Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. júl 2024, streda
 

Od 1. mája 2013 nastali zmeny v sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov

02. 05. 2013

policajti

Hlavným zámerom novely zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorú 14. marca 2013 schválili poslanci NR SR,  je vytvorenie legislatívneho prostredia na vyrovnanie príjmov a výdavkov na osobitných účtoch ministerstiev vnútra, obrany, financií, spravodlivosti, SIS a NBÚ. Príjmy osobitných účtov pozostávajú predovšetkým z odvodov poistného zo služobných príjmov. Opatrenia sa navrhujú v záujme obnovenia vyváženosti medzi príjmami a výdavkami osobitných účtov.


Novelizovaný zákon nadobudol účinnosť 1. mája 2013. 
Jeho súčasťou sú aj prechodné ustanovenia riešiace vzťahy, ktoré vznikli do dňa účinnosti, a to najmä vzťahy súvisiace s nemocenským zabezpečením a s nárokmi z výsluhového zabezpečenia.

Výsluhový dôchodok

Pre policajtov a vojakov, ktorým doteraz nevznikol nárok na výsluhový dôchodok, teda tým, ktorých služobný pomer trvá menej ako 15 rokov ku dňu nadobudnutia účinnosti novely zákona, sa bude minimálna doba trvania služobného pomeru pre vznik nároku na výsluhový dôchodok postupne predlžovať každý rok o jeden rok až na 25 rokov (namiesto terajších 15 rokov postupne ročne na 16, 17, 18,...25 rokov).

Výmera výsluhového dôchodku

Pre policajtov a vojakov prijatých do služobného pomeru po nadobudnutí účinnosti novely zákona bude výsluhový dôchodok

  • za 25 rokov trvania služobného pomeru 37,5 % základu,
  • za 26. až 30 rok vrátane, sa výmera zvyšuje za každý rok o 2 % (spolu 5x2%),
  • za 31. rok až do 35. rok vrátane sa výmera zvyšuje každý rok o 3 % (spolu 5x3%),
  • za 36 a každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % (5x0,5%),

najviac však do 65 % základu.

Pre policajtov a vojakov, ktorých služobný pomer trvá do nadobudnutia účinnosti novely zákona,  sa zachováva percentuálna výmera podľa teraz platného zákona s tým, že za 31. a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % (10x0,5%), najviac však do 65 % základu.

Základ pre výpočet dávky

Pre policajtov a vojakov, ktorým doteraz nevznikol nárok na výsluhový dôchodok, teda tým, čo majú odslúžených menej ako 15 rokov ku dňu nadobudnutia účinnosti novely zákona, sa základ na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia bude zisťovať z priemerného mesačného služobného platu tak, že každý rok sa pridá k príjmovo najlepšiemu kalendárnemu roku z obdobia posledných desiatich ukončených kalendárnych rokov pred skončením služobného pomeru druhý najlepší ukončený kalendárny rok, ďalší rok tretí najlepší ukončený kalendárny rok až do desať najlepších ukončených kalendárnych rokov predo dňom skončenia služobného pomeru.

Pre novoprijatých a opätovne prijatých policajtov a vojakov s prerušením do služobného pomeru po nadobudnutí účinnosti novely zákona sa bude základ na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia zisťovať z priemerného mesačného služobného platu v desiatich skončených kalendárnych rokoch predo dňom skončenia služobného pomeru.

Zvýšenie odvodov poistného na sociálne zabezpečenie

Navrhuje sa, aby policajti a vojaci odo dňa nadobudnutia účinnosti novely zákona odvádzali zo služobných príjmov odvod na výsluhový dôchodok vo výške 7 % namiesto terajších 5 %. Zároveň sa navrhuje, aby služobný úrad  odvádzal odvod na výsluhový dôchodok vo výške  20 % namiesto súčasných 17 %.

