Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Zákonný postih vinníka dopravnej nehody

Postup v prípade nehody  |  ŠTATISTIKA nehôd  |  Škodové udalosti  |  Zákonný postih vinníka dopravnej nehody

PODĽA ZÁKONA O PRIESTUPKOCH

Podľa ustanovenia § 22 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení možno za porušenie pravidiel cestnej premávky, v ktorých dôsledku vznikne dopravná nehoda, pri ktorej sa inému ublíži na zdraví alebo sa inému spôsobí škoda na majetku (priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. g) cit. zákona) uložiť pokutu minimálne 150 eur  a maximálne 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov.
Niektoré priestupky - dopravné nehody, ktoré vykazujú nižšiu nebezpečnosť pre spoločnosť môžu byť riešené v blokovom konaní, kde možno uložiť pokutu do 650 eur. V takom prípade je vec dopravnej nehody vybavená po úseku zistenia jej príčin a zavinenia, jej kvalifikácie a uloženia sankcie. Vec náhrady škody spôsobenej dopravnou nehodou nie je v prípade blokového konania v kompetencii Policajného zboru. Náhrada vzniknutej škody je vecou dohody účastníkov dopravnej nehody, prípadne zmluvnej poisťovne.

Ten, kto ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či před jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody, mu môže byť uložená

 1. ak ide o dopravnú nehodu pokuta minimálne 300 eur až do 1.300 eur a sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlá v minimálnom trvaní jeden rok a maximálne do piatich rokov alebo
 2. ak ide o škodovú udalosť, ktorý sa považuje za dorpavnú nehodu pokuta minimálne 200 eur až do 1.000 eur a sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlá až do piatich rokov.

PODĽA TRESTNÉHO ZÁKONA

TRESTNÝ ČIN podľa zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v platnom znení (ďalej len "TZ") spáchaný v súvislosti s dopravnou nehodou:

 • § 149 TZ
  Kto inému z nedbanlivosti spôsobí smrť,potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Okolnosťou podmieňujúcou použítie vyššie trestnej sadzby je závažnejší spôsob konania, alebo ak je takýto čin spáchaný na chránenej osobe, závažnejším spôsobom konania a podobne. 
 • § 157 ods. 1 TZ
  Kto inému z nedbanlivosti spôsobí ťažkú ujmu na zdraví potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky. Okolnosťou podmieňujúcou použítie vyššie trestnej sadzby je závažnejší spôsob konania, alebo ak je takýto čin spáchaný na chránenej osobe, závažnejším spôsobom konania a podobne. 
 • § 158 TZ
  Kto inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu podľa zákona, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
 • § 178 TZ
  Vodič, ktorý po dopravnej nehode, na ktorej mal účasť, neposkytne osobe, ktorá pri nehode utrpela ujmu na zdraví, potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
 • § 285 ods. 1 TZ
  Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši všeobecné nebezpečenstvo, alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  Okolnosťami podmieňujúcimi zvýšenie trestu je tu najmä závažnejší spôsob  konania, následok trestného činu (značná škoda a ťažká ujma na zdraví alebo smrť) alebo počet poškodených.
 • § 288 TZ
  Kto z nedbanlivosti ohrozí prevádzku všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 TZ s výnimkou zvislej dopravnej značky zákazovej alebo príkazovej, potrestá sa odňatím slobody až na šesť mesiacov. K uvedenému zároveň je potrebné uviesť, že v prípade, ak bude teda ohrozená dopravná značka, nejedná sa o trestný čin, naopak trestným činom bude ohrozenie prevádzky iného všobecne prospešného zariadenia ako je napr. verejné telekomunikačné zariadenie (hlásky na diaľniciach) podľa § 286 ods. 1 TZ.
 • § 289 ods. 1 TZ
  (1) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa pri výkone zamestnania alebo inej činnosti uvedenej v odseku 1 odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom, alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie.
  (3) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku,
  a) hoci bol za taký čin alebo za čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin alebo za čin uvedený v odseku 2 prepustený,
  b) hoci bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky alebo čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, alebo
  c) spôsobil čo aj z nedbanlivosti inému ublíženie na zdraví alebo väčšiu škodu na cudzom majetku, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. 
  Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššej trestnej sadzby je tu okrem iného i vedenie prostriedku hromadnej prepravy.
 • § 348 ods. 1 TZ
  Kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci tým, že okrem iného vykonáva činnosť, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu o zákaze činnosti, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Uvedený trestný čin nie je zvyčajne páchaný v súvislosti so spôsobením dopravnej nehody, omnoho častejšie je jeho páchanie zistené na základe vykonania cestnej kontroly príslušníkmi Policajného zboru.