Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Zameranie PSk služby PP a HaCP

Vyučovanie u predmetovej skupiny služba poriadkovej, hraničnej a cudzineckej polície zabezpečujú odborní učitelia z radov príslušníkov Policajného zboru a učitelia z radov občianskych zamestnancov. Kvalifikačnou požiadavkou pre učiteľa predmetovej skupiny je minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterské) v študijnom odbore právo alebo bezpečnostné služby a vysokoškolské pedagogické vzdelanie alebo doplňujúce pedagogické štúdium. Žiaduca je aj policajná prax u služby poriadkovej, hraničnej a cudzineckej polície minimálne 10 a viac rokov.

Forma denného 3 mesačného štúdia

Po obsahových a štrukturálnych zmenách edukačného procesu Strednej odbornej školy Policajného zboru Bratislava, predmetová skupina služby poriadkovej, hraničnej a cudzineckej služby v rámci špecializovanej policajnej prípravy v pomaturitnom zdokonaľovacom štúdiu, zabezpečuje výučbu predmetu poriadková polícia. Štúdium v tomto zameraní  je realizované formou denného štúdia v dĺžke 3 mesiace. Výučba predmetu prebieha podľa učebného plánu a učebných osnov, ktoré určuje školský vzdelávací program.

Podľa potrieb Policajného zboru škola môže zabezpečiť v rámci špecializovanej policajnej prípravy v pomaturitnom zdokonaľovacom štúdiu aj výučbu v zameraní hraničná a cudzinecká polícia.

Vyučovací predmet poriadková polícia je teoreticko-praktickým predmetom. Cieľom vyučovacieho predmetu je naučiť poslucháčov z pohľadu stredného manažmentu formy a metódy činnosti základných útvarov Policajného zboru v takom rozsahu, aby boli schopní samostatne plniť služobné úlohy, vybrané ustanovenia zo zákona NR SR č. 73/1998 Z. z. týkajúce sa služobného pomeru, služobnej disciplíny, času služby, dovolenky, času odpočinku príslušníkov Policajného zboru, vybrané ustanovenia zo zákona o Policajnom zbore a niektoré oblasti, ktoré vyplývajú pre činnosť služby poriadkovej polície z dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda.

Teoretická výučba jednotlivých tematických celkov je doplnená praktickými cvičeniami a integrovanými cvičeniami, najčastejšie s predmetovými skupinami služobnej prípravy a policajného manažmentu, ktoré sa vykonávajú v učebniach, špecializovaných učebniach a na špeciálne vytvorených pracoviskách (cvičebnom polygóne).

Pri výučbe predmetu je aktívne využívané externé prostredie (výcvikové priestory, terén) a vhodné názorné učebné pomôcky (napr. technické prostriedky, makety, príklady na ilustráciu postupov, príklady z praxe, učebné texty, modelové situácie, multimediálne prostriedky, filmy, tlačivá a pod.).

Učiteľ pri výučbe predmetu aktuálne využíva príslušnú odbornú literatúru, všeobecne záväzné právne predpisy, interné predpisy Ministerstva vnútra SR a Policajného zboru upravujúce problematiku vyučovacieho predmet, vrátane svojich praktických skúseností a návykov získaných v priamom výkone služby.

Pri výučbe predmetu sú využívané písomné prípravy a prípravy spracované v Power Pointe, využívané najmä pri vykonávaní inštruktáži poslucháčov a stanovení cieľa pred samotným praktickým cvičením.

Praktické a integrované cvičenia sú realizované buď priamo v juhovýchodnej rozsiahlej časti objektu Strednej odbornej školy Policajného zboru  Bratislava, ktorá tomuto účelu ideálne vyhovuje (členitý terén, trvalá bujná vegetácia, miestami močaristý povrch a pod.), alebo na dohodnutých miestach mimo areálu školy. Priebeh praktických cvičení je zaznamenávaný kamerovým systémom a následne je využívaný pre analýzu priebehu cvičení pedagógmi predmetovej skupiny.

Úspešní absolventi pomaturitného zdokonaľovacieho štúdia získajú špecializované policajné vzdelanie, s kvalifikáciou pre výkon funkcie s plánovanou dôstojníckou hodnosťou. Absolventi sa uplatnia predovšetkým ako riadiaci pracovníci na úrovni základného útvaru služby poriadkovej polície. Sú schopní po absolvovaní doplňujúcej prípravy, uplatniť sa aj v iných službách Policajného zboru, iných druhoch bezpečnostných služieb ako napríklad vo vojenskej polícii, prípadne v obecnej polícii a súkromných bezpečnostných službách.

Forma kombinovaného 8 mesačného štúdia

Predmetová skupina služby poriadkovej, hraničnej a cudzineckej služby v rámci špecializovanej policajnej prípravy, zabezpečuje výučbu predmetov základný policajný výcvik a poriadková polícia v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu v študijnom odbore bezpečnostná služba so zameraním:

  • poriadková polícia
  • kriminálna polícia
  • kriminálna polícia so špecializáciou skrátené vyšetrovanie

Zamerania sú realizované formou kombinovaného štúdia v trvaní 8 mesiacov.

Obsah prípravy pomaturitného kvalifikačného štúdia špecializovanej policajnej prípravy v študijnom odbore bezpečnostná služba, zameranie poriadková polícia je určený pre policajtov  vo funkcii s plánovanou dôstojníckou hodnosťou, na základných útvaroch služby poriadkovej polície. Poskytuje dlhodobo platné odborné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné činnosti policajta vyplývajúce z popisu služobnej činnosti,  staršieho referenta pre riadenie policajnej stanice, staršieho referenta pre riadenie referentov, referenta v stálej službe, referenta s územnou a objektovou zodpovednosťou a odborného referenta. Výučba predmetu poriadková polícia prebieha podľa učebného plánu a učebných osnov, ktoré určuje školský vzdelávací program.

Obsah prípravy pomaturitného kvalifikačného štúdia špecializovanej policajnej prípravy v študijnom odbore bezpečnostná služba, zameranie kriminálna polícia je určený pre policajtov vo funkcii s plánovanou dôstojníckou hodnosťou, na útvaroch služby kriminálnej polície. Poskytuje dlhodobo platné odborné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné činnosti policajta vyplývajúce z popisu služobnej činnosti,  referenta a staršieho referenta služby kriminálnej polície. Výučba predmetu poriadková polícia prebieha podľa učebného plánu a učebných osnov, ktoré určuje školský vzdelávací program.

Obsah prípravy pomaturitného kvalifikačného štúdia špecializovanej policajnej prípravy v študijnom odbore bezpečnostná služba, zameranie kriminálna polícia špecializácia skrátené vyšetrovanie, je užšie koncipovaný len pre určených policajtov (starší referent skráteného vyšetrovania) ako orgánov činných v trestnom konaní, ktorí zisťujú trestné činy, objasňujú ich spáchanie a v priebehu prípravného konania vykonávajú dôkazy a v rámci svojich oprávnení vydávajú príslušné rozhodnutia. Poskytuje dlhodobo platné odborné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pri výkone služby policajtov zaradených na funkciách s plánovanou dôstojníckou hodnosťou. Výučba predmetu poriadková polícia prebieha podľa učebného plánu a učebných osnov, ktoré určuje školský vzdelávací program.