Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Polícia prijíma opatrenia, aby opití vodiči na cestách nezabíjali

19. 04. 2012

znak PZ web

Podiel následkov dopravných nehôd s alkoholom na celkovom počte dopravných nehôd s následkami predstavuje 10%. Aj počas mesiaca marec polícia počas dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky odhalila 475 vodičov, ktorí sa dopustili ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodiči jazdili pod vplyvom alkoholu nad jedno promile, prípadne pod vplyvom inej návykovej látky alebo odmietli vyšetrenia na ich zistenie. Po zmene legislatívy je od novembra minulého roku takéto konanie vodiča trestným činom, za ktorý mu hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok. Za obdobie piatich mesiacov polícia z tohto trestného činu obvinila celkovo 2343 vodičov. Aj napriek tomu v tomto období (1.11.2011-31.3.2012) došlo k 616 dopravným nehodám, v prípade ktorých bola zistená u vodiča prítomnosť alkoholu. Zahynuli pri nich štyri osoby. V porovnateľnom období predchádzajúcich rokov bolo takýchto dopravných nehôd 820 (o 204 viac), zahynulo 17 osôb (o 13 viac). „Po piatich mesiacoch účinnosti zákona, aj štatistické prehľady dopravných nehôd potvrdili postupné znižovanie dopravných nehôd, pri ktorých bol zistený alkohol. Preukázateľne ide o pokles 204 dopravných nehôd, pri ktorej bol jej vinník - vodič motorového vozidla, pod vplyvom alkoholu. Klesol aj počet usmrtených. Z tohto pohľadu sa prijatou novelou zákona o cestnej premávke podarilo lepšie ochrániť životy a zdravie účastníkov cestnej premávky, čo bolo jej cieľom,“ uviedol riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru plk. Ing. Milan Hamar.

V čase pred touto novelizáciou zákona sa zistenie prítomnosti alkoholu nad jedno promile u vodiča považovalo za priestupok. Dopravný inšpektorát zaň ukladal pokutu od 200 eur do 1000 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo do piatich rokov. Odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu na zistenie, či vodič nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou bol tiež priestupkom, za ktorý hrozila pokuta od 300 eur do 1300 eur a zákaz činnosti od jedného roka do piatich rokov. Pri zistení prítomnosti alkoholu v dychu vodiča do jedného promile (ak vedie vozidlo po požití alkoholu alebo návykovej látky) sa legislatíva nezmenila. Pokutu ukladá dopravný inšpektorát v rozsahu od 150 eur do 800 eur. Súčasne môže uložiť aj zákaz činnosti v trvaní až do troch rokov. „Priemer dĺžky zákazov činnosti za alkohol nevedieme, vedieme len počet uložených zákazov a tých bolo za prvý štvrťrok tohto roka uložených až 910 z celkového počtu 934 rozhodnutí. V 24 prípadoch, kedy nebol uložený zákaz činnosti, ide o prípady, kedy hranica požitia alkoholu za volantom je najnižšia. Správne orgány pri určení druhu sankcie a jej výmery prihliadajú na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa,“ doplnil plk. Ing. Milan Hamar. Podľa riaditeľa dopravnej polície zákonodarca ustanovil dostatočne prísne tresty za to, že vodič vedie vozidlo ak požil alkohol nad jedno promile, teda v stave vylučujúcom spôsobilosť vozidlo viesť. „Za tento skutok môže byť vodič potrestaný odňatím slobody až na jeden rok a súd mu môže súčasne uložiť aj peňažný trest a trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá na dobu až 10 rokov. Rovnako sa potrestá aj ten vodič, ktorý sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou. Ak ide o vodiča, ktorý už bol za taký trestný čin odsúdený, uloží sa mu trest zákazu činnosti v hornej polovici trestnej sadzby teda od päť do 10 rokov.“

V súčasnosti tiež platí, že ak je vodič motorového vozidla dôvodne podozrivý, že požil alkohol, či inú návykovú látku alebo odmietne vyšetrenie na ich zistenie, policajt rozhodne o preskúmaní jeho zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti od týchto látok. Treba zdôrazniť že policajt rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti vodiča bez ohľadu na zistenú hladinu alkoholu alebo inej návykovej látky, teda pri akomkoľvek množstve promile. Teda o preskúmaní jeho zdravotnej spôsobilosti policajt rozhodne ako v prípade trestného činu, tak aj v prípade priestupku. Na vykonanie preskúmania zdravotnej spôsobilosti policajt určí vodičovi primeranú lehotu. Počas nej mu zadrží vodičský preukaz. Závislosť posudzuje psychiater. Ak psychiater zistí, že osoba je závislá, oznámi to polícii. V takom prípade sa vodičovi vodičský preukaz nevracia. Ak psychiater zistí, že vodič závislý nie je, policajt rozhodne o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u psychológa. Vodičský preukaz sa vodičovi vráti až po splnení všetkých uložených povinností. Riaditeľ dopravnej polície plk. Ing. Milan Hamar: „Z predbežnej štatistiky za prvé tri mesiace tohto roka je zrejmé, že orgány Policajného zboru vydali celkovo 1677 rozhodnutí o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti u psychiatra a 647 rozhodnutí o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu.“

V minulom mesiaci najviac vodičov, ktorí spáchali trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky odhalila polícia v Prešovskom kraji (87). Nasleduje Košický a Bratislavský kraj, kde polícia odhalila zhodne 80 prípadov. V Trenčianskom kraji sme kontrolami zistili 54 prípadov a Trnavskom kraji 49. V Banskobystrickom kraji polícia zistila 45 prípadov, kedy vodič jazdil pod vplyvom alkoholu, či inej návykovej látky alebo odmietol vyšetrenie na ich zistenie. V Žilinskom kraji policajti odhalili 42 takýchto prípadov a v Nitrianskom kraji pri kontrolách odhalili 38 vodičov páchajúcich tento trestný čin. (Podrobný prehľad za päť mesačné obdobie nájdete v priloženom súbore.

Jazda pod vplyvom alkoholu je jedným z porušení pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom, ako aj jednou z častých príčin dopravných nehôd. Alkohol znižuje pozornosť vodičov, má za následok ďalšie možné porušenia pravidiel cestnej premávky, nebezpečne znižuje reakčnú schopnosť v prípade kolízií. Takéto nehody sa neraz končia tragicky a doplácajú na ne aj nevinní účastníci. Aby bolo na cestách čo najmenej nehôd, a teda aj tých, pod ktoré sa podpísal alkohol, polícia pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky bude aj naďalej sústrediť svoju pozornosť na odhaľovanie nezodpovedných opitých vodičov. „Prijali sme opatrenie, podľa ktorého sa pri každej kontrole vykoná aj kontrola na požitie alkoholu, čím dôjde k znižovaniu latencie možných porušení pravidiel cestnej premávky. Dúfame, že aj takéto adresnejšie a prísnejšie opatrenia pozitívne ovplyvnenia bezpečnosť na cestách v Slovenskej republike,“ uzavrel riaditeľ dopravnej polície Prezídia Policajného zboru plk. Ing. Milan Hamar.