Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

Rezort vnútra zverejnil ďalší návrh na zmeny v zákone o cestnej premávke už od jesene

14. 03. 2011

DN_ilustracnyzaber01

Návrh novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke ministerstvo vnútra vypracovalo na základe programového vyhlásenia vlády, ktoré nás zaväzuje prijať také opatrenia, aby úmrtnosť na cestách zostala na čo najnižšej úrovni. Po dvoch rokoch skúseností s aplikáciou nových pravidiel cestnej premávky je tiež potrebné prehodnotiť niektoré ustanovenia. Navrhované zmeny by mali nadobudnúť účinnosť od 1. septembra 2011.Chodci a vodiči

Povinnosť vodiča dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pričom ho nesmie ohroziť, sa nebude vzťahovať na vodičov električiek. Takéto pravidlo je bežné aj v okolitých krajinách.

Chodcom na druhej strane pribudne povinnosť umožniť električke plynulý prejazd. Pri akomkoľvek prechádzaní cez vozovku – vrátane priechodu – budú musieť dbať nielen na rýchlosť ale aj vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel.

Vodiči nebudú smieť zastavovať vozidlo na priechodoch pre chodcov či cyklistov, ak to nebude vyžadovať bezpečnosť cestnej premávky. Cieľom je umožniť chodcom plynulý prechod cez cestu bez obchádzania vozidiel. Na druhej strane však už vodiči nebudú musieť dodržiavať pravidlo zákazu obmedzovania pohybu chodcov a cyklistov pri zastavení či státí vpravo v smere jazdy rovnobežne a čo najbližšie k okraju cesty. Väčšina ciest v SR nie je stavaná na dodržiavanie takéhoto pravidla - zužovali by sa ním jazdné pruhy, čo by spôsobovalo kolízne situácie.

O navrhovaných zmenách informoval minister vnútra na tlačovej konferencii 8. marca 2011 spolu s dopravnými expertami

O navrhovaných zmenách informoval minister vnútra 8. marca 2011 spolu s dopravnými expertami na tlačovej konferencii MV SR

S cieľom znížiť počet dopravných nehôd bude závažným porušením pravidiel cestnej premávky aj ohrozenie chodca a cyklistu prechádzajúceho cez priechod a tiež ohrozenie chodca pri odbočovaní vozidla mimo cestu, pri vchádzaní na cestu, pri otáčaní a cúvaní.

Na diaľniciach a rýchlostných cestách budú musieť vodiči dodržiavať bezpečnú vzdialenosť viazanú na čas a to minimálnu takú, ktorú vozidlo prejde za 2 sekundy, niektoré typy vozidiel za 3 sekundy. Vodiči totiž nemajú možnosť zmerať vzdialenosť, ale môžu odhadnúť čas, za ktorý by prekonali vzdialenosť k vozidlu idúcemu pred nimi. Nastavenie pevnej vzdialenosti by nebolo technicky správne, pretože tá sa mení v závislosti od rýchlosti.

Vodičom v zimnom období pribudne zákonná povinnosť odstrániť z vozidla kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť a spôsobiť dopravnú nehodu či zranenie.

Vzhľadom na nárast prípadov jazdy s vozidlom s evidenčným číslom prideleným inému vozidlu bude možné takéto priestupky postihovať vyššou sankciou.

Ďalšie právomoci polície

Ak sa vodiči odmietnú podrobiť vyšetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu či inej návykovej látky, bude sa za dopravnú nehodu pokladať aj škodová udalosť v cestnej premávke, pri ktorej je škoda menšia ako 3990 € - teda za iných okolností udalosť, ktorá nie je priestupkom a polícia ju neobjasňuje.

Policajti budú môcť zadržať vodičský preukaz aj tomu, kto ho nepredloží pri kontrole napríklad obave, že mu ho dôvodne zadržia. Fyzicky mu ho síce neodoberú, ale dostane potvrdenie o jeho zadržaní. Povinnosťou vodiča bude takto „fiktívne“ zadržaný vodičský preukaz odovzdať orgánu Policajného zboru a to do 7 dní.

K právomociam polície pribudne aj oprávnenie zadržať vodičský preukaz až do právoplatného ukončenia veci v prípadoch, kedy možno uložiť zákaz vedenia motorového vozidla.

