Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2024, piatok
 

Oprávnenie na zastavovanie a prehliadku auta policajtov v občianskom odeve

09. 11. 2010

dopravna policia

Po novele zákona o cestnej premávke (z. č. 8/2009 Z.z.) došlo k zmene aj vo vyhláške, ktorou sa tento zákon vykonáva (vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z.). V §13 ods. 2 vyhlášky sa vypustili slová „v rovnošate“, rovnako ako boli novelou vypustené v §63 "Oprávnenie na zastavenie vozidiel" zákona o cestnej premávke. To znamená, že príslušníci Policajného zboru majú oprávnenie zastavovať vozidlo aj v občianskom odeve.

Zmena novelou zákona o cestnej premávke nezavádza žiadnu novinku činnosti a oprávnení príslušníkov Policajného zboru.

Oprávnenie na zastavovanie a prehliadku auta má už viac ako 15 rokov policajt v občianskom odeve aj zo zákona o Policajnom zbore (z. č. 171/1993 Z.z.). Následne je však povinný preukázať sa príslušnosťou k Policajnému zboru, a to ústnym vyhlásením „polícia“, služobným preukazom, prípadne odznakom kriminálnej či finančnej polície. Polícia takéto zákroky vykonáva len vo výnimočných prípadoch, napríklad pri pátraní po nebezpečných páchateľoch a zbraniach.

Identifikácia policajta v občianskom odeve na úseku dopravy:

 Reflexná páska
Príslušník Policajného zboru môže konať len spôsobom, ktorý mu ústava, zákon, vyhláška a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy povoľujú a predpisujú. V prípade ustanovení o zastavovaní vozidiel, ktoré upravuje vyhláška MV SR č.9/2009 Z.z. v §§13 a 14 musí policajt v rovnošate, prípadne v občianskom odeve dodržať nasledovný postup:

"Policajt dáva znamenie na zastavenie vozidla zdvihnutím ruky alebo zdvihnutým zastavovacím terčom, alebo svietidlom vyžarujúcim svetlo červenej farby, ktorým pohybuje v hornom polkruhu. Z idúceho vozidla môže dávať policajt toto znamenie kývaním ruky zvisle hore a dolu, vysunutým zastavovacím terčom alebo rozsvietením nápisu STOP umiestneného na vozidle. Z idúceho vozidla možno pokyn na zastavenie vozidla zdôrazniť zvláštnym výstražným svetlom, prípadne aj zvláštnym zvukovým znamením podľa § 40 zákona o cestnej premávke. Pokyn na zastavenie vozidla možno dávať z vozidla idúceho pred zastavovaným vozidlom, ako aj z vozidla idúceho za zastavovaným vozidlom. Pri zastavovaní vozidla idúceho pred vozidlom, z ktorého policajt dáva pokyn na zastavenie vozidla, sa zvláštne výstražné svetlo a zvláštne výstražné zvukové znamenie použije vždy."

Podľa zákona je účastník cestnej premávky povinný poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Pri neuposlúchnutí vyššie uvedených pokynov, výzvy alebo príkazu policajta hrozí pokuta v blokovom konaní do 150 eur, správnom konaní od 60 do 300 eur, prípadne zákaz činnosti do 2 rokov. 

  • Policajti budú označení reflexnou páskou "POLÍCIA"