Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Služby technickej ochrany objektov

PODMIENKY poskytovania služby technickej ochrany objektov iným právnickým osobám a fyzickým osobám útvarmi Policajného zboru za úhradu

Účelom poskytovania služby technickej ochrany objektov iným právnickým osobám a fyzickým osobám prostredníctvom útvarov Policajného zboru je spolupôsobenie a skvalitnenie ochrany majetku objednávateľov a súčasne i spolupôsobenie pri ochrane života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v chránenom objekte. Služba sa vykonáva prenosovou cestou signálu z elektrického zabezpečovacieho systému (ďalej len EZS) do pultu centralizovanej ochrany (ďalej len PCO). Prenos signálu je realizovaný linkovým prenosovým systémom.
Službu zabezpečujú príslušníci Policajného zboru služby ochrany objektov a túto poskytuje útvar Policajného zboru za finančnú úhradu na základe uzatvorenej zmluvy.

Základné podmienky pripojenia objektov

Pripojenie objektu na PCO je možné len, ak súčasne:

  • útvar Policajného zboru disponuje potrebnými technickými a fyzickými kapacitami,
  • bezpečnostná situácia to dovoľuje,
  • objekt vyhovuje požiadavkám technickým a bezpečnostno-taktickým,
  • v objekte je zavedená sólo metalická telefónna linka (DSL linka spĺňa podmienku).

Na PCO možno pripojiť objekty, ak:

  • objednávateľ zákonným spôsobom nadobudol jednotlivé časti EZS určené na inštaláciu v objekte a na požiadanie PZ predložil o tom doklady k nahliadnutiu a jednotlivé časti elektrického zabezpečovacieho systému spĺňajú príslušné technické normy,
  • montáž, servis a revízie EZS sú podľa platnej technickej normy vykonávané organizáciou na to oprávnenou,
  • sú splnené ostatné všeobecné i špecifické podmienky pripojenia objektov na PCO.Postup občanov v prípade záujmu o službu technickej ochrany

  • podať si žiadosť na predpísanom tlačive na príslušnom okresnom riaditeľstve Policajného zboru,
  • na požiadanie pracovníkov ochrany objektov OR PZ predložiť príslušnú technickú dokumentáciu, právnické osoby aj výpis z obchodného registra a fyzické osoby živnostenský list s overením nie starším ako 3 mesiace.

Bližšie konkrétne informácie na požiadanie poskytnú pracovníci služby ochrany objektov na jednotlivých okresných riaditeľstvách Policajného zboru, ktoré PCO prevádzkujú.

Kontakty na jednotlivých technikov služby ochrany objektov na jednotlivých okresných riaditeľstvách Policajného zboru

OR PZ Bardejov:  0961-84-3480
OR PZ Prešov:  0961-80-3480
OR PZ Poprad:  0961-82-3480, pracovisko Kežmarok:  0961-81-3480
OR PZ Svidník:  0961-85-3480
OR PZ Stará Ľubovňa:  0961-83-3480
OR PZ Vranov nad Topľou:  0961-86-3480