Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Poslanci parlamentu schválili návrh novely zákona o Policajnom zbore k voľbe prezidenta PZ a riaditeľa inšpekčnej služby

04. 12. 2018

paragraf

Poslanci Národnej rady SR na rokovaní 4. decembra 2018 schválili  návrh novely zákona o Policajnom zbore. Nová úprava posilňuje nezávislosť policajnej inšpekcie a sprísňuje podmienky na menovanie prezidenta Policajného zboru a riaditeľa úradu inšpekčnej služby.

V oboch prípadoch si prejdú vypočutím na pôde parlamentu. Úrad inšpekčnej služby bude aj naďalej vyčlenený spod riadiacej pôsobnosti prezidenta Policajného zboru, pričom riaditeľ tohto úradu sa za svoju činnosť už nebude zodpovedať ministrovi vnútra, ale  vláde SR. Pôsobnosť úradu inšpekčnej služby bude v zásade rovnaká ako v súčasnosti, teda predovšetkým odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov príslušníkov Policajného zboru, pričom bude rozšírená o trestnú činnosť príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a od roku 2020 aj o trestnú činnosť príslušníkov finančnej správy.

Riadenie zložiek Policajného zboru, okrem úradu inšpekčnej služby, sa zveruje prezidentovi Policajného zboru s tým, že na rozdiel od platného stavu minister vnútra už nebude môcť vyňať z riadiacej  pôsobnosti  prezidenta Policajného zboru útvary, ktoré sa podieľajú na odhaľovaní a vyšetrovaní trestných činov.

Prezidenta Policajného zboru bude aj naďalej vymenúvať minister vnútra, ale až na základe výberového konania a len s odporúčaním Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť

Do funkcie prezidenta Policajného zboru možno vymenovať len príslušníka Policajného zboru, ktorý je v služobnom pomere celkovo najmenej 10 rokov, funkčné obdobie sa stanovuje na 4 roky s tým, že tá istá osoba môže byť vymenovaná do tejto funkcie najviac dvakrát. Okrem presne stanovených dôvodov ako napríklad strata štátneho občianstva alebo bezúhonnosti, bude môcť minister prezidenta Policajného zboru odvolať z funkcie aj v odôvodnených prípadoch, pričom tieto dôvody musí najskôr schváliť aspoň trojpätinová väčšina všetkých členov výboru národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Výberové konania bude vyhlasovať ministerstvo vnútra najneskôr tri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia. Realizovať ich bude sedemčlenná výberová komisia zložená z nominantov, ktorých vymenuje minister vnútra, generálny prokurátor, policajný prezident, riaditeľ úradu inšpekčnej služby, rektor Akadémie Policajného zboru a najväčší odborový zväz policajtov.
Z vhodných uchádzačov určených komisiou vyberie minister vnútra najmenej troch kandidátov, ktorých predloží výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť na verejné vypočutie.

Ak komisia vyhodnotí ako vhodných na funkciu prezidenta Policajného zboru menej ako troch uchádzačov, minister predloží výboru národnej rady všetkých úspešných uchádzačov. Ak výbor národnej rady neodsúhlasí ministrovi vnútra žiadneho z predložených kandidátov, ministerstvo vnútra vyhlási nové výberové konanie. Ministrovi sa dáva aj možnosť nevymenovať kandidáta, ktorého odporučí výbor.

Na vymenovanie prezidenta PZ  bude teda potrebná zhoda výberovej komisie, výboru pre obranu a bezpečnosť a ministra vnútra.

Na rozdiel od prezidenta Policajného zboru bude riaditeľ úradu inšpekčnej služby menovaný do funkcie vládou SR

Vychádza sa z toho, že v pôsobnosti úradu, ktorý bude riadiť, sú ozbrojené bezpečnostné zbory podriadené dvom, resp. trom ministrom. Menovaniu bude predchádzať výberové konanie a odporúčanie výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť. Výberové konanie bude uskutočňovať 7-členná výberová komisia zložená z nominantov ministra vnútra, ministra spravodlivosti, ministra financií, generálneho prokurátora, policajného prezidenta, rektora Akadémie Policajného zboru a najväčšieho odborového zväzu policajtov.
Z vybraných uchádzačov určených komisiou vyberie minister vnútra najmenej troch kandidátov, ktorých predloží výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť na verejné vypočutie.

Ak komisia vyhodnotí ako vhodných na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby menej ako troch uchádzačov, minister predloží výboru národnej rady všetkých úspešných uchádzačov. Ak výbor národnej rady neodsúhlasí vláde SR žiadneho z predložených kandidátov, ministerstvo vnútra vyhlási nové výberové konanie. Obdobne ako pri prezidentovi Policajného zboru sa aj pri riaditeľovi Úradu inšpekčnej služby umožňuje vláde nevymenovať kandidáta, ktorého odporučil výbor pre obranu a bezpečnosť; v takom prípade ministerstvo vnútra vyhlási nové výberové konanie.

Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. februára 2019.