Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

informácie k tlačivu o škodovej udalosti

Informácie k tlačivu, ktoré sú povinní vyplniť a podpísať účastníci škodovej udalosti podľa § 66 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

S účinnosťou od 1. júna 2010 vstúpil do platnosti zákon č. 144/2010 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla.

Nová povinnosť pre účastníkov dopravnej nehody
Nová právna úprava ukladá účastníkom „škodovej udalosti“ povinnosť vyplniť a podpísať tlačivo zavedené pre účely náhrady škody. Poisťovne majú podľa novej právnej úpravy povinnosť vydať svojim klientom tlačivo, a to tak po uzavretí poistnej zmluvy, ako aj kedykoľvek na požiadanie poistníka. Cieľom novej právnej úpravy je zabezpečiť jednoduchší prístup osôb poškodených pri dopravných nehodách k náhrade škody. Doteraz, v prípade, že výsledkom dopravnej nehody bola iba drobná materiálna škoda, účastníci nehody si často vymenili iba základné informácie o sebe, príp. o vozidle alebo poisťovateľovi bez toho, aby urobili akékoľvek písomné vyhlásenie o priebehu nehody. V prípade, že osoba zodpovedná za škodu odmietla udalosť svojmu zodpovednostnému poisťovateľovi oznámiť, prípadne spochybnila tvrdenie poškodenej strany o priebehu nehody, nebol poškodený schopný svoj nárok na náhradu škodu preukázať.

Tlačivo Správa o nehode
Tlačivo je prepisovacie známe pod názvom Správa o nehode (PDF, 2 MB). Tlačivo zodpovedá modelu vytvorenému Európskou asociáciou poisťovní - Comité Européen des Assurances (CEA). Bolo vytvorené pre uplatnenie nárokov na náhradu škody pri všetkých dopravných nehodách. Slúži k zaznamenaniu skutkového stavu dopravnej nehody. Ak má aj druhý účastník nehody toto tlačivo, ale v inom jazyku, sú tieto tlačivá rovnaké. Účastník nehody si preto môže jeho obsah bod po bode na základe vlastného tlačiva preložiť. Body v tlačive sú jednotlivo očíslované.

Definícia pojmu škodová udalosť
Zákon rozlišuje udalosti v cestnej premávke, ktoré nastanú v priamej súvislosti s premávkou na:

  • dopravné nehody a
  • škodové udalosti.

Škodová udalosť je udalosť v cestnej premávke, ktorá nenapĺňa podmienku definície dopravnej nehody.
Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba, sa znefunkční cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie alebo uniknú nebezpečné veci; Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak je:

  • vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo
  • sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení, alebo
  • ak účastník škodovej udalosti nesplní jednu z nasledovných povinností: bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, poskytnúť údaje o poistení vozidla, zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Ako vyplniť Správu o nehode

  1. Používajte len jednu sadu tlačív pre 2 zúčastnené vozidlá. Nie je dôležité, kto tlačivo dodá a vyplní. Rovnako nie je dôležité, ktorá poisťovňa tlačivo vydala. Použite prepisovacie pero a píšte tak, aby boli čitateľné aj kópie.
  2. Pri vyplňovaní Správy o nehode dávajte pozor na nasledujúce upozornenie: otázky v bode 8 sa vzťahujú na Vaše doklady o poistení (číslo dokladu o poistení zodpovednosti), otázky v bode 9 sa vzťahujú k Vášmu vodičskému preukazu, v bode 10 označte presne miesto stretu, v bode 12 označte krížikom ten variant (1-17), ktorý sa týka Vašej nehody a na konci uveďte počet Vami označených políčok, v bode 13 vyhotovte nákres nehody.
  3. Nezabudnite uviesť prípadných svedkov nehody, ich mená a adresy, hlavne pokiaľ sa Váš názor odlišuje od ostatných účastníkov nehody.
  4. Vyplnenú Správu o nehode podpíšte a nechajte ju podpísať aj druhému vodičovi. Kópiu odovzdajte druhému účastníkovi a originál si ponechajte Vy za účelom odovzdania Vášmu poisťovateľovi.

Po vyplnení tlačiva:
ak je to možné vyhotovte foto miesta nehody a rozsahu poškodenia, pri oznámení nehody poisťovni nezabudnite uviesť, kde a kedy by mohlo byť vozidlo obhliadnuté odborníkom z poisťovne, tlačivo bezodkladne odovzdajte príslušnej poisťovni .

Odporúčanie
Majte tlačivo vždy vo vozidle. Vytlačiť si ho môžete aj z tohto súboru - správa o nehode (PDF, 2 MB).

Podrobnejšie informácie o tlačive, právach a povinnostiach účastníkov udalosti v cestnej premávky zo strany poisťovne nájdete aj na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov.