Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Zameranie PSk služobnej prípravy

Predmetová skupina služobná príprava zabezpečuje výučbu predmetu služobná príprava vo všetkých druhoch, zameraniach a formách štúdia.

Pre úspešné absolvovanie štúdia predmetu služobná musí príslušník Policajného zboru zvládnuť učivo, ktoré je zamerané na:

  • streleckú prípravu
  • špeciálnu prípravu
  • sebaobranu
  • výcvik poriadkových jednotiek Policajného zboru

Vyučovanie predmetu zabezpečujú učitelia z radov príslušníkov Policajného zboru. Kvalifikačnou požiadavkou na učiteľa predmetovej skupiny je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterské) a doplňujúce pedagogické štúdium.

Výučba predmetu prebieha podľa učebného plánu a učebných osnov, ktoré určuje školský vzdelávací program pre jednotlivé druhy, zamerania a formy štúdia.