Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Parlament schválil nový zákon o občianskych preukazoch

28. 10. 2019

cip-eid-ilustr-januar

Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok 19. septembra 2019 prerokovali návrh  nového znenia zákona upravujúceho problematiku občianskych preukazov.  Nový zákon vypracovalo ministerstvo vnútra s prvoradým zámerom zabezpečiť, aby každý náš občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky mal do konca roku  2021 elektronický občiansky preukaz s čipom.

 

Tento doklad totiž ako jediný umožní prístup k zdravotnej dokumentácii z elektronickej zdravotníckej knižky občana  podľa zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme /e-Zdravie/. S ich vydávaním začne MV SR na budúci rok.

Ďalšou zásadnou novinkou je možnosť vydať občiansky preukaz aj deťom  mladším ako 15 rokov /bude im slúžiť ako cestovný doklad/,  a tiež občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR. Tieto doklady by polícia mala začať vydávať od 1. decembra 2019.

Občiansky preukaz bez podoby tváre pre účely systému e-Zdravie

V súvislosti s projektom elektronického zdravotníctva má mať do 31. decembra 2021 každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na našom území občiansky preukaz s čipom ako autentifikačný prostriedok pre prístup  k záznamom z elektronickej zdravotnej knižky. V súčasnosti nemajú takýto doklad najmä dve skupiny občanov:

 • občania do 15 rokov, ktorí podľa súčasnej legislatívy nemajú nárok  na občiansky preukaz,
 • občania starší ako 65 rokov, ktorí majú občiansky preukaz bez čipu.

Navrhuje sa preto, aby sa týmto skupinám občanov vydával občiansky preukaz bez podoby tváre.

Občiansky preukaz bez podoby tváre bude vizuálne identický so štandardným občianskym preukazom, avšak bez fotografie a podpisu držiteľa, keďže sa bude vydávať z úradnej moci na základe údajov z Registra fyzických osôb (RFO). Tento doklad bude vydávaný automaticky:

 • pri narodení občana,
 • pri udelení štátneho občianstva osobe do 15 rokov,
 • pri prihlásení sa občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na našom území.

Občiansky preukaz bez podoby tváre maloletého bude mať platnosť 15 rokov (aby nebolo nutné vymieňať si ho, kým sa nedosiahne vek 15 rokov, pri ktorom už platí povinnosť mať štandardný občiansky preukaz). Na jeho platnosť nebude mať vplyv ani prípadné vydanie štandardného občianskeho preukazu pre dieťa do 15 rokov na účely cestovania, ktorý bude mať kratšiu platnosť (v takom prípade bude môcť byť občan držiteľom oboch dokladov). Nový občiansky preukaz bez podoby tváre sa vydá na požiadanie pri jeho strate alebo odcudzení, pri zmene v ňom zapísaných údajov alebo pri nefunkčnosti elektronického čipu. /Ak sa nájde stratený alebo odcudzený občiansky preukaz bez podoby tváre dieťaťa do 15 rokov a jeho zákonný zástupca ešte nepožiadal o vydanie nového, nový doklad bez podoby sa vydá automatizovane/.

Ďalšou skupinou sú občania starší ako 65 rokov, ktorí nie sú držiteľmi OP s čipom – tejto skupine občanov sa rovnako ako deťom vydá preukaz bez fotografie a podpisu na základe dát z RFO a zašle sa im na adresu trvalého pobytu. Pri strate či krádeži budú musieť o nový doklad požiadať, v takom prípade im bude bezplatne vydaný štandardný elektronický OP s čipom – teda aj s fotografiou a podpisom.

 Vyhotovený preukaz bude zaslaný na adresu pobytu uvedenú v RFO, čiže bez potreby dostaviť sa na príslušný útvar.

 MV SR odhaduje, že do roku 2021 bude potrebné vydať elektronické doklady pre asi  900-tisíc detí do 15 rokov a asi pre 500-tisíc občanov starších ako 65 rokov.

 

Úplnou novinkou  bude možnosť požiadať o vydanie OP s čipom  aj pre občanov mladších ako 15 rokov a pre občanov, ktorí nemajú na našom území trvalý pobyt

 Tieto skupiny občanov môžu v súčasnosti kvôli cestovaniu požiadať len o vydanie cestovného pasu, čo je však finančne nákladnejšie a cestovný pas navyše neumožňuje elektronickú komunikáciu v rámci eGovernmentu.

 Občanom mladším ako 15 rokov sa bude vydávať občiansky preukaz s rovnakou časovou platnosťou, ako pri cestovných pasoch:

 • deťom do 6 rokov sa bude vydávať občiansky preukaz s platnosťou na 2 roky,
 • deťom od 6 do 15 rokov s platnosťou na 5 rokov.

Správny poplatok za vydanie občianskeho preukazu pre túto skupinu občanov bude jednotný 4,50 € (za cestovný pas dieťaťa do 6 rokov sa dnes platí 8 €, za cestovný pas dieťaťa od 6 do 16 rokov sa platí 13 €).

