Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2024, štvrtok
 

Vláda schválila Národný plán riadenia kontroly hraníc SR na roky 2015 až 2018

18. 03. 2015

uhcp-ilustr

Vláda SR schválila 18. marca 2015 Národný plán riadenia kontroly hraníc Slovenskej republiky na roky 2015 až 2018 z dielne Ministerstva vnútra SR. Ide o plánovací dokument strednodobého charakteru, ktorým SR jasne zdôrazňuje význam plnenia svojich záväzkov voči EÚ v oblasti implementácie schengenského acquis a jasne dáva najavo aj dôležitosť kontroly hraníc v európskom meradle.

Nový národný plán nadväzuje na doterajší plán, ktorý bol prijatý na roky 2011 až 2014. Cieľom nového národného plánu je zabezpečiť kontinuitu v procese budovania integrovaného riadenia hraníc v SR. Zavádza opatrenia, ktorými sa sleduje zvýšenie účinnosti zabezpečenia kontroly vonkajších hraníc SR, ako aj boja proti nelegálnej migrácii vo vnútrozemí.

Dokument zahŕňa nové opatrenia, ktoré vychádzajú z odporúčaní opätovného schengenského hodnotenia SR a aplikačnej praxe. Schengenské hodnotenia SR uskutočnené v rokoch 2012 a 2013 potvrdili, že SR je plnohodnotným členom schengenského priestoru, pričom si svedomite plní svoje úlohy.

Na realizáciu aktivít vyplývajúcich z nového plánu sa predpokladajú na najbližšie štyri roky (do roku 2018) výdavky spolu vo výške 18 198 955 eur. Hradené budú z  finančných prostriedkov vyčlenených v kapitole MV SR. Predpokladá sa, že dôjde k zníženiu výdavkov  v prípade schválenia financovania niektorých opatrení z fondov EÚ - Fondu pre vnútornú bezpečnosť.

Najväčší objem finančných prostriedkov si vyžiada zabezpečenie a obmena prostriedkov technickej kontroly vonkajších hraníc SR. Mnohé z nich boli totiž dodané do výkonu služby ešte v roku 2007, keď Slovensko vstúpilo do schengenského priestoru.

 V závere nového národného plánu sa v tejto súvislosti konštatuje, že hoci sa SR podarilo za pomerne krátky čas vybudovať rozsiahly systém kontroly vonkajších pozemných hraníc s Ukrajinou (najmä v južnom úseku, čo bolo potvrdené v rámci ostatného schengenského hodnotenia ako príklad najlepšej praxe), je potrebné aj naďalej nepoľaviť v tomto procese. Výzvou pre nasledovné obdobie je najmä dobudovanie technickej kontroly vonkajšej pozemnej hranice s Ukrajinou tzv. stacionárnymi technickými prostriedkami v severnom úseku.

Výzvou pre nasledovné obdobie je tiež vývoj bezpečnostnej situácie na Ukrajine. SR musí byť pripravená na zvládnutie prípadného prílevu veľkého počtu utečencov cez slovensko-ukrajinskú hranicu.

Ďalšou výzvou je plánované nasadenie nových technológií na celoeurópskej úrovni v rámci „balíka inteligentných hraníc“, ktorý je už v štádiu legislatívneho procesu prijímania nových právnych aktov, štúdie a plánovaného pilotného projektu. SR musí aktívne sledovať a zapájať sa do tohto procesu, a to najmä v súvislosti s jej nadchádzajúcim predsedníctvom v Rade EÚ v druhom polroku 2016, kedy majú byť prijaté zásadné rozhodnutia v tejto oblasti.

Nemenej dôležitými sú aj ďalšie oblasti, ako napr. posilnenie kontroly pobytu cudzincov vo vnútrozemí, a to najmä v regiónoch východného Slovenska, zvládnutie úspešnej implementácie systému EUROSUR (Európsky systém hraničného dozoru) a posilnenie výkonu kompenzačných opatrení, a to zapojeným ostatných služieb Policajného zboru do tohto procesu (pod kompenzačnými opatreniami sa rozumie odhaľovanie nelegálnej migrácie a s ňou spojenej trestnej činnosti vo vnútrozemí členského štátu).

Nový národný plán obsahuje celkovo 95 úloh v týchto oblastiach: koncepcia budovania integrovaného systému riadenia hraníc v SR; opatrenia v tretích krajinách, najmä v krajinách pôvodu a tranzitu nelegálnej migrácie; kontrola vonkajších hraníc SR; odhaľovanie a vyšetrovanie trestnej činnosti súvisiacej s prekračovaním hraníc a obchodovaním s ľuďmi; analýza rizík; kontrolné opatrenia vo vnútrozemí; readmisia a návrat; spolupráca orgánov pri budovaní a implementácii systému Integrovaného riadenia hraníc; vzdelávanie. Súčasťou harmonogramu úloh je aj určenie gestora a termínu plnenia spolu s predpokladanou výškou výdavkov.