Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Charakteristika pomaturitného zdokonaľovacieho štúdia

V pomaturitnom zdokonaľovacom štúdiu v stredných odborných školách Policajného zboru sa uskutočňuje vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov Policajného zboru (ďalej len „policajt“) v stálej alebo dočasnej štátnej službe, ktorí už v predchádzajúcom štúdiu získali základné policajné vzdelanie. Štúdium sa uskutočňuje v študijnom odbore 92 10 6 bezpečnostná služba a jeho zameraniach ako špecializovaná policajná príprava, ktorá umožňuje policajtom získať špecializované policajné vzdelanie v zmysle zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. Získaním špecializovaného policajného vzdelania policajt splní kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania, ktorá je podmienkou pre ustanovenie policajta do funkcie s plánovanou dôstojníckou hodnosťou a pre jeho ďalší kariérny postup.

Všeobecne záväzný cieľ, obsah, rozsah, metódy, spôsob, podmienky a výsledky špecializovanej policajnej prípravy v pomaturitnom zdokonaľovacom štúdiu, ktoré sú nevyhnutné pre získanie kľúčových a odborných kompetencií potrebných na výkon štátnej služby policajta s plánovanou dôstojníckou hodnosťou v príslušnom funkčnom zaradení, vymedzuje štátny vzdelávací program študijného odboru 92 10 6 bezpečnostná služba, pre zamerania poriadková polícia, dopravná polícia, hraničná a cudzinecká polícia a kriminálna polícia. V zameraní kriminálna polícia sa štúdium uskutočňuje aj v špecializácii skrátené vyšetrovanie. Na základe štátneho vzdelávacieho programu je vypracovaný školský vzdelávací program Strednej odbornej školy Policajného zboru Bratislava pre jednotlivé zamerania štúdia.

Obsah prípravy pomaturitného zdokonaľovacieho štúdia v študijnom odbore bezpečnostná služba a jeho zameraniach je koncipovaný so širokým odborným profilom na celé spektrum špecializovaných činností. Poskytuje dlhodobo platné odborné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pri výkone služby policajtov zaradených na funkciách s plánovanou dôstojníckou hodnosťou.

Odbornú zložku prípravy tvorí profilujúci vyučovací predmet daného zamerania, resp. špecializácie a vyučovacie predmety spoločného základu. Profilujúcimi vyučovacím predmetmi jednotlivých zameraní, resp. špecializácie sú: poriadková polícia, dopravná polícia, operatívno-pátracia činnosť, právo a kriminalistika.

Výučba odbornej zložky prípravy pre všetky zamerania štúdia je doplnená vyučovacími predmetmi spoločného základu, ktorými sú: etika a psychológia policajnej práce, informatika, cudzí jazyk a služobná príprava. Tieto poskytujú všeobecné vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre výkon policajnej služby.

Základné údaje o pomaturitnom zdokonaľovacom štúdiu:

Študijný odbor: pomaturitné zdokonaľovacie štúdium 92 10 6 bezpečnostná služba

Zameranie:

02 poriadková polícia

03 dopravná polícia

06 kriminálna polícia

06 kriminálna polícia špecializácia skrátené vyšetrovanie

Dĺžka štúdia: 3 mesiace

Forma štúdia: denná

Nevyhnutné vstupné požiadavky na prijatie na štúdium: základné policajné vzdelanie, zaradenie v stálej štátnej službe alebo dočasnej štátnej službe príslušníka Policajného zboru a súhlas služobného úradu so zvýšením kvalifikácie policajta

Spôsob ukončenia štúdia: záverečná pomaturitná skúška

Poskytnutý stupeň vzdelania: a) úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 4A,

b) špecializované policajné vzdelanie

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: po úspešnom absolvovaní školského vzdelávacieho programu sa absolvent uplatní vo funkciách s plánovanou dôstojníckou hodnosťou v jednotlivých službách Policajného zboru zodpovedajúcich príslušnému zameraniu, resp. špecializácii študijného odboru Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): vysokoškolské štúdium alebo ďalšie vzdelávanie zamerané na rozšírenie alebo prehlbovanie kvalifikácie

 

SPÄŤ