Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Postup v prípade nehody

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla, pri ktorej

 1. sa usmrtí alebo zraní osoba,
 2. sa znefunkční cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie alebo
 3. uniknú nebezpečné veci.

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť (uvedené v nižšom odseku), ak

 1. nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti,
 2. je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, sa odmietol podrobiť vyšetreinu na zistenie ich požitia alebo
 3. sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení. 

Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa na účely tohto zákona nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou.

Povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo a zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku.

Účastník dopravnej nehody (každá osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode, teda často krát i svedok – okolo idúce vozidlo, či chodec) je pod hrozbou sankcie povinný:

 • ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi, 
 • poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu, 
 • urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou, 
 • zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody, 
 • zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel, 
 • urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody, 
 • umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb, 
 • preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody, 
 • bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru.

Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, účastník dopravnej nehody môže premiestniť vozidlá, pritom je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy.
Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť orgánu Policajného zboru potrebnú súčinnosť pri objasňovaní dopravnej nehody vrátane predloženia dokladov, ktoré s tým súvisia.

Účastník škodovej udalosti (osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na škodovej udalosti) je povinný

 • bezodkladne zastaviť vozidlo,
 • preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti,
 • poskytnúť údaje o poistení vozidla,
 • vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu (§ 11 ods. 2 zákon č. 381/2001 Z.z.) 
 • zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a
 • urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a vyplniť s ňou a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody.

V prípade škodovej udalosti, pri ktorej si jej účastníci splnili všetky povinností účastníka škodovej udalosti, žiaden z vodičov zúčastnených vozidiel nie je zrejme pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky a účastníci škodovej udalosti sa dohodli na jej zavinení, nie je potrebné vec ohlasovať policajtovi, nakoľko Policajný zbor nie je zákonom zmocnený na objasňovanie takejto udalosti. Účastníci škodovej udalosti si vzájomne preukážu svoju totožnosť a v prípade náhrady škody cestou poisťovne sa upovedomia o poisťovni, s ktorou majú uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, vyplnia a podpíšu tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody. Zároveň sa odporúča dohodnúť ďalšie okolnosti náhrady škody. Ak niektorý z účastníkov dopravnej nehody má za to, že boli naplnené znaky dopravnej nehody, je túto skutočnosť nevyhnutné ohlásiť policajtovi. V prípade príchodu policajta na miesto dopravnej nehody je policajt povinný vykonať jej objasnenie len ak je táto udalosť dopravnou nehodou.