Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

INFOSERVIS – POSKYTOVANIE INFOMÁCIÍ V ZMYSLE ZÁKONA č. 211/2000 Z.z.

Služby pre verejnosť, 22. 09. 2008

INFOSERVIS – POSKYTOVANIE INFOMÁCIÍ V ZMYSLE ZÁKONA č. 211/2000 Z.z.
Vaša žiadosť o poskytnutie informácie adresovanej Krajskému riaditeľstvu PZ v Žiline musí obsahovať:
kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
adresa pobytu alebo sídlo;
ktorých informácií sa žiadosť týka;
aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.
Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline je povinné žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní, o predĺžení lehoty v zmysle § 17 ods. 2 a 3 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás budeme informovať.
MOŽNOSTI PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O INFORMÁCIE:
E-MAILOM                 
TA.13G4@SJJDLT@
FAXOM
096140 2109
POŠTOU
Krajské riaditeľstvo PZ
oddelenie komunikácie a prevencie
Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
OSOBNE
v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 hod.
Pri osobnom podaní žiadosti môžete tiež využiť formulár. Volajte klapku 2113, 2117.
TELEFONICKY
096140 2113, 096140 2117
v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 hod.

NEDOSTALI STE POŽADOVANÚ INFORMÁCIU?
V prípade nesprístupnenia informácie alebo obmedzenia prístupu k informáciám (t.j. bola Vám sprístupnená len časť požadovanej informácie) sa môžete voči rozhodnutiu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia.
Odvolanie musí obsahovať:
rozhodnutie, proti ktorému smeruje;
kto ho podáva.
Uvítame aj Vaše zdôvodnenie, prečo nesúhlasíte s rozhodnutím.
Dôležité je stihnúť lehotu 15 dní.
Bližšie informácie na tel. čísle 096140 2113, 096140 2117.

SADZOBNÍK POPLATKOV ZA SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ  

/poplatky za sprístupnenie informácií MV SR v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám/

Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:

      0,19 €   /6 Sk/  za vyhotovenie desiatich strán informácie formátu A4

      0,29 €   /9 Sk/  za vyhotovenie desiatich obojstranných listov formátu A4

      0,39 €   /12 Sk/  za vyhotovenie desiatich strán informácie formátu A3

      0,59 €   /18 Sk/ Sk za vyhotovenie desiatich obojstranných listov formátu A3

      0,65 €   /19,70 Sk/  za jeden kus diskety

      1,65 €   /50 Sk / za 1 kus CD 

      0,01 €   /0,50 Sk/ obálka formátu A6

      0,03 €   /1 Sk/ obálka formátu A5

      0,06 €   / 2 Sk/ obálka formátu A4

Náklady spojedné s odoslaním informácie sa účtujú podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.

Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie spolu neprekročia sumu 6, 63 €  /200 Sk/.

Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie spolu prekročia sumu 6, 63 €  /200 Sk/.

Spôsob úhrady:

       v hotovosti: vložením finančných prostriedkov do pokladne,

       poštovou poukážkou

       bezhotovostne prevodom na účet 7000179882/8180

       pri platobnom styku so zahraničím sa používa IBAN SK0581800000007000179882

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

Prezident PZ

Fotogalérie