Vodičom už v 17-tich rokoch

Vek na získanie vodičského oprávnenia skupiny B sa znižuje na 17 rokov. Takýto držitelia vodičského oprávnenia skupiny B však budú môcť do dovŕšenia dospelosti – najmenej však tri mesiace – viesť vozidlo skupiny B len v prítomnosti spolujazdca, ktorý má oprávnenie skupiny B najmenej 10 rokov. Spolujazdec bude musieť mať pri sebe všetky potrebné doklady, nebude smieť byť pod vplyvom alkoholu či návykových látok. Jeho úlohou bude na mladého vodiča pôsobiť výchovne a preventívne. Vedenia vozidla bez kvalifikovaného spolujazdca sa bude pokladať za závažné porušenie pravidiel cestnej premávky.

Spôsobilosť na vodičské oprávnenie , autoškoly, uchádzači o vodičské oprávnenie


Na skúšku z odbornej spôsobilosti budú autoškoly povinné prihlasovať absolventov do šiestich mesiacov od ukončenia prípravy v autoškole.

Uchádzači o vodičské oprávnenie, ktorí neprospejú z vedenia motorového vozidla na autocvičisku, nebudú môcť pokračovať v skúške v cestnej premávke.

Rozšíri sa aj okruh dôvodov, pre ktoré sa držiteľ vodičského oprávnenia bude musieť podrobiť preskúmanu zdravotnej či psychickej spôsobilosti či preskúšaniu odbornej spôsobilosti. Predpokladá sa aj zavedenie inštitútu doškoľovacieho kurzu podľa zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách v prípade notorických porušovateľov predpisov – takých , čo sa dopustili 3 závažných priestupkov počas 12 mesiacov, za ktoré im bola uložená pokuta minimálne 60€, a tiež pre vodičov s praxou do 2 rokov  /ak spôsobia dva závažné priestupky alebo jednu dopravnú nehodu/. Štatisticky totiž vodiči s praxou do 2 rokov zapríčinia až 13 percent havárií.

Vodiči dôvodne podozriví z požívania alkoholu či návykových látok budú na základe rozhodnutia PZ povinní podrobiť sa preskúmaniu svojej zdravotnej spôsobilosti u psychiatra a tiež povinnosti podrobiť sa terapii u dopravného psychológa - a to bezprostredne po spáchaní dopravného priestupku či zapríčinení nehody.

Vodiči, ktorým bol uložený trest či sankcia spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, sa už v súčasnosti musia do 30 dní od uplynutia tejto lehoty podrobiť preskúšaniu z odbornej spôsobilosti. Ak im bolo oprávnenie odobrané na viac ako dva roky, budú musieť absolvovať aj preskúmanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti. V opačnom prípade vodičský preukaz naspäť nezískajú. Lehotu 30 dní bude možné po novom  zo závažných dôvodov predĺžiť, najviac však na tri mesiace.

Zásada "trikrát a dosť"

Vodiči, ktorí počas 5-tich rokov trikrát spôsobia dopravnú nehodu alebo dvakrát porušia pravidlá cestnej premávky tým, že požijú alkohol alebo návykovú látku, alebo sa odmietnu podrobiť vyšetreniu na ich zistenie, prídu o vodičské oprávnenie. Ak ho budú chcieť získať späť, budú musieť nanovo absolvovať kurz v autoškole.

Vrátiť vodičské oprávnenie však nebude možné tým, ktorí za posledných 10 rokov 3 razy porušili zákaz požívania alkoholu a návykových látok alebo sa odmietli podrobiť vyšetreniu na ich zistenie – takéto osoby prídu o vodičský preukaz navždy. Z týchto dôvodov bude polícia informácie o vodičoch uchovávať až desať rokov. Nové prísnejšie pravidlá rátajú aj s možnosťou započítavania takýchto porušení dopravných predpisov spáchaných ešte pred účinnosťou novely zákona – a to za predpokladu, že sa vodiči dopustia recivídy po účinnosti novely.

Navrhované zmeny v Trestnom zákone

Súdy nebudú môcť podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo uložený odsúdenému, ktorému bol takýto trest uložený v predchádzajúcich 10-tich rokoch za trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky; a tiež tomu, kto bol v predchádzajúcich 10-tich rokoch za podobný čin spáchaný pod plyvom návykovej látky potrestaný zákazom činnosti viesť motorové vozidlo. Opakovaným spáchaním trestného činu je totiž zrejmé, že trest nebol pre nápravu páchateľa postačujúci. Neumožnenie upustiť od vykonania zvyšku zákazu činnosti sa bude vzťahovať aj na nevykonané tresty uložené pred účinnosťou navrhovanej novely.

