Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

Index participácie

Základné informácie

 • Názov PP: Tvorba metodiky Indexu otvorenej a participatívnej vlády
 • Začiatok PP: január 2023
 • Koniec PP: september 2023
 • Odborný garant pre PP: Matej Miklian
 • Zabezpečenie PP: Jakub Adámek

Harmonogram participatívneho procesu

Proces tvorby metodiky sa bude skladať z troch základných krokov: (1) expertného vyhodnotenia jednotlivých indikátorov, (2) overenia dátových zdrojov pre indikátory, a (3) pilotného testovania Indexu. Samotný časový harmonogram participatívneho procesu je nastavený nasledovne:

 • Nominácia externých expertov: akademické prostredie, mimovládne neziskové organizácie, analytické jednotky (do 31.01. 2023)
 • Expertné pripomienkovanie indikátorov (06.02 - 17.02.2023)
 • Nominovanie zástupcov ÚOŠS (do 28.02.2023)
 • Overovanie dátových zdrojov v prostredí ÚOŠS (13.03. - 01.04.2023)
 • Zapojenie expertov OECD (01.04. - 31.08.2023)
 • Pilotné testovanie Indexu (01.06. - 23.08.2023)
 • Vyhodnotenie metodiky (04.09. - 22.09.2023)
 • Návrh systému monitorovania a hodnotenia v prostredí ÚOŠS

Participatívnemu procesu predchádzala práca internej pracovnej skupiny USV ROS.

Ako sa do PP môže zapojiť verejnosť?

Verejnosť bude o jednotlivých krokoch tvorby návrhu a o ich výsledkoch informovaná prostredníctvom web stránky ÚSV ROS.
 
Verejnosť sa môže priamo zapojiť do tvorby návrhu:

 • zaslaním svojich podnetov na adresu TA.13G4@TY4SPS.2HTSZ@,
 • účasťou na verejných podujatiach organizovaných ÚSV ROS, o ktorých informácie budú v dostatočnom časovom predstihu zverejnené na web stránke ÚSV ROS.

MAREC 2023: OECD 6th Meeting of the Working Party on Open Government

 • Opis aktivity: Prezentácia Indexu participácie na pôde šiesteho stretnutia pracovnej skupiny OECD k otvorenému vládnutiu v Ríme.
 • Pracovné stretnutie: 30.03.2023
 • VýstupPrezentácia (PDF, 1 MB)

AUGUST - DECEMBER 2022: Spracovanie návrhu indikátorov a rámcového dizajnu Indexu

SEPTEMBER - NOVEMBER 2022: Tvorba dizajnu participatívneho procesu tvorby metodiky Indexu participácie

 • Opis aktivity: Tvorba dizajnu participatívneho procesu tvorby metodiky Indexu participácie
 • Pracovné stretnutia: 09.09.2022, 14.09.2022, 21.09.2022, 23.09.2022, 02.10.2022, 16.11.2022
 • Výstup: Dizajn participatívneho procesu.

OKTÓBER 2022: 2022 OGP Europe Regional Meeting

 • Opis aktivity: Prezentácia Indexu participácie na Európskom regionálnom stretnutí Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Ríme.
 • Pracovné stretnutie: 12.10.2022
 • Výstup: Prezentácia (PDF, 927 kB)

NOVEMBER 2022: Diskusia “Zúčtovateľnosť: Čo to je a ako ju máme merať?”

 • Opis aktivity: Diskusia s expertmi z mimovládneho a akademického prostredia o uchopení pojmu “zúčtovateľnosť” a návrhoch možností ako ju hodnotiť v prostredí ÚOŠS
 • Pracovné stretnutie: 09.11.2022
 • Výstup: Zúčtovateľnosť: Čo to je akoju máme merať? 

