Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Polícia vlani vydala viac ako 10 tisíc povolení na pobyt

30. 04. 2012

znak PZ SR

V roku 2011 Policajný zbor udelil štátnym príslušníkom tretích krajín 3.865 povolení na prechodný pobyt, rok pred tým 3.764. Zároveň bolo štátnym príslušníkom tretích krajín udelených 1.247 povolení na trvalý pobyt, rok pred tým 923. Trvalý pobyt občanom európskeho hospodárskeho priestoru udelil Policajný zbor vlani v 4.751 prípadoch, rok pred tým v 4.582 prípadoch. Tolerovaný pobyt bol udelený štátnym príslušníkom tretích krajín v 164 prípadoch, rok pred tým 218. Tolerovaný pobyt občanom európskeho hospodárskeho priestoru bol udelený v 37 prípadoch, rok pred tým v 48 prípadoch.

Na územie Slovenskej republiky prichádza mnoho cudzincov. Niektorí za účelom návštevy, turistiky a niektorí s úmyslom usadiť sa v našej krajine a získať pobyt z individuálneho účelu. Podmienky legálnej migrácie na územie SR upravuje nový zákon o pobyte cudzincov, ktorý bol prijatý 21. 10. 2011 ako zákon NR SR č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účinnosť nadobudol 1. januára 2012.

Čo prináša nového:

Zjednocuje problematiku zabezpečovania kontroly hraníc zameranú na vykonávanie hraničnej kontroly osôb s problematikou pobytu cudzincov do jedného právneho predpisu za účelom skvalitnenia výkonu služby príslušníkov Policajného zboru, vzhľadom na úzke prepojenie služby hraničnej polície a služby cudzineckej polície. Skvalitňuje mechanizmy riadenia migrácie a integrácie cudzincov s dôrazom na zosúladenie a harmonizáciu jednotlivých postupov a politík v dotknutých oblastiach s vývojom a trendmi v rámci členských štátov Európskej únie. Zabezpečuje súlad právneho poriadku SR s európskou legislatívou v oblasti vykonávania kontroly hraníc a na úseku pobytu cudzincov odstránením nedostatkov transpozície niektorých právnych aktov Európskej únie, čím sa dosiahla jeho úplná kompatibilita vo vzťahu k občanom Európskej únie, ich rodinným príslušníkom a k štátnym príslušníkom tretích krajín. Definuje (a zavádza ich do aplikačnej praxe) nové inštitúty a pojmy vo vzťahu ku kontrole hraníc a pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky, ktoré sú nevyhnutné pre účinnú ochranu spoločnosti pred zvýšenou neželanou imigráciou, neoprávneným prekročením vonkajšej hranice a neoprávneným pobytom cudzincov nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v celom schengenskom priestore. Garantuje dodržiavanie práv a slobôd občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov a štátnych príslušníkov tretích krajín pri vstupe na územie Slovenskej republiky a počas ich pobytu na území Slovenskej republiky a súčasne zabezpečovanie ochranu záujmov spoločnosti, najmä bezpečnosť štátu, verejný poriadok a verejné zdravie.

Z hľadiska systematiky a rozsahu je zákon o pobyte cudzincov rozdelený na šesť častí. Štruktúra nového zákona rešpektuje požiadavky aplikačnej praxe vo vzťahu k úprave niektorých kategórií cudzincov do samostatných, osobitných ustanovení. V porovnaní zo starou právnou úpravou bola upravená logická nadväznosť jednotlivých ustanovení zákona. Vo väčšine svojich ustanovení zákon spresnil znenie v tých prípadoch, kde sa v praxi vyskytol nejednotný výklad alebo v prípadoch, kde to vyžadovala potreba kompatibility s právnymi predpismi práva Európskej únie. Aplikačná prax si vyžiadala zadefinovanie niektorých často používaných pojmov v konaniach podľa tohto zákona. Nová právna úprava zavádza definície pojmov neoprávnené prekročenie vonkajšej hranice, blízkosť vonkajšej hranice a prihraničné územie vonkajšej hranice, národné vízum, ohrozenie verejného poriadku, ohrozenie bezpečnosti štátu, neoprávnený pobyt, účelové manželstvo, významný zahraničný investor, a riziko úteku. Nový zákon zrozumiteľnejšie definuje pojmy platný cestovný doklad, nepretržitý pobyt, letecký tranzit, asistovaný dobrovoľný návrat. Vychádzajúc z požiadaviek európskej legislatívy a právnych predpisov Slovenskej republiky boli kategórie osôb ako občan Únie, rodinný príslušník občana Únie, garant, štátny príslušník tretej krajiny, zraniteľná osoba terminologicky upravené v zmysle legislatívy EÚ. Na úseku pobytu cudzincov zákon naďalej zachováva existujúce druhy pobytu, a to prechodný pobyt, trvalý pobyt a tolerovaný pobyt.

