Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Oddelenie policajného vzdelávania a služobnej psychológie

Základné informácie  |  Kontakt

na úseku policajného vzdelávania

 • spracováva v súlade so štátnou vzdelávacou politikou dlhodobé zámery a zásady rozvoja odborného vzdelávania a prípravy policajtov,
 • zabezpečuje úlohy ministerstva v oblasti výkonu štátnej správy na úseku odborného vzdelávania a prípravy policajtov v stredných odborných školách PZ a na úseku vysokoškolského vzdelávania v Akadémii PZ,
 • plní úlohy odborného orgánu pre koncepčnú, riadiacu, kontrolnú, metodickú a koordinačnú činnosť na úseku odborného vzdelávania a prípravy policajtov v stredných odborných školách PZ a v oblasti zvyšovania a prehlbovania kvalifikácie policajtov,
 • vyhodnocuje vzdelávanie policajtov v stredných odborných školách PZ a vykonáva potrebné štatistiky a rozbory,
 • identifikuje potreby policajnej praxe v oblasti zvyšovania a prehlbovania kvalifikácie policajtov, na základe požiadaviek riadiacich útvarov ministerstva a útvarov Policajného zboru,
 • spracováva v súčinnosti s dotknutými útvarmi ministerstva, Prezídiom PZ a útvarmi Policajného zboru programy vzdelávacích aktivít ďalšieho vzdelávania, vrátane spôsobu overovania a certifikácie požadovaných vedomostí, zručností a spôsobilosti,
 • zabezpečuje realizáciu vzdelávacích aktivít prostredníctvom rezortnej vzdelávacej sústavy, ktorú tvoria:

  a) Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava,
  b) Stredná odborná škola Policajného zboru Košice,
  c) Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok,
  d) Akadémia Policajného zboru.

V oblasti ďalšieho vzdelávania policajtov okrem rezortných policajných škôl zabezpečujú vzdelávanie a prípravu pre výkon špecifických činností vo svojej pôsobnosti vybrané špecializované útvary (napr. odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru, Kriminalistický a expertízny ústav Prezídia Policajného zboru a pod.). Ďalšie vzdelávanie policajtov sa organizuje tiež prostredníctvom mimorezortných vzdelávacích inštitúcií a v neposlednom rade realizáciou projektov spolufinancovaných Európskou úniou.

Na úseku psychologickej starostlivosti

 • po odbornej stránke riadi, usmerňuje, koordinuje a zabezpečuje realizáciu komplexného systému psychologickej starostlivosti o policajtov, štátnych zamestnancov a zamestnancov služobného úradu ministerstva podľa interného aktu riadenia,
 • vykonáva kontrolnú činnosť na psychologických pracoviskách útvarov ministerstva a útvarov Policajného zboru, zhromažďuje a analyzuje poznatky o činnosti policajných psychológov a využíva ich na ďalšie skvalitňovanie psychologickej činnosti,
 • spolupracuje v psychologickej oblasti s inými ústrednými orgánmi štátnej správy a ich špecializovanými inštitúciami podľa osobitných dohôd a zabezpečuje úlohy z nich vyplývajúce.