Skutkové podstaty trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky sa doplnia o dva nové prípady:

  • osoby pod vplyvom návykovej látky, ktorá má vplyv na ich spôsobilosť vykonávať zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorej môžu ohroziť zdravie alebo životy, alebo spôsobiť značné majetkové škody, potrestajú sa odňatím slobody až na 1 rok. Toto ustanovenia má výrazne preventívnu povahu a ráta už aj s nepriamou možnosťou poškodenia zdravia či majetku.
  • rovnako sa potrestá ten, kto sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky – dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom; alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu odberu a vyšetreniu krvi či iného biologického materiálu, hoci by toto vyšetrenie nijako neohrozilo jeho zdravie.

Trestné sadzby pri recidíve činov spáchaných pod vplyvom návykovej látky by sa z doterajších 1 až 5 rokov mali zvýšiť na 2 až 5 rokov.

Navrhované zmeny v zákone o priestupkoch

Do zákazu činnosti uloženého za priestupky sa nebude započítavať čas výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody. Priestupkový zákon sa v tomto zosúladí s Trestným zákonom.

Rovnako ako v Trestnom zákone nebude možné upustiť od zvyšku zákazu viesť motorové vozidlo tomu, komu v predchádzajúcich 10 rokoch uložili trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo za trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky; ani tomu, komu bol v predchádzajúcich 10-tich rokoch uložený zákaz viesť motorové vozidlo za niektoré priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Neumožnenie upustiť od zvyšku zákazu viesť vozidlo sa bude vzťahovať aj na nevykonané tresty uložené pred účinnosťou navrhovanej novely.

Opätovne – z dôvodu prísnejšieho postihu arogantných vodičov a tzv. cestných pirátov – sa zavádza možnosť prejednať niektoré konkrétne priestupky súvisiace s vedením vozidla aj mimo blokového konania - čo sa bude vzťahovať najmä na prípady prekročenia rýchlosti. V súčasnosti sa v zásade akékoľvek prekročenie rýchlosti musí prejednať vždy v blokovom konaní, v ktorom sú nižšie pokuty a nemožno ani uložiť zákaz činnosti.

Navrhované zmeny v zákone o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb

Návrhom sa upravuje postup detekcie alkoholu, omamných a psychotropných látok u vodičov, definuje sa postup pri detekcii na prítomnosť týchto látok príslušníkmi PZ – a to až do potvrdenia požitia na základe vyšetrenia vzorky krvi v toxikologických laboratóriách.

Ustanovuje sa povinnosť odobratú vzorku preskúmať aj laboratórne – orientačné zistenie prítomnosti týchto látok nie je dostatočné a je spochybniteľné.

Z výsledku laboratórneho vyšetrenia musí byť jasné, či sa u osoby zistil alkohol, omamná látka alebo psychotropná látka, a v prípade pozitívneho nálezu aj hodnoty týchto látok.

Jasne sa určujú prípady, kedy sa lekárske vyšetrenie spojené s odberom a laboratórnym vyšetrením krvi či iného biologického materiálu vykoná vždy aj bez orientačného testovania – napríklad vtedy, ak vyšetrovaná osoba nie je pri vedomí. Tieto vyšetrenia bude uhrádzať ten, kto o ne požiadal. V prípade pozitívneho výsledku si žiadateľ bude úhradu týchto vyšetrení uplatňovať od vyšetrovanej osoby.

Navrhované zmeny v zákone o doprave a dráhach


Priestupkom na úseku tohto zákona bude aj konanie osôb podieľajúcich sa na zabezpečovaní dráhy či dopravy pod vplyvom drog, liekov či iných látok znižujúcich schopnosť vykonávať činnosť, takisto odmietnutie dychovej skúšky či lekárskeho vyšetrenia. Za takýto priestupok bude možné uložiť pokutu od 300 do 500 € a zákaz činnosti na dva roky. Zároveň sa sprísňujú sankcie aj za ďalšie priestupky v doprave.