Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. máj 2022, pondelok
 

Postup v prípade škodovej udalosti

Informácie k tlačivu o škodovej udalosti

Škodovou udalosťou sa rozumie udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej

  1. nebola usmrtená ani zranená osoba,
  2. nebola poškodená cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
  3. neunikli nebezpečné veci alebo
  4. na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme neprevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona (pozn.: 3.990 eur)

Za škodovú udalosť sa nepovažuje (a je teda dopravnou nehodou, ktorú treba ohlásiť policajtovi), ak:

  1. nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti,
  2. je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky sa odmietol podrobiť vyšetrniu na zistenie ich požitia alebo
  3. sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení. 

Najdôležitejším rozlišovacím znakom popri výške škody je výslovná dohoda na zavinení dopravnej nehody.

Uvedené v praxi znamená, že pokiaľ splníte podmienky vyššie uvedené a s iným účastníkom dopravnej nehody sa dohodnete na tom, kto nehodu zavinil a toto písomne uvediete na tlačive o nehode a potvrdíte podpisom, nie je nutné volať políciu.

Škodová udalosť sa teda neohlasuje policajtovi, ale účastníci dopravnej nehody vypíšu len tlačivo o nehode (tlačivo je k dispozícii ako dokument na stiahnutie v dolnej časti obrazovky). Takýto postup jednoznačne šetrí čas čakania účastníkov škodovej udalosti na príchod hliadky Policajného zboru, tým sa osoba zodpovedná za vznik takejto škodovej udalosti vyhne zodpovednosti za priestupok spáchaný porušením niektorých z ustanovení zákona o cestnej premávke, avšak nikdy sa takýmto spôsobom nezbaví zodpovednosti nahradiť škodu vzniknutú na zúčastnenom vozidle, alebo inom majetku, najčastejšie prostredníctvom konkrétnej poisťovne.V prípade náhrady škody, najmä prostredníctvom poisťovne (povinného zmluvného poistenia), je vypísanie a podpísanie uvedeného tlačiva, účastníkmi škodovej udalosti, dôležité pre predídenie neskorším nedorozumeniam pri oznámení škodovej udalosti príslušnej poisťovni v súvislosti s poistným plnením vzniknutej škodovej udalosti.

Ak účastníci udalosti v cestnej premávke, ku ktorej došlo v priamej súvislsoti s premávkou vozidla na mieste splnili povinnosti účastníka škodovej udalosti a účastníci škodovej udalosti sa dohodli na jej zavinení, avšak zároveň aj udalosť oznámili Policajnému zboru, za účelom posúdenia udalosti vo vzťahu ku kvalifikácii udalosti (najmä čo do výšky spôsobenej hmotnej škody, zraneniu osôb, či poškodeného  zariadenia) a výška hmotnej škody odhadnutá privolaným policajtom zrejme neprevyšovala zákonom uvedenú výšku, policajt udalosť neobjasňuje. To znamená, že ak v čase splnenia si povinnosti účastníkov škodovej udalosti a dohody účastníkov škodovej udalsoti na jej zavinení, výška škody na niektorom zo zúčastnených vozidiel zrejme (t.j. viditeľne, očividne) neprevyšovala sumu 3.990,- eur a až po oprave vozidla a vyčíslení nákladov na opravu bola zistená vyššia škoda (napr. možné skryté poškodenia vozidla) je možné takúto škodu považovať za škodu súvisiacu so škodovou udalosťou. Zákon o cestnej premávke neumožňuje Policajnému zboru dodatočné oznámenie škodovej udalosti (ak na mieste udalosti boli naplnené jej zákonné znaky), po vyčíslení výšky škody na základe nákladov na opravu vozidla prípadnej poškodenej veci, t.j. ex post, takúto udalosť prekvalifikovať a objasňovať ako dopravnú nehodu. Policajný zbor objasňuje dodatočne oznámené udalosti v cestnej premávke za podmienky, že tieto udalosti v čase splnenia zákonných znakov pre posúdenie udalsoti podľa § 64 ods. 1,2 zákona o cestnej premávke (dopravná nehoda) alebo § 64 ods. 3 citovaného zákona (škodová udalosť) a to aj s ohľadom na výšku škody na niektorom zo zúčastených vozidiel, ktorá zrejme prevyšovala 3.990 eur, neboli dodržané. V takom prípade je potrebné s oznámením Policajnému zboru doložiť aj dokumentáciu preukazujúcu, že na základe poškodenia vozidiel alebo prepravovaných vecí, či na inom mejetku vznikla hmotná škoda zrejme, t.j. priamo na mieste udalosti viditeľne, očividne prevyšujúca zákonom stanovenú hranicu pre výšku škody.