Občanovi bez trvalého pobytu v SR sa bude vydávať občiansky preukaz so štandardnou časovou platnosťou (10 rokov) za správny poplatok 4,50 € (pre porovnanie - za cestovný pas občana staršieho ako 16 rokov sa dnes platí  33 €).

Namiesto adresy trvalého pobytu na území SR sa navrhuje, aby občiansky preukaz v takomto prípade obsahoval miesto pobytu občana v zahraničískratku daného štátu.

Ďalšie zmeny vyplývajúce zo skúseností v doterajšej praxi

 • rozširuje sa okruh občanov, ktorým sa sníma podoba tváre prostredníctvom mobilného pracoviska mimo príslušného útvaru, aj na bezvládnosť z dôvodu psychického ochorenia (v súčasnosti je to len pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania sa na lôžko),
 • do občianskeho preukazu bude možné zapísať aj údaj o ťažkom zdravotnom postihnutí, resp. aj informáciu „hluchý-deaf" alebo „slepý-blind",
 • na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí bude možné podať žiadosť o vydanie občianskeho preukaz z akéhokoľvek dôvodu (v súčasnosti je to možné len z dôvodu straty, odcudzenia, poškodenia občianskeho preukazu alebo zmeny mena/priezviska občana),
 • pripúšťa sa výnimka zo zákazu zastupovania sa pre osoby, ktoré zo zákona musia podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu za občana, pre štatutárny orgán zariadenia pre výkon rozhodnutia súdu (napr. aby o občiansky preukaz dieťaťa umiestneného v detskom domove mohol požiadať aj splnomocnený sociálny pracovník z tohto domova, nielen priamo jeho riaditeľ),
 • občiansky preukaz občana umiestneného v zariadení sociálnych služieb (napr. v zariadení pre seniorov) bude môcť prevziať aj štatutárny orgán tohto zariadenia,
 • potvrdenie o občianskom preukaze bude možné vydať aj pozostalému, ktorý vybavuje pohreb,
 • ak najskôr 180 dní pred uplynutím platnosti občianskeho preukazu občan požiada o vydanie nového občianskeho preukazu a bude chcieť zároveň zapísať alebo zmeniť iný údaj, občiansky preukaz sa mu vydá bezplatne (bezplatné vydávanie občianskeho preukazu z dôvodu uplynutia jeho platnosti je v súčasnosti možné len, ak sa zároveň nedopĺňajú alebo nemenia iné údaje),
 • oslobodenie od správneho poplatku pri výmene občianskeho preukazu bez čipu za občiansky preukaz s čipom (v súčasnosti  to je za poplatok 4.50 €),
 • vypúšťa sa zvýšený správny poplatok (33 €) za vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov (za vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia bude správny poplatok 9 €, ak pôjde o občiansky preukaz občana do 15 rokov, t. j. so skrátenou platnosťou, a poplatok 16,50 €, ak pôjde o občiansky preukaz so štandardnou platnosťou na 10 rokov),
 • občan pri odhlásení z trvalého pobytu na území SR bude musieť odovzdať občiansky preukaz priamo na ohlasovni (v súčasnosti ho musí ísť odovzdať na príslušný útvar Policajného zboru).

Základné doterajšie systémové nastavenia občianskych preukazov ostávajú nezmenené:

 • povinnosť byť držiteľom občianskeho preukazu pre občanov SR starších ako 15 rokov s trvalým pobytom na našom území,
 • podávanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu na ktoromkoľvek oddelení dokladov, ako aj z niektorých dôvodov prostredníctvom portálu ministerstva,
 • údaje, ktoré sa do občianskeho preukazu povinne zapisujú a údaje, ktoré si doňho môže dať občan zapísať,
 • časová platnosť 10 rokov,
 • elektronický čip so 6-miestnym bezpečnostným osobným kódom,
 • doklady, ktoré sa predkladajú k žiadosti o vydanie občianskeho preukazu /rodný list, doklad potvrdzujúci štátne občianstvo, potvrdenie o pobyte v zahraničí..../
 • osoby, ktoré podávajú žiadosť za občana mladšieho ako 15 rokov alebo za občana s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony,
 • doručovanie a preberanie občianskych preukazov,
 • správny poplatok za vydanie občianskeho preukazu (4,50 €), za vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia (16,50 €), za zrýchlené vydanie občianskeho preukazu (20 €), za jeho doručenie na adresu na území SR (3 €),
 • oslobodenie od správneho poplatku za vydanie občianskeho preukazu pri jeho prvom vydaní po dovŕšení veku 15 rokov a každom následnom vydaní z dôvodu uplynutia jeho platnosti, pri násilnom zmocnení sa občianskeho preukazu, vydanie občianskeho preukazu pre občanov starších ako 60 rokov, resp. pre držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím.

Nový zákon, ktorý nahradí súčasný zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch,  by mal byť účinný od 1. decembra 2019