Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Odborná, zdravotná a psychická spôsobilosť

 

Odborná spôsobilosť

Odbornou spôsobilosťou sa rozumie ovládanie pravidiel cestnej premávky a vedenia vozidla.

Odborná spôsobilosť sa zisťuje skúškou, ktorá sa skladá z

a) predpisov o cestnej premávke,

b) náuky o vozidlách a ich údržbe u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E , D, DE a T, 

c) vedenia motorových vozidiel.

Odborná spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje aj osobitnou skúškou z vedenia motorových vozidiel podľa § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c) zákona o cestnej premávke.

Odborná spôsobilosť žiadateľa sa získava aj absolvovaním osobitného výcviku v autoškole podľa § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c) zákona o cestnej premávke.

Tieto skúšky ako aj opakované zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom skúšobných komisárov a žiadateľa na ňu prihlasuje autoškola, v ktorej absolvoval vodičský kurz.

Pred vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti je žiadateľ povinný preukázať svoju totožnosť a splnenie týchto podmienok na udelenie vodičského oprávnenia

a) dosiahol vek ustanovený zákonom o cestnej premávke na udelenie vodičského oprávnenia,

b) čestným vyhlásením alebo inak dôveryhodne preukáže, že na území SR má zvyčajné bydlisko, alebo dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území SR viac ako šesť mesiacov,

c) je zdravotne spôsobilý,

d) je psychicky spôsobilý,

e) absolvoval vodičský kurz podľa osobitného predpisu, ak v § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 alebo ods. 3 nie je ustanovené  inak.

Odbornú spôsobilosť nezíska ten, kto nezloží čo len jednu z častí skúšky z odbornej spôsobilosti.

Zdravotná spôsobilosť

Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná a duševná schopnosť viesť motorové vozidlo. Posudzuje sa lekárskou prehliadkou, pričom náklady s tým spojené uhrádza ten, koho zdravotná spôsobilosť sa posudzuje.

Zdravotná spôsobilosť môže byť na základe zdravotného stavu osoby podmienená

a) použitím zdravotníckej pomôcky pri vedení motorového vozidla,

b) možnosťou viesť len technicky upravené vozidlo,

c) pravidelným podrobovaním sa lekárskej prehliadke,

d) inými obmedzeniami podľa záverov lekárskej prehliadky.

Lekársku prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast.

Lekárskej prehliadke je povinný podrobiť sa

a) žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia a

b) iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva zo zákona o cestnej premávke.

Pravidelné lekárske prehliadky

Pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa

a) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, 

b) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

Ostatní vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí dovŕšili vek 65 rokov, sú povinní podrobiť sa pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov.

Vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 2013, sú povinní podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov a následne každých päť rokov. Títo vodiči sú povinní mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 89 ods. 2 nie starší ako päť rokov; na výzvu policajta sú povinní takým dokladom sa preukázať.

Psychická spôsobilosť

Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností.

Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením. Psychickú spôsobilosť posudzuje psychológom s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia. 

Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa

a) žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, 
b) iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa  zákona o cestnej premávke.

Pravidelné psychologické vyšetrenia

Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa 

a) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,

b) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.