Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

III. ZVYŠOVANIE POVEDOMIA O KORUPCII V MEDZINÁRODNOM OBCHODNOM PROSTREDÍ

3. Prevencia a zvyšovanie povedomia o korupcii zahraničných verejných činiteľov

Štáty, ktoré pristúpili k Dohovoru OECD za zaviazali, že zavedú trestné činy podplácania zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách do svojich vnútroštátnych právnych predpisov a zabezpečia vykonávanie účinnej politiky prevencie, odhaľovania a vyšetrovania týchto trestných činov.

Nakoľko jednotlivé články Dohovoru OECD nepostihujú všetky aspekty eliminácie a  postihu trestných činov korupcie zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách,  obsahové vymedzenie Dohovoru OECD bolo viackrát dopĺňané odporúčaniami Rady.

Všetky odporúčania Rady rovnako ako Dohovor OECD sú pre zmluvné strany záväzné. OECD prostredníctvom Pracovnej skupiny OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách monitoruje ich implementáciu systémom vzájomného hodnotenia, z ktorého je vypracovaná hodnotiaca správa, odrážajúca pokrok v transpozícii ustanovení Dohovoru a súvisiacich odporúčaní Rady do právneho poriadku a aplikačnej praxe hodnotenej krajiny.

Odporúčanie z roku 2009

Z hľadiska prevencie a zvyšovania povedomia o trestných činoch korupcie zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách je významné Odporúčanie Rady pre ďalší boj proti korupcii zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách z roku 2009 (ďalej len „Odporúčanie z roku 2009“).

Uvedené odporúčanie obsahovo interpretuje jednotlivé články Dohovoru OECD i  predchádzajúce odporúčania prijaté Radou, vzťahujúce sa na oblasť daní, účtovníctva, exportných úverov, ako aj  na etické zásady a zodpovedné správanie nadnárodných spoločností a zároveň čiastkovo dopĺňa Dohovor OECD o nové záväzky, zaradené k štandardom pri hodnotení implementácie Dohovoru OECD.

Neoddeliteľnou súčasťou Odporúčania z roku 2009 sú dve príručky, Príručka dobrej praxe I a Príručka dobrej praxe II, ktoré poskytujú spoločnostiam, odporúčania pre analýzu rizík a implementáciu protikorupčných opatrení na zefektívnenie prevencie a odhaľovania podplácania zahraničných verejných činiteľov v  medzinárodných obchodných transakciách.

Príručka dobrej praxe I

Príručka dobrej praxe I vychádza z Dohovoru OECD, ktorý dopĺňa  o odporúčania z oblasti prevencie a zvyšovania povedomia o korupcii zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách. V danej súvislosti členským štátom odporúča zvyšovať verejné povedomie o Dohovore OECD a  poskytovať konkrétne písomné príručky o právnych predpisoch, ktorými je implementovaný. Taktiež odporúča zabezpečovať školenie pre verejných činiteľov vysielaných do zahraničia, s  cieľom ich preventívneho pôsobenia, z  hľadiska rizika možného výskytu korupcie zahraničných verejných činiteľov.

 Príručka dobrej praxe II

Príručka dobrej praxe II je určená spoločnostiam pre vytváranie a efektívne zabezpečovanie vnútorných kontrol, etických zásad a dodržiavanie programov alebo opatrení, zameraných na prevenciu a odhaľovanie zahraničnej korupcie. Príručka len rámcovo stanovuje základné odporúčania pre spoločnosti pri vytváraní protikorupčných programov, z dôvodu zabezpečenia flexibility pri ich implementácii v osobitných podmienkach spoločností ako aj vo väzbe na konkrétne riziká  podplácania v medzinárodnom obchodnom prostredí.

Príručka obsahuje aj odporúčanie pre obchodné organizácie a profesijné združenia v podobe zastávania vedúcej úlohy pri poskytovaní informácií, poradenstve a školeniach najmä pre malé a stredné podniky, z hľadiska ich ochrany pred rizikom podplácania zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách.

Základné odporúčania pre tvorbu protikorupčných programov spoločností, vzťahujúcich sa k prevencii zahraničného podplácania:

 • prijať jasne formulovanú a viditeľnú protikorupčnú politiku zákazu zahraničného podplácania, podporovanú vrcholovým manažmentom spoločnosti; 
 • podporovať zodpovednosť za dodržiavanie protikorupčnej politiky na všetkých úrovniach spoločnosti; 
 • zabezpečovať informovanosť a vzdelávanie z oblasti prevencie zahraničného podplácania pre zamestnancov spoločností, ako aj obchodných partnerov; 
 • uplatňovať protikorupčnú politiku a prijímať opatrenia pre špecifické rizikové oblasti spoločnosti; 
 • zabezpečiť systém finančných a účtovných postupov pred zneužitím na zahraničné  podplácanie; 
 • podporovať dodržiavanie etických zásad, protikorupčných opatrení a zabezpečiť disciplinárne postupy za  ich porušovanie; 
 • zabezpečiť systém vnútornej kontroly z dôvodu pravidelného hodnotenia účinnosti a  efektívnosti programu prevencie a odhaľovania zahraničného podplácania. Príručka dobrej praxe II je najkomplexnejšie medzinárodne platné usmernenie, ktoré podnecuje spoločnosti k tomu, aby prijali prísne vnútorné kontroly, etické zásady a opatrenia na dodržiavanie predpisov s cieľom predchádzať a odhaľovať úplatkárstvo vo svojich obchodných transakciách.

Uvedená príručka v podmienkach Slovenskej republiky vymedzuje základné princípy zodpovedného správania spoločností pri obchodných transakciách doma i v zahraničí a stanovuje zavedenie účinných preventívnych protikorupčných programov v súvzťažnostiach k požiadavkám prevencie, plynúcim zo zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Zapamätajte si

 • Obsahové vymedzenie Dohovoru OECD bolo viackrát dopĺňané odporúčaniami Rady. 
 • Všetky odporúčania Rady, rovnako ako Dohovor OECD, sú pre zmluvné strany záväzné. 
 • Z hľadiska prevencie a zvyšovania povedomia o korupcii zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných vzťahoch je významné Odporúčanie  z roku 2009. 
 • Neoddeliteľnou súčasťou Odporúčania z roku 2009 sú dve príručky, Príručka dobrej praxe I a Príručka dobrej praxe II. 
 • Príručka dobrej praxe II je určená spoločnostiam pre vytváranie a efektívne zabezpečovanie vnútorných kontrol, etických zásad a dodržiavanie programov alebo opatrení na predchádzanie a odhaľovanie zahraničného podplácania. Odporúčanie Rady na ďalší boj proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách spolu s Príručkou dobrej praxe I a Príručkou dobrej praxe II v slovenskom jazyku je zverejnené ako súčasť materiálu Prevencia korupcie praktická príručka na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Medzinarodne-pravo/Prevencia-korupcie.aspx

Odporúčanie Rady na ďalší boj proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách spolu s Príručkou dobrej praxe I a Príručkou dobrej praxe II v anglickom jazyku je zobrazené na webovom sídle OECD: http://www.oecd.org/investment/anti-bribery/anti-briberyconvention/oecdantibriberyrecommendation2009.htm

Prevenciou a zvyšovaním povedomia o zahraničnej korupcii sa v podmienkach Slovenskej republiky zaoberá aj národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru, ktorá na svojom webovom sídle pre tieto účely zriadila stránku Prevencia korupcie zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách:  https://www.minv.sk/?prevencia-korupcie-zahranicnych-verejnych-cinitelov-v-medzinarodnych-obchodnych-transakciach-1

Počet návštevníkov: 303917