Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Projekt - policajní špecialisti pre prácu s komunitami

Preventívne projekty a aktivity pre deti a mládež  |  Pre seniorov  |  Policajní špecialisti pre prácu s komunitami


I. Vznik Pilotného projektu policajných špecialistov pre prácu s komunitami.

      Vláda Slovenskej republiky dňa 23. apríla 2003 prijala uznesenie č. 278 k vyhodnoteniu Priorít vlády SR vo vzťahu k rómskym komunitám za rok 2002 a Stratégie vlády SR na riešenie problémov rómskej komunity za rok 2001 a základné tézy koncepcie politiky vlády SR v integrácii rómskych komunít, kde v bode C.6. ministrovi vnútra Slovenskej republiky uložila „vypracovať analytický materiál o funkcii policajného špecialistu pre prácu s rómskymi komunitami a informovať o výsledku vládu“. Na základe uvedeného bol na Prezídiu Policajného zboru v novembri 2003 pod č. p.: PPZ-448-7/KFP-UKP-NK-2003 spracovaný materiál „Analýza funkcie policajného špecialistu pre prácu s rómskymi komunitami“, ktorý vláda Slovenskej republiky prerokovala ako informatívny materiál dňa 14. januára 2004.
Dieťa s mačkou
     V súvislosti s prerokúvaním predmetného materiálu v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bolo dňa 18. decembra 2003 na rokovaní porady vedenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prijaté uznesenie č. 68 k analýze funkcie policajného špecialistu pre prácu s rómskymi komunitami, súčasťou ktorého je „Časový harmonogram vytvorenia a realizácie Projektu policajných špecialistov pre prácu s rómskymi komunitami“ s uvedením konkrétnych úloh a termínov na ich splnenie. Vychádzajúc z predmetného harmonogramu minister vnútra Slovenskej republiky rozkazom č. 21/2004 zriadil pracovnú skupinu na vypracovanie Projektu policajných špecialistov pre prácu s rómskymi komunitami.
Rómska žena
     Na základe uvedeného pracovná skupina spracovala „Pilotný projekt policajných špecialistov pre prácu s komunitami“, ktorý bol ministrom vnútra Slovenskej republiky schválený na porade vedenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky uznesením č. 37/2004. Obsahom pilotného projektu bolo praktické vytvorenie inštitútu policajného špecialistu pre prácu s komunitami, ktorý má byť v prvom rade akceptovateľný pre rómsku komunitu a ktorý by participoval na riešení problémov Rómov po línii činnosti Policajného zboru. Pri vytýčení hlavného cieľa sa vychádzalo z predpokladu, že Pilotný projekt policajných špecialistov pre prácu s komunitami nie je vypracovaný ako samostatný program vo vzťahu príslušník Policajného zboru a Róm, ale zasahuje aj do iných sociálnych oblastí.

     Cieľom pilotného projektu policajných špecialistov pre prácu s komunitami bolo prostredníctvom policajných špecialistov pre prácu s komunitami participovať s už rozbehnutými programami iných rezortov ako sú napríklad „Programy sociálnej terénnej práce“. Vychádzajúc z uvedeného sa zavedením projektu policajných špecialistov pre prácu s komunitami sleduje postupné dosiahnutie zmeny situácie v rómskych osadách, aby mali všetci obyvatelia rovnaký prístup ku všetkým výhodám a aktivitám bežne v obci ponúkaným. Dosiahnutie tohto cieľa je garantované snahou o vytvorenie optimálneho profilu policajného špecialistu pre prácu s komunitou, ako aj budovaním dôvery Rómov voči „svojmu“ policajtovi. Preto samotný profil vychádza z tých oblastí policajných činností, na ktoré sa pracovná skupina pri tvorbe funkcie policajného špecialistu pre komunity zamerala a ktoré sú akceptovateľné aj pre rómsku komunitu. Akceptáciou prijateľných požiadaviek je možné očakávať konsenzus medzi Policajným zborom a rómskou komunitou tak, aby pôsobenie špecialistu v komunite bolo úspešné. Zriaďovanie funkcií policajných špecialistov pre prácu s komunitami na území celej Slovenskej republiky bude náročnou a niekoľkoročnou úlohou z hľadiska organizačného, personálneho, ale aj materiálno-technického a finančného zabezpečenia.


