Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Od začiatku roka polícia preškolila 83 špecialistov na rómsku komunitu

30. 04. 2013

znak PZ SR

Od začiatku tohto roka bolo preškolených 83 policajtov poriadkovej polície, teda tých policajtov, ktorí sa reálne v praxi, počas služby stretávajú s rómskou komunitou. Cieľom vzdelávacieho projektu pre príslušníkov Policajného zboru je umožniť príslušníkom PZ, ktorí vykonávajú funkciu referent špecialista, oboznámiť sa hlbšie s rómskou komunitou a jej špecifikami, ktoré im umožnia vykonávať služobné úlohy v tomto prostredí lepšie a efektívnejšie. Podobné projekty sú v pláne aj v budúcnosti. Polícia sa tak opäť snaží byť bližšie k občanom.

Pozícia policajného špecialistu je osvedčený nástroj, ktorého cieľom je zlepšiť spoluprácu medzi rómskou komunitou a Policajným zborom SR,  a prostredníctvom ktorého je možné realizovať rôzne preventívne programy, šíriť osvetu, a v neposlednom rade bližšie spoznať rómsku komunitu a využiť jej potenciál.

Na policajného špecialistu sa kladú zvýšené nároky, a preto je potrebné, aby policajný špecialista ovládal rómske osobitosti, ktoré sú predpokladom k jeho efektívnej práci.

Policajti sa počas týždňových kurzov na Strednej odbornej škole Policajného zboru v Košiciach detailnejšie oboznámili s charakteristikou rómskych komunít, špecifikami trestných činov páchaných v prostredí komunít i mimo nich, s taktikou vykonávania služobných zákrokov s dôrazom na rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd. Ďalej s metódami odhaľovania majetkovej, násilnej, drogovej, mravnostnej a environmentálnej kriminality páchanej v rómskych komunitách. Policajti si osvojili postupy efektívnej komunikácie s rómskou komunitou, organizovanie preventívnych aktivít a otvorili sa nové možnosti spolupráce s pomocnými profesiami v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami (ako napr. terénni sociálni pracovníci, komunitní pracovníci, asistenti učiteľa a pod.) a ďalšími zainteresovanými subjektmi. Osobitná pozornosť bola počas kurzu venovaná aj problematike trestných činov motivovaných rasovou a etnickou nenávisťou  a extrémizmu. Kurz mal pozitívne ohlasy, policajti si rozšírili svoje vedomosti o nové poznatky, ktoré budú môcť erudovane a efektívne aplikovať v praxi.

Vzdelávací projekt bol akreditovaný akreditačnou komisiou Ministerstva vnútra SR. Na jeho zabezpečení sa podieľali odborní učitelia Strednej odbornej školy Policajného zboru v Košiciach, policajti odboru poriadkovej a kriminálnej polície ako aj prednášajúci z odboru prevencie kriminality kancelárie Ministra vnútra SR a Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity.