Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2021, nedeľa
 

Polícii sa darí pri odhaľovaní daňovej a environmentálnej kriminalite, menej už pri podvodoch a sprenevere

18. 11. 2011

euro

Polícia vďaka novému systému hodnotenia zvýšila efektivitu svojej práce

Ekonomická trestná činnosť je vysoko latentná, jej odhaľovaniu patrí medzi priority policajnej práce. Páchatelia ekonomickej trestnej činnosti sa neoprávnene obohacujú rôznym podvodným konaním, daňovou trestnou činnosťou, či spreneverou. Medzi ekonomickú trestnú činnosť zaraďujeme aj environmentálnu kriminalitu, ktorá má svoje ekonomické a hospodárske dopady na spoločnosť. Výsledky práce polície za trištvrte ročné obdobie pri sledovaných štyroch okruhoch ekonomickej kriminality ukazujú, že polícia potrebuje na túto trestnú činnosť sústrediť viac pozornosti. Darí sa jej v odhaľovaní daňovej a environmentálnej kriminalite, menej už pri odhaľovaní podvodov a sprenevery.

Odhaľovanie ekonomickej kriminality (podvody, skrátenie daní a poplatkov, sprenevera) je málo úspešné bez spolupráce a plnenia si oznamovacej povinnosti ďalších kompetentných štátnych a súkromných inštitúcií. Ide napríklad o daňové úrady, štátne fondy, ministerstvá, ale aj súkromné spoločnosti finančného sektora ako sú banky, lízingové spoločnosti a ďalšie. Ekonomická kriminalita je stále viac nebezpečnejšia pre svoju anonymnosť. Podvodné transakcie prebiehajú „virtuálne“ prevodom z účtu na účet. Dnes už nikto nevidí konkrétneho páchateľa odnášať si spreneverou získané milióny eur v kufríkoch. Bez listinných dôkazov, prípadne ďalších znaleckých skúmaní v oblasti účtovníctva a ekonomiky polícia ťažko dokazuje motív páchateľov neoprávnene sa obohatiť na úkor štátu (štátneho rozpočtu), či súkromných firiem. Pri environmentálnej kriminalite k odhaľovaniu protiprávnej činnosti prispievajú samotný občania individuálne, či prostredníctvom záujmových združení, ale aj obce, ďalšia samospráva a štátna správa. Ide napríklad o ohlasovanie nelegálnych skládok. V prípade neoprávneného nakladania, či obchodovania s nebezpečným odpadom polícii pomáhajú aj združenia výrobcov a dovozcov elektrozariadení, batérií a akumulátorov, či Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Od januára tohto roku do konca septembra sa polícii podarilo odhaliť 4.787 prípadov rôznych podvodov. O 0,33 % menej ako v minulom roku v rovnakom období, 4.803 prípadov. Rok predtým (2009) 5.634 podvodov, v roku 2008 sme zaznamenali 5.548 prípadov a v roku 2007 ich evidujeme 6.105. Okrem klasického podvodu, kedy sa páchateľ obohatí vďaka omylu iného, išlo o prípady úverového, subvenčného, poisťovacieho alebo kapitálového podvodu, ale aj podvodný a zavinený úpadok.

Najväčšie úspechy polícia zaznamenala pri odhaľovaní daňových trestných činov. Páchatelia takejto trestnej činnosti dane či poistné krátia, neodvádzajú alebo vôbec neplatia. Miliónové škody spôsobené v týchto prípadoch sa dotýkajú každého občana. Štát prichádza o veľký podiel finančných prostriedkov, ktoré by mohli byť efektívne použité aj do sektorov, kde štátne financie najviac chýbajú – zdravotníctvo, školstvo, sociálne zabezpečenie. Za daňovú trestnú činnosť tiež považujeme porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru. Za deväť mesiacov tohto roka polícia odhalila 2.429 prípadov daňovej trestnej činnosti, čo je o 66% odhalených prípadov viac ako v rovnakom období minulý rok (1.459). Rok predtým (2009) polícia eviduje 2.011 daňových trestných činov v danom období, v roku 2008 sme zaznamenali 1.389 takýchto prípadov a v roku 2007 ich polícia odhalila 1.465.

Za prvých deväť mesiacov v tomto roku polícia odhalila 1.044 prípadov, kedy si páchateľ prisvojil zverenú cudziu vec a dopustil sa tým sprenevery. Ide o počet o 8 %nižší ako v porovnateľnom období minulý rok. V rovnakom období minulý rok sme zaznamenali 1.131 takýchto prípadov, rok predtým (2009) ich evidujeme 1.142 a v roku 2007 sme odhalili 1.122 prípadov sprenevery.

Aj environmentálna kriminalita má ekonomický dopad a túto trestnú činnosť sa polícii darí úspešne odhaľovať. Polícia odhaľuje nielen prípady týrania zvierat, ale aj pytliactvo, ohrozenie a poškodenie životného prostredia, neoprávnené nakladanie s odpadmi, či porušovanie ochrany vôd, rastlín a živočíchov. Od začiatku roka sme za deväť mesiacov odhalili 843 environmentálnych trestných činov, čo je až o 31 % viac ako v rovnakom období minulý rok (585). Rok predtým (2009) sme v porovnateľnom období odhalili 757 takýchto prípadov, v roku 2008 evidujeme 625 prípadov environmentálnej kriminality a v roku 2007 sme zaznamenali 591 prípadov.

 

Skupinové výkonnostné ciele Policajného zboru Slovenskej republiky

V tomto roku si Policajný zbor Slovenskej republiky prvýkrát v histórii stanovil merateľné výkonnostné skupinové ciele. Historicky prvýkrát vedenie polície nehovorí len to, že výsledky práce polície musia byť lepšie ako tie minuloročné, ale určuje konkrétny cieľ. Tento stanovený cieľ je presná hodnota - číslo, ktoré vedenie Policajného zboru určilo začiatkom tohto roka pre celé Slovensko. Hodnoty, stanovené a sledované v 21 oblastiach, vedenie polície určilo na základe bezpečnostných analýz, z údajov minuloročnej štatistiky kriminality a dopravnej nehodovosti. Tieto ciele boli následne prerozdelené pre jednotlivé krajské riaditeľstvá Policajného zboru, ktoré ich rozčlenili pre okresné riaditeľstvá, a tie až na obvodné oddelenia na celom Slovensku.

21 oblastí bolo rozdelených do šiestich okruhov. Každému okruhu, podľa závažnosti, ktorým okruh pokrýva hlavné poslanie Policajného zboru - chrániť životy, zdravie a majetok, vedenie polície určilo aj percentuálnou váhou v celkovom hodnotení cieľov. Teda najvyššie percentuálnu váhu v celkovom hodnotení majú práve oblasti, ktoré ohrozujú život a zdravie občanov. Nižší percentuálny podiel majú oblasti, kde je ohrozený majetok verejnosti.

V minulom roku najviac ľudí zomrelo na cestách. Preto okruhu dopravná nehodovosť priradilo vedenie polície najvyššiu, 20 percentnú váhu v hodnotení. 18 percent má okruh násilné a mravnostné trestné činy. Tu sú sledovanými oblasťami, zvýšenie objasnenosti vrážd, odhaľovanie trestných činov s rasovým motívom a extrémizmus, objasňovanie úmyselného ublíženia na zdraví, znižovanie lúpeží, odhaľovanie vydieraní, hrubého nátlaku a vymáhania, ako aj odhaľovanie vysoko latentných trestných činov znásilnení, sexuálneho násilia, týrania blízkej a zverenej osoby, či detskej pornografie. Majetkovým trestným činom, kde sú sledované krádeže motorových vozidiel, krádeže vlámaním a ostatné krádeže, vedenie polície priradilo 17 percentnú váhu v hodnotení. U všetkých sledovaných oblastí je pre policajtov prioritné znižovať ich nápad. To znamená konať tak, aby sa krádežiam predchádzalo, respektíve aby sa ich počet znižoval. 16 percentnú váhu v hodnotení majú ekonomické trestné činy. Polícia sa v tomto okruhu sústredí na oblasti odhaľovania podvodov, skrátenia dane a poplatkov, spreneveru a environmentálnu kriminalitu. Priestupky riešené poriadkovou políciou a ich objasňovanie sú vo výkonnostných skupinových cieľoch polície zaradené v okruhu s 15 percentnou váhou v celkovom hodnotení. Oblasti boli určené vedením polície tak, aby policajti svojou hliadkovou a operatívnou činnosťou znižovali počet páchaných priestupkov. Na druhej strane, aby v prípade, že k spáchaniu priestupku dôjde zvyšovali počet objasnených prípadov. Vedenie polície však do hodnotených oblastí zaradilo aj vypátranie hľadaných a nezvestných osôb, drogovú trestnú činnosť a odhaľovanie nedovoleného ozbrojovania, výroby a držby zbrane. Váha tohto okruhu, pod názvom iná kriminalita a pátranie má 14 percent.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby