Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Postup v prípade škodovej udalosti

Informácie k tlačivu o škodovej udalosti

Škodovou udalosťou sa rozumie udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej

  1. nebola usmrtená ani zranená osoba,
  2. nebola znefunkčnená cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie alebo
  3. neunikli nebezpečné veci.

Za škodovú udalosť sa nepovažuje (a je teda dopravnou nehodou, ktorú treba ohlásiť policajtovi), ak:

  1. nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti,
  2. je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky sa odmietol podrobiť vyšetrniu na zistenie ich požitia alebo
  3. sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení. 

Najdôležitejším rozlišovacím znakom je výslovná dohoda na zavinení udalosti v cestnej premávke.

Uvedené v praxi znamená, že pokiaľ splníte podmienky vyššie uvedené a s iným účastníkom udalosti v cestnej premávky sa dohodnete na tom, kto nehodu zavinil a toto písomne uvediete na tlačive o nehode a potvrdíte podpisom, nie je nutné volať políciu.

Škodová udalosť sa teda neohlasuje policajtovi, ale účastníci dopravnej nehody vypíšu len tlačivo o nehode (tlačivo je k dispozícii ako dokument na stiahnutie v dolnej časti obrazovky). Takýto postup jednoznačne šetrí čas čakania účastníkov škodovej udalosti na príchod hliadky Policajného zboru, tým sa osoba zodpovedná za vznik takejto škodovej udalosti vyhne zodpovednosti za priestupok spáchaný porušením niektorých z ustanovení zákona o cestnej premávke, avšak nikdy sa takýmto spôsobom nezbaví zodpovednosti nahradiť škodu vzniknutú na zúčastnenom vozidle, alebo inom majetku, najčastejšie prostredníctvom konkrétnej poisťovne.V prípade náhrady škody, najmä prostredníctvom poisťovne (povinného zmluvného poistenia), je vypísanie a podpísanie uvedeného tlačiva, účastníkmi škodovej udalosti, dôležité pre predídenie neskorším nedorozumeniam pri oznámení škodovej udalosti príslušnej poisťovni v súvislosti s poistným plnením vzniknutej škodovej udalosti.

Ak účastníci udalosti v cestnej premávke, ku ktorej došlo v priamej súvislosti s premávkou vozidla na mieste splnili povinnosti účastníka škodovej udalosti a účastníci škodovej udalosti sa dohodli na jej zavinení, avšak zároveň aj udalosť oznámili Policajnému zboru, za účelom posúdenia udalosti vo vzťahu ku kvalifikácii udalosti (najmä k zraneniu osôb, či poškodeného  zariadenia) policajt udalosť neobjasňuje. Zákon o cestnej premávke neumožňuje Policajnému zboru dodatočné oznámenie škodovej udalosti (ak na mieste udalosti boli naplnené jej zákonné znaky), po zistení napríklad zranenia niektorej osoby pri nehode, t.j. ex post, takúto udalosť prekvalifikovať a objasňovať ako dopravnú nehodu. Policajný zbor objasňuje dodatočne oznámené udalosti v cestnej premávke za podmienky, že tieto udalosti v čase splnenia zákonných znakov pre posúdenie udalosti podľa § 64 ods. 1,2 zákona o cestnej premávke (dopravná nehoda) alebo § 64 ods. 3 citovaného zákona (škodová udalosť) neboli dodržané.