DECEMBER 2022: Predstavenie návrhu Indexu participácie na Rade vlády pre MNO

JANUÁR 2023: Predstavenie cieľov a dizajnu PP vedeniu ÚSV ROS

 • Opis aktivity: predstavenie dizajnu participatívneho procesu tvorby metodiky Indexu participácie vedeniu ÚSV ROS
 • Pracovné stretnutie: 30.01.2023
 • Výstup: prezentácia (PDF, 773 kB)

JANUÁR - FEBRUÁR 2023: Expertné pripomienkovanie indikátorov Indexu participácie

 • Opis aktivity: Online konzultácie a pripomienkovanie podkladových materiálov vypracovaných užšou expertnou skupinou USV ROS.
 • Miera zapojenia: Konzultácia
 • Zapojení experti:
  • Anna Máriássyová (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva)
  • Viera Markušová (Ministerstvo zdravotníctva SR
  •  Matúš Mišík (Univerzita Komenského v Bratislave
  • Lilla Ozoráková (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
  • Maroš Paulini (Rada pre štátnu službu
  • Michal Rehúš (Centrum vzdelávacích analýz
  • Lenka Valentová (Úrad vlády SR)
 • Vstup: Podklad na expertné pripomienkovanie (PDF, 461 kB)
 • Výstup: Pripomienky (PDF, 655 kB)
 • Výsledok fázy PP: Zoznam indikátorov so zapracovanými pripomienkami

FEBRUÁR 2023: Informačné podujatie pre zástupcov ÚOŠS

 • Opis aktivity: Informačné podujatie pre zástupcov ÚOŠS k participatívnemu procesu tvorby metodiky Indexu participácie. Cieľom podujatia je informovať zástupcov ÚOŠS o priebehu a cieľoch participatívneho procesu, a poskytnúť informácie pre nomináciu vhodného zástupcu ÚOŠS do participatívneho procesu.
 • Miera zapojenia: Informovanie
 • Zapojené ÚOŠS:
  • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
  • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
  • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
  • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  • Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
  • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
  • Štatistický úrad Slovenskej republiky
  • Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
  • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
 • Pracovné stretnutie: 15.02.2023
 • Výstup: zápisnica (PDF, 670 kB)

MAREC - APRÍL 2023: Overovanie dátových zdrojov v prostredí ÚOŠS

 • Opis aktivity: Overovanie dátových zdrojov pre jednotlivé indikátory Indexu participácie v prostredí ÚOŠS
 • Miera zapojenia: Konzultácia
 • Zapojené ÚOŠS:
  • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
  • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
  • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • Protimonopolný úrad
  • Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
  • Štatistický úrad Slovenskej republiky
  • Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
  • Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
  • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
  • Úrad pre verejné obstarávanie
  • Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
  • Úrad vlády Slovenskej republiky
 • Vstup: Podklad
 • Výsledok fázy PP:Podklad pre druhú fázu participatívneho procesu - Overovanie dátových zdrojov v prostredí ÚOŠS (PDF, 810 kB)
 • Správa z druhej fázy participatívneho procesu tvorby indexu participácie: (PDF, 355 kB) Overovanie dátových zdrojov v prostredí ÚOŠS

MAREC 2023: OECD 6th Meeting of the Working Party on Open Government

 • Opis aktivity: Prezentácia Indexu participácie na pôde šiesteho stretnutia pracovnej skupiny OECD k otvorenému vládnutiu v Ríme.
 • Pracovné stretnutie: 30.03.2023
 • Výstup: prezentácia (PDF, 1 MB)

MÁJ - AUGUST 2023: Workshopy OECD

JÚN - AUGUST 2023: Pilotné testovanie Indexu participácie

JÚL 2023: OECD Workshops on implementing the Open Government Review of Romania

 • Opis aktivity: Prezentácia Indexu participácie na "OECD Workshops on implementing the Open Government Review of Romania"
 • Miera zapojenia: Konzultácia
 • Termín: 06.07.2023
 • Výstup: Prezentácia (PDF, 1 MB)

AUGUST 2023: Konferencia NP PARTI II 2023

 • Opis aktivity: Panelová diskusia zameraná na výzvy spojené s tvorbou indexov pre meranie nehmotných kultúrnych javov (10.8.2023)
 • Panelisti: Anna Máriássyová, Žaneta Turnerová, Jakub Adámek
 • Moderuje: Lucia Lacika
 • Výstup: nájdete na stránke konferencie

SEPTEMBER - DECEMBER 2023: Pripomienkovanie a finalizácia metodiky Indexu participácie