Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Podanie sťažnosti

 

Podávanie sťažnosti

podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

 

       Dňom 1. júna 2017 nadobudla účinnosť novela č. 94  zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela"  a „zákon").Novela predmetného zákona novým spôsobom upravuje niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností. Konkretizuje obsah niektorých pojmov, úkonov a povinností, ktoré s problematikou vybavovania sťažností súvisia.

      Podľa tohto zákona je  sťažnosť v zmysle ust. § 3 ods. 1 podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby  (ďalej len „sťažovateľ"), ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

       Čo sa týka formy podávania, sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.                        

      Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa. Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti v elektronickej podobe, môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha. Ak sťažnosť neobsahuje náležitosti, orgán verejnej správy ju odloží.

       Ak sa sťažovateľ dostaví na orgán verejnej správy osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, orgán verejnej správy sťažovateľa príjme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil. Ak sa na orgán verejnej správy dostaví osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví zamestnanec orgánu verejnej správy.

       Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi do 60 pracovných dní. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti, či je opodstatnená alebo neopodstatnená.

 

Sťažnosti v rámci Košického kraja prešetruje oddelenie kontroly Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, Kuzmányho 8, 041 02 Košice.