Odchodné

Odchodné sa zdaňuje, okrem prípadov, ak v čase vzniku nároku na odchodné bolo odchodné oslobodené od dane. (k 31. 12. 2003 podľa § 52 ods. 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).

  • Poistné na povinné verejné zdravotné poistenie sa z odchodného neodvádza podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
  • Odchodné netvorí vymeriavací základ na určenie poistného na nemocenské zabezpečenie, úrazové zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie podľa § 98 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z..

Pre policajtov a vojakov prijatých do služobného pomeru po nadobudnutí účinnosti novely zákona bude minimálna doba služby pre vznik nároku na odchodné 13 rokov, namiesto terajších piatich, čo znamená, že maximálna výmera bude deväťnásobok základu, namiesto terajších 13 a ½ násobku, čo sa dosiahne pri 30 rokoch služby.

Pre opätovne prijatých policajtov a vojakov do služobného pomeru po nadobudnutí účinnosti novely zákona s cieľom obmedzenia nežiaducej migrácie policajtov a vojakov medzi jednotlivými druhmi ozbrojených zložiek sa navrhuje ustanoviť, že v prípade opätovného prijatia do služobného pomeru s prerušením sa bude započítavať pre vznik nároku na odchodné a jeho výšku len doba od posledného prijatia do služobného pomeru s tým, že ak pri predchádzajúcom skončení služobného pomeru mu bolo vyplatené odchodné vo výške deväťnásobku, ďalšie odchodné nepatrí.

Výsluhový príspevok

Minimálna doba služby pre vznik nároku na výsluhový príspevok sa každý rok posúva o jeden rok z doterajších piatich na 10 rokov (namiesto terajších 5 rokov postupne ročne na 6, 7, 8,...10 rokov).

Pri poistnom odvode na výsluhový príspevok, ktorý platí policajt, profesionálny vojak, služobný úrad a služobný orgán sa bude postupne predlžovať doba jeho odvádzania, z 15 na 25 rokov, presne podľa minimálnej doby trvania služobného pomeru pre vznik nároku na výsluhový príspevok.

Pre opätovne prijatých policajtov a vojakov do služobného pomeru po nadobudnutí účinnosti novely zákona s cieľom obmedzenia nežiaducej migrácie policajtov a vojakov medzi jednotlivými druhmi ozbrojených zložiek sa navrhuje ustanoviť, že v prípade opätovného prijatia do služobného pomeru s prerušením mu vznikne nárok na výplatu výsluhového príspevku iba po dobu 6 mesiacov a za predpokladu trvania služobného pomeru najmenej 10 rokov.

Nemocenské zabezpečenie

Dodržiavanie liečebného režimu dočasne neschopným policajtom bude oprávnený kontrolovať nielen nadriadený s ustanovovacou pôsobnosťou, ale aj bezprostredne nadriadený policajta alebo vyšší nadriadený policajta alebo nimi písomne poverená osoba. 

Kúpeľná starostlivosť

Kúpeľná starostlivosť indikovaná pre tú istú skupinu chorôb sa bude poskytovať iba raz za dva roky, poberateľovi výsluhového dôchodku sa môže poskytnúť najskôr po dosiahnutí 55 rokov fyzického veku alebo ak jeho služobný pomer trval najmenej 30 rokov s výnimkou poberateľov invalidného výsluhového dôchodku a osôb, ktorých služobný pomer sa skončil zo zdravotných dôvodov v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania.

Valorizácia výsluhových a pozostalostných dôchodkov

Výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení a čísla 30 a takto zistená suma sa vynásobí ustanoveným koeficientom. Koeficient za 15 rokov trvania služobného pomeru, sa ustanovuje číslom 1 a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa tento koeficient zvyšuje o 2. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby zhodnotená zvýhodneným započítaním.

Invalidný výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu zvýšenia invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok.

Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok sa zvyšuje o 60 % pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok.

 Sirotský výsluhový dôchodok sa zvyšuje o 40 % pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok.