Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Polícia bude vymáhať od 1. marca nezaplatené pokuty exekútormi

31. 01. 2012

znak PZ web

Úlohou polície je pomáhať občanom a chrániť ich životy, zdravie a majetok. Za týmto účelom prinášame denne informácie odporúčacieho, upozorňujúceho a preventívneho charakteru. V týchto dňoch pripomíname dlžníkom štátu ich povinnosť uhradiť pokuty za nezaplatenie mýta a diaľničných známok, uložených mýtnou políciou v roku 2009 a do konca marca roka 2010. Vyhnete sa tak navýšeniu zákonnej pokuty o exekučné poplatky, keďže polícia postúpi všetky tieto pohľadávky voči štátu súdnym exekútorom.

Dopustili ste sa do 31. marca roku 2010 priestupku, bola vám uložená pokuta a doposiaľ ste jej časť alebo celú výšku neuhradili? Uzavreli ste dohodu o splátkach a nedodržali ste podmienky v nej určené? Ešte mesiac máte šancu zaplatiť dlžnú sumu, alebo zvyšnú časť dlžnej sumy. Po 1. marci vám hrozí navýšenie tejto sumy o exekučné poplatky. Polícia totiž pristúpi k ďalšej etape vymáhania týchto pohľadávok štátu. Tieto nezaplatené pokuty budú od 1. marca tohto roka vymáhať súdni exekútori, ktorým polícia tieto pohľadávky postúpi. V takom prípade dlžník bude musieť okrem zákonnej pokuty zaplatiť aj trovy exekúcie, ktoré sú v mnohých prípadoch vyššie ako samotná výška uloženej pokuty.

Ide o priestupky, ktoré dlžníci spáchali neuhradením poplatku za užívanie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v období do 31. marca roku 2010. Ide o dlžníkov, ktorí si nesplnili svoju povinnosť a doposiaľ neuhradili dlžné sumy z uložených pokút. Ďalej dlžníkov, s ktorými bola uzatvorená Dohoda o splátkach, takzvaný splátkový kalendár, a podmienky dohody nedodržiavajú.

Z obdobia rokov 2009 do konca marca 2010 polícia eviduje 5.160 pohľadávok (pokút uložených v zmysle zákona) vo výške takmer dvoch miliónov eur. Dlžné sumy je potrebné uhradiť na bankový účet štátnej pokladnice číslo 7000179874/8180 s uvedením variabilného symbolu, ktorým je číslo bloku a v správe pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko dlžníka. Tieto údaje sú dôležité pre bezproblémovú identifikáciu platby.

V prípade potreby, či nejasností, je možné kontaktovať aj pracovníkov oddelenia mýtnej polície na policajných telefónnych číslach: 09610 50 276 alebo 09610 50 271.