Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Slovenskí kriminalisti zorganizovali medzinárodný seminár na tému manipulácia športových súťaží

26. 09. 2020

integri-ilus

V dňoch 23. a 24. septembra 2020 sa v Bratislave konal odborný seminár k medzinárodnému projektu IntegriSport Erasmus+, zameraný na zvyšovanie povedomia o integrite športových súťaží a postihovanie negatívnych javov súvisiacich s ich manipuláciou (match-fixing) v národnom i medzinárodnom kontexte.

 

Odborný seminár pre orgány činné v trestnom konaní zorganizovala národná kriminálna agentúra Prezídia PZv spolupráci s CSCF – Nadáciou pre integritu v športe, v gescii ktorej je tento projekt realizovaný.

Cieľom projektu IntegriSport Erasmus+ je podpora implementácie Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží (Macolin, 18. september 2014), zefektívnenie prevencie a posilnenie odhaľovania a stíhania trestných činov súvisiacich s manipuláciou športových súťaží, akými sú najmä trestné činy korupcie, podvodu a legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Na medzinárodnom projekte okrem národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru participujú aj partnerské policajné útvary z Fínska, Maďarska, Portugalska, Cypru, Litvy a Holandska, ktoré zorganizovali obdobné podujatia. Projekt a jeho zámery podporujú tiež GLMS - Svetová lotériová asociácia, Európska asociácia profesionálnych športovcov, Univerzita Aix-Marseille, ako aj  Rada Európy.

O projekte

Odbornú úroveň seminára zabezpečovali prizvaní zástupcovia CSCF - Nadácie pre integritu v športe, Európskej asociácie profesionálnych športovcov, GLMS - Svetovej lotériovej asociácie a orgánov činných v trestnom konaní z členských krajín Európskej únie, ktorí svoje príspevky z  dôvodu súčasných preventívnych opatrení, predniesli prostredníctvom videokonferencie. Za Slovenskú republiku na seminári vystúpili významní experti NAKA,  ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Úradu pre reguláciu hazardných hier, Antidopingovej Agentúry Slovenskej republiky, ako aj z organizácií pôsobiacich v oblasti športu a športových stávok, akými sú Slovenský futbalový zväz a NIKÉ, spol. s r. o.

Manipulácia športových súťaží je v súčasnosti označovaná za jednu z najzávažnejších hrozieb pre šport, nakoľko zásadným spôsobom narúša jeho integritu a zásadu fair play. Tento negatívny spoločenský jav presahujúci hranice štátov nemožno kontrolovať a eliminovať, pokiaľ iniciatívy nie sú aktívne rozvíjané a koordinované na globálnej úrovni. Dohovor Rady Európy o manipulácii športových súťaží svojím konceptom vytvorenia národnej koordinačnej platformy prispieva k tomuto úsiliu a posilneniu spolupráce medzi orgánmi verejnej moci, vrátane  orgánov činných v trestnom konaní a organizáciami pôsobiacimi v oblasti športu a športových stávok.

"Policajná prax potvrdzuje, že spôsoby páchania trestných činov súvisiacich s manipuláciou športových súťaží sa dynamicky menia, vyvíjajú sa v súlade s modernými informačnými a  platobnými prostriedkami, páchatelia ich prispôsobujú novým podmienkam a technologickým možnostiam, na ktoré musíme ofenzívne reagovať,” povedal vo vystúpení plk. JUDr. Attila Zajonc, PhD, zástupca NAKA a tiež manažér projektu za Slovenskú republiku

Z hľadiska potláčania hrozieb manipulácie športových súťaží a ich výsledkov zohrávajú kľúčovú úlohu orgány činné v trestnom konaní. Koncepčný zámer organizácie odborného seminára v rámci projektu IntegriSport Erasmus+ odrážal potreby policajnej praxe s dôrazom na zefektívnenie výmeny poznatkov, zdieľanie osvedčených postupov a posilnenie kapacít policajných zložiek pri odhaľovaní a vyšetrovaní trestnej činnosti súvisiacej s manipuláciami a narušením integrity športových súťaží.

Na záver odborného seminára Norbert Rubicsek J.D., riaditeľ CSCF - Nadácie pre integritu v športe a manažér projektu IntegriSport Erasmus+, vo svojom príhovore zdôraznil: „Účinná prevencia a boj proti manipulácii športových súťaží sú podmienené zvyšovaním povedomia o integrite športových súťaží, zefektívňovaním vzájomnej spolupráce a výmenou informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a organizáciami v oblasti športu a športových stávok na národnej a medzinárodnej úrovni ".