Prechodný pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v určitom čase, na aký mu bol policajným útvarom udelený. Prechodný pobyt je viazaný na jeden účel. Ak štátny príslušník tretej krajiny chce vykonávať inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu. Prechodný pobyt môže policajný útvar udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na účel podnikania, zamestnania, štúdia, osobitnej činnosti, na účel výskumu a vývoja, na účel zlúčenia rodiny, na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, osobe, ktorá má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí alebo osobe, ktorá má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte. Prechodným pobytom je aj pobyt na základe modrej karty Európskej únie. Samotná modrá karta je kombináciou povolenia na pobyt a povolenia na zamestnanie, ktoré oprávňuje cudzinca na pobyt na území Slovenskej republiky a na prácu u nás. Je určená pre vysokokvalifikovaných cudzincov, ktorí budú vykonávať na našom území vysokokvalifikované zamestnanie.

Trvalý pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na ktorý mu bol policajným útvarom udelený. Trvalý pobyt môže byť trvalý pobyt na päť rokov, trvalý pobyt na neobmedzený čas, pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie.

Tolerovaný pobyt udelí štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak existuje prekážka jeho administratívneho vyhostenia, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko, ak jeho vycestovanie nie je možné a jeho zaistenie nie je účelné, ktorý je maloletou osobou nájdenou na území Slovenskej republiky, ak si to vyžaduje rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života, obeti obchodovania z ľuďmi, ak bol nelegálne zamestnaný za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok, a ktorý je nelegálne zamestnanou maloletou osobou. Na rozdiel od prechodného a trvalého pobytu, tolerovaný pobyt umožňuje štátnemu príslušníkovi tretej krajiny zotrvávať na území Slovenskej republiky, ale nesmie sa voľne pohybovať po území ostatných členských štátov EÚ.

Zákon zmenil aj ustanovenia, ktoré upravovali podmienky podania žiadosti o udelenie pobytu na území SR. Predovšetkým platí, že štátny príslušník tretej krajiny podáva žiadosť o udelenie pobytu na území SR na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí a v prípade ak sa na území SR zdržiava oprávnene, môže si túto žiadosť podať aj priamo na policajnom útvare. Platí podmienka, že žiadosť o udelenie pobytu musí byť kompletná (to znamená, že musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré ustanovuje zákon o pobyte cudzincov), inak sa žiadosť neprijme. Zákon o pobyte cudzincov neukladá policajnému útvaru povinnosť v prípade udelenia pobytu vydať písomné rozhodnutie s výnimku udelenia prechodného pobytu modrá karta Európskej únie a udelenia dlhodobého pobytu. Ak sa žiadosti o udelenie pobytu vyhovie, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny sa zašle písomné oznámenie, že mu bol udelený pobyt na území Slovenskej republiky s uvedením dátumu udelenia konkrétneho druhu pobytu. Vo vzťahu k prechodnému pobytu nový zákon rozširuje okruh štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým policajný útvar, po splnení podmienok, udelí prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti o činnosť novinára akreditovaného v Slovenskej republike. Zákon zaviedol nový dôvod na zamietnutie žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny o udelenie prechodného pobytu, ak je zjavné, že zabezpečené ubytovanie na území Slovenskej republiky nespĺňa minimálne požiadavky. Významnou zmenou vo vzťahu k prechodnému pobytu je udeľovanie prechodného pobytu štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí a udeľovanie prechodného pobytu štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Európskej únie. Za účelom prilákania a udržiavania vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín a riešenia nedostatku pracovnej sily podporou prijímania a mobility cudzincov na účely vysokokvalifikovaného zamestnania štátnych príslušníkov tretích krajín na čas dlhší ako tri mesiace (v súlade so smernicou 2009/50/ES) zaviedla modrá karta Európskej únie. Na základe modrej karty sa jej držiteľ môže zdržiavať a pracovať na území Slovenskej republiky na účel vysokokvalifikovaného zamestnania. Zásadne je riešená otázka vzťahu Slovenskej republiky k občanom Európskej únie a ich rodinným príslušníkom. Slovenská republika v plnej miere rešpektuje ich právo voľne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov Európskej únie, ktoré im zaručuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov. Novou právnou úpravou sa odstránila jej neúplná transpozícia a dosiahol sa úplný súlad s právom EÚ. V tomto smere sa rozširuje kategória rodinných príslušníkov občana Európskej únie o partnera, s ktorým má občan Európskej únie trvalý, riadne osvedčený vzťah, ako aj o štátneho príslušníka tretej krajiny s právom pobytu rodinného príslušníka občana Európskej únie v inom členskom štáte Európskej únie, kde občanom Európskej únie je občan Slovenskej republiky, s ktorým sa štátny príslušník tretej krajiny navráti na pobyt alebo sa k nemu pripája na pobyt späť na územie Slovenskej republiky a je príbuzným v stanovenom rozsahu vo vzťahu k občanovi Slovenskej republiky.

Problematika udeľovania pobytu na území Slovenskej republiky spadá do vecnej pôsobnosti služby cudzineckej polície Policajného zboru, ktorú zastrešuje úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. Úrad priamo riadi organizačné zložky pri plnení úloh v oblasti kontroly hraníc, boja proti nelegálnej migrácii a prevádzačstvu, hraničnej kontroly, analýzy rizík, spolupráce s agentúrou Frontex, analýzy cestovných dokladov, povoľovania pobytu cudzincom, kontroly pobytu cudzincov, vyhosťovania cudzincov, vízovej praxe a vo vymedzenom rozsahu na úseku azylového konania a realizácii dublinského nariadenia.