Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
Polícia
 

Prekračovanie štátnej hranice a podmienky vstupu

Prekračovanie štátnej hranice a podmienky vstupu

  

Vonkajšie hranice
Vnútorné hranice
Podmienky pre vstup štátnych príslušníkov tretej krajiny
Hraničná kontrola
Štátni príslušníci tretej krajiny sa podrobia dôkladnej kontrole na vstupe aj výstupe

Pravidlá prekračovania štátnej hranice a podmienky na vstup štátneho príslušníka tretej krajiny na územie členských štátov sú uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 399/2016 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) v platnom znení. 

Vonkajšie hranice sa môžu prekračovať len na hraničných priechodoch a počas stanovených otváracích hodín.

Dňom 21.12.2007 sa vonkajšou pozemnou hranicou Európskej únie stal úsek štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou. Vonkajšou vzdušnou hranicou sú medzinárodné letiská cez ktoré  je povolené prevádzkovanie letov do tretích krajín alebo letov z tretích krajín (treťou krajinou v tomto prípade je štát, ktorý neuplatňuje právo Európskej únie o zrušení kontrol na vnútorných hraniciach).

Vnútorné hranice možno prekročiť v ktoromkoľvek bode bez toho, aby sa vykonala hraničná kontrola osôb bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť.

Dňom 21.12.2007 sa vnútornou pozemnou hranicou Európskej únie stal úsek štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Poľskom, Českom, Rakúskom a Maďarskom.

Podmienky pre vstup štátnych príslušníkov tretej krajiny

Na plánovaný pobyt na území členských štátov, ktorý nepresiahne 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia, čo zahŕňa posúdenie obdobia 180 dní predchádzajúcich každému jednotlivému dňu pobytu, musí štátny príslušník tretej krajiny spĺňať tieto podmienky:

 1. majú platný cestovný doklad alebo doklady, ktoré ich oprávňujú prekročiť hranicu a ktorý spĺňa tieto kritériá:

  1. jeho platnosť musí byť najmenej o tri mesiace dlhšia, ako je zamýšľaný dátum odchodu z územia členských štátov. V odôvodnenej núdzovej situácii možno od tejto podmienky upustiť;
  2. musel byť vydaný počas posledných 10 rokov;
 2. majú platné vízum v prípade, že sa vyžaduje podľa nariadenia Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti v platnom znení, s výnimkou prípadu, ak sú držiteľmi platného povolenia na pobyt alebo platného dlhodobého víza,
 3. zdôvodnia účel a podmienky plánovaného pobytu a majú dostatočné prostriedky na živobytie na dĺžku plánovaného pobytu a na návrat do svojej krajiny pôvodu alebo na tranzit do tretej krajiny, v ktorej ich určite prijmú, alebo sú schopní získať takéto prostriedky zákonným spôsobom,
 4. nejde o osoby, na ktoré bolo vydané v SIS upozornenie na účely odopretia vstupu,
 5. nepokladajú sa za hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť, verejné zdravie alebo medzinárodné vzťahy ktoréhokoľvek členského štátu a najmä na nich z takéhoto dôvodu nebolo vo vnútroštátnych databázach členských štátov vydané upozornenie na účely odopretia vstupu.

Hraničná kontrola

Je kontrola vykonávaná na hraničných priechodoch, aby sa osobám, vrátane ich dopravných prostriedkov a predmetov v ich držbe, mohol povoliť vstup na územie členských štátov, alebo aby smeli toto územie opustiť.

Osoby, ktoré požívajú právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie podliehajú pri prekračovaní vonkajších hraníc systematickým kontrolám s overením totožnosti a štátnej príslušnosti osôb, ako aj pravosti a platnosti cestovného dokladu na prekročenie hranice, a to aj nahliadnutím do databáz stratených a odcudzených dokladov, ako aj s cieľom overiť, či tieto osoby nepredstavujú hrozbu pre verejný poriadok a vnútornú bezpečnosť.

Štátni príslušníci tretej krajiny sa podrobia dôkladnej kontrole na vstupe aj výstupe

 1. dôkladné kontroly na vstupe zahŕňajú overenie podmienok, ktorými sa riadi vstup a overenie dokladov, ktoré ich oprávňujú na pobyt a vykonávanie odbornej činnosti. V tomto je obsiahnuté podrobné preskúmanie ďalších nasledujúcich aspektov,
 2. overenie totožnosti a štátnej príslušnosti štátneho príslušníka tretej krajiny, ako aj pravosti a platnosti cestovného dokladu na prekročenie hranice, a to aj nahliadnutím do príslušných databáz,
 3. overenie, či má štátny príslušník tretej krajiny platný doklad na prekročenie hranice, ktorého platnosť neuplynula a že je k dokladu v prípade potreby priložené požadované vízum alebo povolenie na pobyt;
 4. preskúmanie odtlačkov pečiatok na vstupe a na výstupe na cestovnom doklade dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny s cieľom overiť si porovnaním dátumov vstupu a výstupu, či táto osoba už neprekročila maximálnu dĺžku povoleného pobytu na území členských štátov,
 5. overenie miesta odchodu a cieľa cesty dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny a účelu plánovaného pobytu a v prípade potreby aj kontrolu príslušných sprievodných dokladov,
 6. overenie, či má dotknutý štátny príslušník tretej krajiny dostatok prostriedkov na živobytie na dĺžku a účel plánovaného pobytu, návrat do krajiny pôvodu alebo tranzit do tretej krajiny, v ktorej ho určite prijmú, alebo či je schopný takéto prostriedky získať zákonným spôsobom, overenie, či dotknutý štátny príslušník tretej krajiny, jeho dopravný prostriedok a predmety ktoré prepravuje, nemôžu ohroziť verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť, verejné zdravie, alebo medzinárodné vzťahy ktoréhokoľvek členského štátu. Takéto overenie zahŕňa priame nahliadnutie do údajov a upozornení na osoby a prípadne predmety uvedené v SIS a vo vnútroštátnych súboroch údajov a tiež aj prípadné činnosti, ktoré sa majú vykonať v dôsledku upozornenia. 

Upravené dňa/Last Modify: 16. 12. 2020, 10:39