Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Prečo polícia vyhlasuje verejné opisy vecí?

Polícia je oprávnená zaistiť na vykonanie potrebných úkonov vec, ak existuje podozrenie, že vec súvisí so spáchaním trestného činu alebo priestupku a jej zaistenie je potrebné na zistenie skutkového stavu veci alebo na rozhodnutie orgánov činných v trestnom alebo priestupkovom konaní. Policajt vydá osobe, ktorej bola vec zaistená, potvrdenie o zaistení veci s presným opisom veci, ktorý umožní zaistenú vec identifikovať. Zaistenie veci môže trvať najviac 90 dní.

Ak vlastník alebo iný oprávnený držiteľ zaistenej veci nie je známy, útvar Policajného zboru vec odovzdá ministerstvu vnútra a vyhlási verejný opis veci.

  • Vyhlásenie sa urobí najúčelnejším spôsobom na zistenie oprávnenej osoby, a to spolu s výzvou, aby sa oprávnená osoba prihlásila do jedného roka od zaistenia veci.
  • Po uplynutí lehoty sa vec stáva majetkom štátu.

Ministerstvo vnútra  rozhodne, ktoré z vecí, ktoré sa stali majetkom štátu, využije pre potreby štátnej správy alebo Policajného zboru. Pre veci, ktoré nie sú využiteľné pre štátnu správu alebo Policajný zbor, ministerstvo určí právny subjekt, ktorý veci vydraží. V prípade neúspešnosti dražby vecí právny subjekt určený ministerstvom zabezpečí ekologické zlikvidovanie vecí.

Ak vzniknú pochybnosti o tom, či zaistená vec patrí osobe, ktorej bola zaistená, alebo ak si na zaistenú vec uplatní právo iná osoba, útvar Policajného zboru uloží zaistenú vec do úschovy a odkáže tieto osoby, aby si svoj nárok na zaistenú vec uplatnili v občianskoprávnom konaní.

Tieto oprávnenia a povinnosti vyplývajú Policajnému zboru zo zákona č. 171/1993 o Policajnom zbore /§ 21/.


 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy