Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Protikorupčný E-learning Program

Ignorantia iuris non excusat!

 

ÚVOD DO PROTIKORUPČNÉHO E-LEARNING PROGRAMU

1. Cieľ protikorupčného e-learning programu

Cieľom protikorupčného e-learning programu „Integritou proti korupcii“ je prostredníctvom elektronického vzdelávania a v súvzťažnostiach s medzinárodným právnym rámcom posilňovať kultúru integrity, eliminovať potenciál pre korupciu v národných podmienkach i medzinárodnom prostredí, zvyšovať morálny imperatív a zabezpečovať rast a prosperitu v rámci celej spoločnosti. Program protikorupčného on-line vzdelávania je určený pre skvalitnenie odborného potenciálu, zvyšovanie povedomia a vzdelanostnej úrovne zamestnancov z oblasti verejnej správy, podnikateľského sektora, občianskej spoločnosti i širokej verejnosti.

2. Obsahové zameranie protikorupčného e-learning programu

Protikorupčný e-learning program je tvorený tromi vzdelávacími modulmi "Integrita vo verejnej službe", "Eliminácia potenciálu pre korupciu" a "Zvyšovanie povedomia o korupcii v medzinárodnom obchodnom prostredí". Obsahové zameranie vzdelávacích modulov pozostáva z textových informácií, v podobe praktickej aplikácie právnych nástrojov, interných predpisov, protikorupčných preventívnych programov, ako aj z medzinárodných štandardov a odporúčaní, vypracovaných v odbornej gescii Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Súčasťou vzdelávacích modulov je aj interaktívna časť tvorená testom, s alternatívne prevedenými otázkami a vyhodnotením relevantnosti zadaných odpovedí.

Vzdelávacie moduly protikorupčného e-learning programu sú vypracované s akcentom na zvyšovanie odborných znalostí a podporu informovanosti pri riešení výziev integrity vo verejnej službe, prevenciu a boj proti korupcii, vrátane korupcie zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách, prijateľným a vizuálne atraktívnym spôsobom v režime 24/7. Elektronické stránky, podstránky, súvisiace dokumenty i príslušný test sú zobrazované v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii.

3. Gescia protikorupčného e-learning programu

Vytvorenie protikorupčného e-learning programu je výrazom vzájomnej interakcie vnútorných podmienok Slovenskej republiky a záujmov ich skvalitnenia a zosúladenia s náročnými normami medzinárodného spoločenstva krajín OECD. Program protikorupčného on-line vzdelávania bol vytvorený národnou kriminálnou agentúrou Prezídia Policajného zboru s príspevkom o integrite vo verejnej službe vypracovaným sekciou integrity vo verejnom sektore Riaditeľstva OECD pre verejnú správu.

Obsah vzdelávacieho modulu „Integrita vo verejnej službe" bol vypracovaný sekciou integrity vo verejnom sektore Riaditeľstva OECD pre verejnú správu a preložený národnou kriminálnou agentúrou Prezídia Policajného zboru. V rámci daného modulu sú sprostredkované medzinárodné politiky, odporúčania, štandardy integrity, ako aj úspešné modely a príklady efektívnych riešení na posilnenie právneho rámca a zlepšenie podmienok integrity vo verejnej službe a pri  využívaní verejných zdrojov a prostriedkov v rámci podmienok Slovenskej republiky.

Moduly „Eliminácia potenciálu pre korupciu" a "Zvyšovanie povedomia o korupcii v medzinárodnom obchodnom prostredí“ boli vypracované národnou kriminálnou agentúrou Prezídia Policajného zboru. Uvedené moduly reflektujú na vnútorné potreby Slovenskej republiky zvyšovať odbornú úroveň pri zabezpečovaní prevencie korupcie, ako aj na medzinárodné záväzky, plynúce z členstva v OECD, s ohľadom na zvyšovanie povedomia a elimináciu potenciálu pre trestnú činnosť korupcie zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách.

> viac o NAKA
> viac o OECD

Počet návštevníkov: 303919