Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Informácie pre leteckých dopravcov - API

Informácie pre leteckých dopravcov - API  |  Informácie pre leteckých dopravcov – PNR

Dňa 01.07.2022 nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 187/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V rámci novelizácie uvedeného zákona boli vložené nové ustanovenia v nasledovnom znení:

§69i ods. 6 druhá veta Záznam o cestujúcom v rozsahu údajov podľa prílohy č. 4 písm. a) až g) je letecký dopravca povinný zaslať vždy pri prílete alebo odlete cez vonkajšiu hranicu; tento záznam o cestujúcom je letecký dopravca povinný vymazať do 24 hodín od pristátia daného letu.

§ 69o ods. 2) Leteckému dopravcovi, ktorý poruší povinnosť zaslať záznam o cestujúcom v rozsahu údajov podľa prílohy č. 4 písm. a) až g) v súlade s § 69i ods. 6, národná ústredňa informácií o pasažieroch úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru uloží pokutu od 3 000 eur do 5 000 eur.

Leteckým dopravcom je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje leteckú dopravu cestujúcich.

Údaje podľa prílohy č. 4 písm. a) až g) (ďalej len „API dáta“) sú nasledovné:

  1. celé meno a celé priezvisko, pohlavie, dátum narodenia a štátnu príslušnosť cestujúceho,
  2. číslo a druh cestovného dokladu alebo dokladu totožnosti, ktorým sa cestujúci preukázal, názov krajiny, v ktorej bol vydaný a dátum uplynutia jeho platnosti,
  3. dátum, čas a miesto odletu a dátum, čas a miesto príletu vrátane čísla letu a názvu leteckého dopravcu,
  4. počet a mená ďalších cestujúcich v rámci jedného lokalizačného záznamu o cestujúcom,
  5. celú trasu pre konkrétny záznam o cestujúcom vrátane počiatočného letiska nastúpenia až po posledné cieľové letisko,
  6. celkový počet cestujúcich,
  7. informácie týkajúce sa spoločných letových kódov.

Z uvedených ustanovení vyplýva, že pri nedodaní údajov vo vyššie uvedenom rozsahu a kvalite je národná ústredňa informácií o pasažieroch úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru povinná uložiť leteckému dopravcovi pokutu vo výške od 3000 eur do 5000 eur.

Porušením povinnosti podľa § 69o ods. 2) sa rozumie:

  • nedodanie žiadnych API dát k letu cez vonkajšiu hranicu,
  • dodanie neúplných API dát k letu cez vonkajšiu hranicu, alebo
  • dodanie nesprávnych API dát k letu cez vonkajšiu hranicu.

V prípade, ak letecký dopravca nedisponuje automatizovaným zberom a zasielanie API dát, alebo na tieto účely nevyužíva iný subjekt, je možné zaslať API dáta národnej ústredni  informácií o pasažieroch úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru manuálnym vložením dát cez zabezpečený webový portál Ministerstva vnútra SR.

Pre viac informácií ohľadom webového portálu alebo technického prepojenia podľa § 69i ods. 7 prosím kontaktujte  TA.13G4@4QQS@ .

Prosíme zaslať oba formuláre pri prvotnej komunikácii: