Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Preventívne projekty a aktivity pre deti a mládež

Preventívne projekty a aktivity pre deti a mládež  |  Pre seniorov  |  Policajní špecialisti pre prácu s komunitami

Dopravná výchova - Doprava v kocke

Cieľová skupina – deti materských škôl a žiaci 1. stupňa základných škôl.

Cieľ projektu - sprostredkovanie informácií o tom, ako sa bezpečne správať na ceste i na chodníku, ak sú účastníkmi cestnej premávky, správne prechádzanie cez cestu, akú má mať osobnú výbavu cyklista, povinnú výbavu bicykla a základné dopravné značky.

Realizácia – formou interatktívnych ukážok a názorné ukážky reflexných prvkov a reflexných vestičiek.

Dopravné značky

Osvetlenie bicykla Reflexná vesta Sústreď sa na jazdu

Enviromentálna kriminalita

Cieľová skupina – žiaci I stupeň základných škôl

Cieľ projektu - informácie trestných činoch ktorými sa poškodzuje životné prostredie alebo ohrozuje životné prostredie 

  • neoprávnené nakladanie s odpadmi

  • porušovanie ochrany vôd a ovzdušia

  • porušenie ochrany rastlín a živočíchov

  • týranie zvierat

  • pytliactvo a mnoho ďalších trestných činov spojených a environmentálnou kriminalitou

 Realizácia – formou prezentácie a krátke videá Detektívka Emka a kamaráti pátrači“).

Nelegálna skládka Nelegálna ťažba 

Motorkári

Kyberšikanovanie a nástrahy internetového sveta

Cieľová skupina – žiaci 2. stupňa základných škôl.

Cieľ projektu - zvýšenie informovanosti a právneho vedomia najmä detí, na úseku bezpečného používania moderných informačných a komunikačných technológií s dôrazom na riziká spojené s používaním internetu.

Realizácia – formou prednášky a prezentácia filmu SAY NO!

Sociálne siete (JPG, 99 kB) Sociálne siete 2 (PNG, 2 MB)

Obchodovanie s ľuďmi

Cieľová skupina – žiaci 8-9. ročníka základných škôl a stredné školy

Cieľ projektu - informácie o príprave na cestu do zahraničia, o pobyte v zahraničí, o pomoci slovenských konzulátov v zahraničí a užitočné rady o práci v zahraničí.

 Na čo treba dávať pozor pri odchode do zahraničia, preventívne rady – na koho sa obrátiť v prípade núdze.

Realizácia – formou prezentácie a následnej diskusie. Študentom je premietnutý film „0800 800 818“ s uvedenou témou.

Linka pomoci Linka pomoci

Trestno-právna bezpečnosť

Cieľová skupina – žiaci 2. stupňa základných škôl.

Cieľ projektu - informácie a  rady v oblasti prevencie kriminality mladistvých. Podstatou je zvyšovanie trestno-právneho vedomia mládeže, predchádzanie páchaniu trestnej činnosti a podanie základných informácii, ako sa nestať obeťou trestného činu.

Realizácia – formou prezentácie a následnej diskusie

DETSKÁ POLICAJNÁ AKADÉMIA

Cieľová skupina – žiaci 5. a  6. ročníkov základných škôl.

Cieľ projektu - ciele projektu sú rozpracované v piatich zaujímavých témach

Realizácia – Policajt navštívi vybranú triedu 5x. Každý žiak dostane svoj pracovný zošit, kde spolu s policajtom počas jednej vyučovacej hodiny preberá jednu tému.

Súčasťou pracovného zošita je osvedčenie o absolvovaní projektu Detská policajná akadémia.

Prehľad jednotlivých tém:

Detská policajná akadémia Detská policajná akadémia Detská policajná akadémia

Detská policajná akadémia Detská policajná akadémia Detská policajná akadémia

Oliho príbeh

Cieľová skupina – žiaci2. a 3. ročníkov základných škôl.

Cieľ projektu -  oboznámenie detí s aktuálnymi rizikami v železničnej doprave, snaha o predchádzanie a zároveň zníženie nehodových udalostí v obvode železničných dráh.

Realizácia - formou prezentácie krátkeho animovaného filmu pre deti a diskusia k danej téme

Oliho príbeh

Póla radí deťom

Cieľová skupina –  predškoláci v materských škôlkach a žiaci 1. ročníkov základných škôl

Cieľ projektu -  naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k zodpovednosti za svoje zdravie, správanie a majetok, primeranou formou zvyšovať ich právne a sociálne vedomie a ako sa nestať obeťou trestného činu.

Realizácia – Každé dieťa dostáva svoj pracovný zošit s množstvom  úloh na overenie získaných vedomostí. Súčasťou pracovného zošitu sú doplňovačky, obrázky na vystrihovanie, vyfarbovanie alebo dokreslenie.

Póla radí deťom Póla radí deťom