Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2023, streda
 

Veková hranica pre vstup do Policajného zboru sa zvýšila na 21 rokov

04. 01. 2016

policajtka-ilustr

Od 1. januára 2016 je účinná novela zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru (PZ), Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. Národná rada SR schválila 24. novembra 2015. Novela zvyšuje vekovú hranicu pre vstup do týchto zložiek, upravuje obsadzovanie najvyšších policajných funkcií, prípravu príslušníkov Policajného zboru a niektoré platové a naturálne náležitosti.

Zvýšenie vekovej hranice pre vstup do Policajného zboru

Veková hranica pre vstup do Policajného zboru a ostatných zložiek patriacich do tohto zákona sa zvyšuje na 21 rokov zo súčasných 18 rokov. Zmena je potrebná z dôvodu nedostatočnej úrovne osobnostných predpokladov u 18-ročných uchádzačov o prijatie do služobného pomeru. Cieľom je dosiahnuť vyššiu vyspelosť uchádzačov.  Podmienka veku na prijatie do štátnej služby v prijímacom konaní začatom pred 1. januárom 2016 sa posudzuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015.

Obsadzovanie najvyšších policajných funkcií

Vzhľadom na podriadenosť polície ministrovi vnútra a z toho vyplývajúcu zodpovednosť sa explicitne ustanovuje, že prezidenta PZ, viceprezidenta PZ a šéfa inšpekčnej služby vymenúva do funkcie minister vnútra SR. Zároveň sa ponecháva možnosť ministra vnútra odvolať týchto funkcionárov PZ aj bez uvedenia dôvodu.

Príprava príslušníkov Policajného zboru

Návrhom zákona sa vytvárajú legislatívne podmienky na aktualizovanie štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích programov pomaturitného kvalifikačného štúdia v stredných odborných školách PZ poskytujúcich policajné vzdelanie. Cieľom je zvýšenie pripravenosti absolventov policajného vzdelania na výkon štátnej služby.

Dopravný policajt

Ustanovuje sa, že príslušníci PZ v prípravnej štátnej službe v rámci denného štúdia na splnenie kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania absolvujú základný policajný výcvik, teoreticko-praktickú prípravu,  odborný výcvik a odbornú prax.

Príplatok zdravotníckym pracovníkom

Zavádza sa možnosť priznať príplatok príslušníkovi PZ, ktorý je zdravotníckym pracovníkom, do výšky 50 percent súčtu funkčného platu a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov. Úprava reaguje na snahu PZ zabezpečiť pre jeho potreby kvalitných zdravotníckych pracovníkov. Vychádza sa pri tom aj z právnej úpravy odmeňovania profesionálnych vojakov, v ktorej je takýto príplatok vo vzťahu k zdravotníckym pracovníkom už zavedený.

Zvýšenie príspevku na naturálne náležitosti

Zvyšuje sa príspevok na naturálne náležitosti príslušníkovi PZ zo 40 na 50 percent hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí. Policajt si tak bude môcť zabezpečiť kvalitnejšie výstrojné súčasti do priameho výkonu služby, ktoré poskytujú zlepšenú ochranu voči nepriaznivým poveternostným vplyvom.

Ďalšie zmeny:

  • Vypúšťa sa právomoc dotknutých ministrov na prevedenie alebo preloženie nadriadeného na inú funkciu aj bez uvedenia dôvodu. 
  • Doterajšie lehoty na uloženie disciplinárneho opatrenia sa nahradia jednou dvojročnou lehotou, ktorá zabezpečí objektívne zistenie skutočného stavu veci rovnako ako u priestupkovPraxou bolo preukázané, že súčasná subjektívna lehota nepostačuje na objektívne zistenie skutočného stavu veci a vyhotovenie kvalifikovaného rozhodnutia vrátane jeho vyhlásenia resp. doručenia.
  • Zavádza sa, aby sa policajt po získaní policajného vzdelania vrátil predovšetkým na svoj pôvodný útvar a na funkciu, do ktorej bol ustanovený pred zaradením do zálohy pre študujúcich policajtov. Toto pravidlo môže byť prelomené iba v prípade plnenia potrieb služobného úradu.
  • Navrhuje sa upraviť lehotu, do kedy možno rozhodnúť o prepustení policajta z určitých dôvodov, z dvoch na šesť mesiacov odo dňa, keď nadriadený zistil dôvod prepustenia, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.