Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Zameranie PSk cudzích jazykov

Predmetová skupina cudzích jazykov zabezpečuje vyučovanie predmetov:

  • anglický jazyk
  • nemecký jazyk

Cieľom vyučovania cudzích jazykov vo všetkých druhoch, zameraniach a formách štúdia je získať jazykové vedomosti a zodpovedajúce rečové zručnosti a naučiť sa efektívne používať cudzí jazyk v podmienkach výkonu policajnej služby.

V priebehu štúdia sa kladie dôraz najmä na schopnosť porozumieť cudzojazyčný prejav a schopnosť komunikovať v cudzom jazyku. Tejto požiadavke je prispôsobený aj výber lexikálnych a konverzačných okruhov, praktických cvičení a simulovaných modelových situácií.

Znalosť ucelenej gramatickej štruktúry cudzieho jazyka na tomto stupni jazykovej prípravy nie je cieľom. Gramatické javy sa preberajú len vo vzťahu k rečovým zručnostiam, ktoré je potrebné si osvojiť. Gramatické a štylistické chyby sa hodnotia hlavne z hľadiska zrozumiteľnosti ústneho prejavu.

Z pohľadu obsahu predmetu pozostáva učivo z navzájom úzko prepojených celkov, ktoré vychádzajú z požiadaviek policajnej praxe (zamerania a špecializácie) so zreteľom na medzipredmetové väzby:

  • rozvoj komunikačných kompetencií v profesijnom kontexte
  • prijatie oznámenia, opis osoby a veci
  • činnosti súvisiace s ohrozovaním a porušovaním verejného poriadku
  • činnosti súvisiace s dohľadom nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky
  • cezhraničná trestná činnosť a cezhraničná policajná spolupráca

Výučba predmetov prebieha podľa učebného plánu a učebných osnov, ktoré určuje školský vzdelávací program pre jednotlivé zamerania, druhy a formy štúdia.

Predmetová skupina cudzích jazykov zabezpečuje tiež prípravu policajtov v intenzívnych kurzoch anglického a nemeckého jazyka. Cieľovou skupinou v intenzívnej jazykovej príprave sú príslušníci PZ, ktorí si potrebujú zvýšiť úroveň znalosti anglického alebo nemeckého jazyka a zdokonaliť sa v odbornej policajnej terminológii.

Predmetová skupina cudzích jazykov organizuje aj ďalšie formy kurzov (intenzívne, polointenzívne, modulárne, parciálne...) na základe konkrétnych požiadaviek jednotlivých policajných služieb na obsah a rozsah vyučovanej problematiky, dĺžku trvania a spôsob realizácie kurzu. Obsah kurzu, ciele a metódy vyučovania sú zostavené tak, aby boli v súlade s odporúčaným európskym štandardom – Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky.

Cieľ kurzu, spôsob jeho realizácie a obsah je stanovený v projekte, ktorý sa spracováva pre konkrétnu úroveň kurzu a tematické zameranie kurzu.