Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Zameranie PSk PM

Predmetová skupina policajného manažmentu zabezpečuje v súlade s profilom absolventa školy výučbu predmetov:

 • informatika
 • etika s psychológia policajnej práce

Vyučovací predmet informatika je teoreticko-praktickým predmetom s prevahou praktickej zložky.

Pre príslušníkov Policajného zboru pomaturitného zdokonaľovacieho štúdia je predmet je zapracovaný vo výučbe v rámci integrovaných cvičení s ostatnými predmetmi jednotlivých zameraní.

Počas pomaturitného kvalifikačného štúdia špecializovanej policajnej prípravy musí príslušník Policajného zboru zvládnuť učivo z predmetu informatika, ktoré je zamerané na nové trendy v informatike a informačné systémy:

 • internet, intranet,
 • MS Word, MS Excel,
 • typy a štruktúry databáz.

Cieľom je naučiť príslušníkov Policajného zboru využívať pri práci výpočtovú techniku, pracovať v prostredí jej bežných aplikačných programov, vyhľadávať, vkladať, vyberať a využívať informácie a zároveň komunikovať cez sieť a spracovávanie dokumentov v súlade s registratúrnym poriadkom platným v rezorte Ministerstva vnútra SR.

Vyučovací predmet etika a psychológia policajnej práce je teoreticko-praktickým predmetom. Cieľom vyučovacieho predmetu je naučiť príslušníkov Policajného zboru potrebné znalosti a zručnosti z oblasti komunikácie. Pričom ich základné sociálno-psychologické vedomosti utvárať tak, aby boli schopní efektívne komunikovať s ľuďmi a to najmä v záťažových a konfliktných situáciách. Praktické zručnosti, návyky a spôsobilosti potrebné pre profesionálne a kompetentné pôsobenie policajta na jednotlivých útvaroch Policajného zboru a aplikovať ich v štandardných situáciách policajnej praxe. Cieľom výučby je naučiť príslušníkov Policajného zboru prakticky uplatniť poznatky psychológie smerujúce k rozvoju sociálno-psychologických kompetencií a to v takom rozsahu, aby boli schopní samostatne a efektívne plniť služobné úlohy, zvládať povinnosti policajta a vykonávať služobné zákroky v súlade s Etickým kódexom príslušníka Policajného zboru a internými aktmi riadenia a etikou policajnej práce.

Výučba predmetov prebieha podľa učebného plánu a učebných osnov, ktoré určuje školský vzdelávací program pre jednotlivé druhy, zamerania a formy štúdia.

Predmety informatika a etika a psychológia policajnej práce sú v priamej súčinnosti s vyučovaním všetkých predmetov na škole a patria do spoločného základu policajnej prípravy. Výučbu týchto predmetov zabezpečujú učitelia z radov príslušníkov Policajného zboru a občianskych zamestnancov. Kvalifikačnou požiadavkou na učiteľa predmetovej skupiny je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterské, inžinierske) a doplňujúce pedagogické štúdium a policajná alebo pedagogická prax. 

Predmetová skupina policajný manažment zabezpečuje aj výučbu v ďalšom vzdelávaní príslušníkov Policajného zboru prostredníctvom zdokonaľovacích kurzov:

 • pre začínajúcich používateľov MS Windows, MS Word
 • pre začínajúcich používateľov MS Windows, MS Excel
 • pre mierne pokročilých používateľov MS Word
 • pre pokročilých používateľov MS Word
 • pre pokročilých používateľov MS Excel
 • pre začínajúcich používateľov MS PowerPoint