expanznej zbrane  policajnému útvaru a predložiť ju na zaevidovanie. Na základe zaevidovania bude vydaný preukaz zbrane.
 • Zároveň bude jej držiteľ povinný pri trvalom vývoze alebo dovoze požiadať o vydanie zbrojného sprievodného listu rovnako, ako je to aj u zbraní kategórií A,B alebo C. Rovnako ako u týchto ostatných zbraní sa bude musieť ich vývoz a opätovný dovoz hlásiť päť dní vopred policajnému útvaru.

Zákaz predaja expanzných zbraní na diaľku

Návrhom zákona sa opätovne zavádza zákaz predaja zbraní na diaľku, teda cez internet, aj na vybrané zbrane kategórie D, vrátane expanzných zbraní. Ponechá sa možnosť takéhoto predaja medzi držiteľmi zbrojnej licencie alebo držiteľom zbrojnej licencie s inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva. V minulosti už obdobné obmedzenie na predaj zbraní kategórie D na diaľku platilo, bolo však zrušené v roku 2011.

Úprava zbraní na expanzné zbrane

 • Zavádza sa povoľovací režim pri úprave zbraní kategórie A, B, alebo C na expanzné zbrane. Bude tak možné urobiť iba na základe povolenia policajného útvaru.
 • Upravujú sa povinnosti držiteľa skupiny B zbrojnej licencie a postup vo vzťahu k úprave zbraní na expanzné zbrane. Konkrétne sa ustanovuje povinnosť upravenú zbraň označiť kontrolnou expanznou značkou. Zbraň bez takej značky nebude zaevidovaná. Podrobnosti o takejto úprave zbraní bude riešiť vykonávací predpis, ktorý vydá Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. 

Predbežné zaistenie zbrane

 • V záujme ochrany pred zneužitím zbraní sa rozširujú sa dôvody na predbežné zaistenie zbrane. Polícia tak bude môcť spraviť aj v prípadoch, kedy na základe zistených skutočností možno očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby. Stanovuje sa aj maximálna doba predbežného zaistenia, počas ktorej sa zbraň buď vráti alebo sa vykoná niektoré z opatrení, ktoré ustanovuje zákon.
 • Polícia bude oprávnená predbežne zaistiť zbraň takisto v prípadoch, ak prebieha posudzovanie zdravotnej, psychickej alebo odbornej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu alebo, ak začalo konanie o odňatí zbrojného preukazu. Takéto doplnenie má preventívno-bezpečnostný charakter.

Zbrojný preukaz na poľovné účely

Zosúlaďujú sa ustanovenia o podmienkach na nadobudnutie a odňatie zbrojného preukazu vydaného na poľovné účely. Podmienkou na vydanie zbrojného preukazu na poľovné účely bude platný poľovný lístok a nie členstvo v poľovníckej organizácii. V nadväznosti na to sa zavádza povinnosť Slovenskej poľovníckej komory oznámiť policajnému útvaru, že osoba prestala byť držiteľom platného poľovného lístka.

Ďalšie zmeny

 • Upravuje sa ustanovenie o spoľahlivosti na držanie zbrojného preukazu vo vzťahu k páchaniu vybraných priestupkov.
 • Ustanovuje sa, že strata odbornej spôsobilosti je dôvodom na odňatie zbrojného preukazu. V súčasnosti možno odňatie zbrojného preukazu z dôvodu straty odbornej spôsobilosti riešiť prostredníctvom straty spoľahlivosti.
 • Zakotvuje sa možnosť zapísať do európskeho zbrojného pasu aj vybrané druhy zbraní kategórie D na účely športovej streľby.
 • Súčasťou informačného systému o zbraniach, strelive a strelniciach budú aj údaje o lekárskych a psychologických posudkoch držiteľov zbrojných preukazov.
 • Vypúšťa sa povinnosť podrobovať zbraň na základe výzvy policajného útvaru po uplynutí istej doby pravidelnému overovaniu u autorizovanej osoby bez ohľadu na to, či si to vyžaduje jej skutočný technický stav. Ponecháva sa však možnosť vyzvať držiteľa zbrane, aby sa podrobil jej overeniu, ak je dôvodné podozrenie z jej zlého technického stavu resp. ak ide o samonabíjacie zbrane prerobené zo samočinných zbraní.
 • Od príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov sa nebude pri žiadosti o vydanie zbrojného preukazu vyžadovať preukazovanie psychickej spôsobilosti. Dôvodom je, že psychologickému vyšetreniu sú podrobovaní už v rámci prijímacieho konania, prípadne sú mu povinní sa podrobiť v prípade pochybností o psychickej spôsobilosti aj počas výkonu služby.
 • Novela umožní legálnemu držiteľovi zbrane odovzdať ju do úschovy policajnému útvaru za správny poplatok 16,50 eura. Ide o preventívne opatrenie na ochranu zbrane pred zneužitím v prípadoch ako napríklad vycestovanie do zahraničia na dlhšiu dobu.

 

Novela zákona o správnych poplatkoch

Návrh zákona obsahuje aj novelu zákona o správnych poplatkoch, ktorou sa navrhujú úpravy súvisiace so zmenami v zákone o strelných zbraniach a strelive a zároveň sa upresňujú niektoré nejednoznačné ustanovenia zákona.