Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Zameranie PSk práva

Poslaním predmetovej skupiny práva je poskytovať potrebné právne vzdelanie poslucháčom v rámci špecializovaného 3 mesačného policajného vzdelávania s dôrazom na požiadavky policajnej praxe v oblasti odhaľovania a objasňovania trestnej činnosti a realizácie úloh Policajného zboru v oblasti správnej agendy.

Výchovno-vzdelávací proces Predmetovej skupiny práva je orientovaný na rozvoj právneho vedomia poslucháčov a to rozširovaním vedomosti už získaných v rámci základného policajného vzdelávania a nadobudnutou praxou najmä v oblasti aplikácie trestného práva v policajnej praxi.

Výučba právnych disciplín je diferencovaná podľa špecializácie jednotlivých služieb Policajného zboru a to špecializácie:

  • Skrátené vyšetrovanie
  • Poriadková služba
  • Dopravná služba
  • Hraničná a cudzinecká služba
  • Kriminálna služba

Ťažisko výučby právnych disciplín u špecializácie skrátené vyšetrovanie v rozsahu 140 vyučovacích hodín, je položené na výučbu trestného práva hmotného a procesného.

Štúdium trestného práva hmotného je koncipované tak, aby poslucháči získali potrebné zručnosti pri posudzovaní a kvalifikácii trestných skutkov z rôznych uhlov pohľadu. K tomuto pristupuje štúdium trestného práva hmotného – osobitnej časti, kde sa poslucháči v potrebnom rozsahu zdokonaľujú v jednotlivých konkrétnostiach zákonných znakov skutkových podstát trestných činov.

V nadväznosti na problematiku osobitnej časti Trestného zákona, si poslucháči osvojujú aj základy iných právnych disciplín a to občianskeho práva, rodinného práva, obchodného práva v spojitosti s aplikáciou blanketových skutkových podstát v rámci skráteného vyšetrovania a schopnosti rozlišovať najmä trestnoprávne vzťahy od občianskoprávnych vzťahov.

Ťažisko výučby Trestného práva procesného je zamerané na problematiku predsúdneho konania s dôrazom na postup pred začatím trestného stíhania a samotné prípravné konanie vykonávané povereným príslušníkom Policajného zboru formou skráteného vyšetrovania.

Štúdium trestného práva procesného je zavŕšené súborom praktických cvičení k osvojovaniu si procesných postupov pri riešení konkrétnych modelových zadaní a spracovávaní cvičnej dokumentácie trestného konania.

Pre poslucháčov špecializácie skráteného vyšetrovania, je zaradená aj výučba problematiky metodiky skráteného vyšetrovania vybraného okruhu trestných činov.

U poslucháčov špecializácie poriadková služba, dopravná služba, hraničná a cudzinecká služba a kriminálna služba, v rámci 3 mesačného špecializovaného štúdia sa právne disciplíny vyučujú v rozsahu 40 vyučovacích hodín (resp. u špecializácie poriadkovej služby 70 vyučovacích hodín).

Ťažisko výučby je položené na vybrané problémy správneho práva, ktoré je zamerané na problematiku konania o priestupkoch a jeho praktickej realizácie formou cvičení na podklade modelových zadaní (mimo špecializácie kriminálnej služby).

Vzdelávací proces je doplnený ešte o vybrané okruhy problémov trestného práva hmotného a trestného práva procesného s prihliadnutím na špecifiká jednotlivých policajných služieb.

Predmetová skupina práva popri realizácii 3 mesačného špecializovaného štúdia, zabezpečuje aj ďalšie doplnkové formy štúdia v podobe rekvalifikačných kurzov alebo iných vzdelávacích kurzov zameraných najmä na problematiku skráteného vyšetrovania a problematiku konania o priestupkoch.