II. Realizácia Pilotného projektu policajných špecialistov pre prácu s komunitami.

      Realizačná fáza Pilotného projektu policajných špecialistov pre prácu s komunitami bola aplikovaná v priebehu celého roka 2005 a prebiehala z dôvodu najvyššieho počtu Rómov a rómskych osád v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove a Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. Na základe prehodnotenia všetkých dostupných informácií a možností boli na realizáciu pilotného projektu v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach vybrané Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove a Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi, ktoré na základe výberu do pilotného projektu začlenili 10 príslušníkov Policajného zboru. V pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove boli na realizáciu pilotného projektu vybrané Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade a Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, ktoré na základe výberu do pilotného projektu začlenili 8 príslušníkov Policajného zboru.

     S cieľom získania čo najvernejšieho obrazu o aplikácii Pilotného projektu policajných špecialistov pre prácu s komunitami v praxi v priebehu jeho realizačnej fázy vedúci pracovnej skupiny navštívil všetky príslušné obvodné oddelenia Policajného zboru, zúčastnil sa na väčšine školení, ako aj na priebežných hodnoteniach činnosti policajných špecialistov pre prácu s komunitami. Počas realizačnej fázy pilotného projektu bola pre všetkých policajných špecialistov zabezpečená dostupná literatúra a rôzne iné podkladové materiály z Úradu vlády Slovenskej republiky a iných inštitúcií. O realizáciu pilotného projektu sa zaujímala aj samotná splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, ktorá si prostredníctvom svojich zamestnancov nechala v úvode realizačnej fázy spracovať predbežný monitoring efektívnosti zriadenia funkcií policajných špecialistov pre prácu s komunitami. O činnosť policajných špecialistov pre prácu s komunitami prejavila záujem aj verejno-právna televízia Španielska, ktorá priamo v mieste pôsobenia policajných špecialistov natočila dokument, pri nakrúcaní ktorého v Košickom kraji vyjadrila pozitívne hodnotenie činnosti Policajného zboru.


III. Vyhodnotenie Pilotného projektu policajných špecialistov pre prácu s komunitami.

      Vyhodnotenie Pilotného projektu policajných špecialistov pre prácu s komunitami a návrh ďalšieho smerovania bolo schválené členmi porady vedenia Ministerstva vnútra SR na rokovaní porady vedenia Ministerstva vnútra SR v apríli 2006.

     Vo vyhodnotení sa konštatuje, že Pilotný projekt policajných špecialistov pre prácu s komunitami zaznamenal viac pozitívnych reakcií ako negatívnych ohlasov. Aj napriek skutočnosti, že výsledky takéhoto projektu sa ukážu až po niekoľkých rokoch je potrebné poukázať na skutočnosť, že už v závere realizačnej fázy Pilotného projektu policajných špecialistov pre prácu s komunitami sa začal prejavovať efekt tzv. „nášho policajta“, na základe čoho sa obyvatelia rómskych komunít začali spontánne obracať so žiadosťami o rôzne rady a pomoc na policajného špecialistu, a to aj s problémami, ktoré často nesúvisia s typickou náplňou práce príslušníka Policajného zboru.

     Na základe doterajších skúseností a dosiahnutých výsledkov, o zriadenie funkcie policajného špecialistu pre prácu s komunitami prejavili záujem aj ostatné krajské riaditeľstvá Policajného zboru, pričom na základe predložených požiadaviek s účinnosťou od 1. januára 2007 sa rozšíri počet týchto policajných špecialistov o 100 príslušníkov Policajného zboru na celkový počet 118 príslušníkov Policajného zboru, čo vytvorí predpoklady pre kvalitné zabezpečenie zverených úloh v pôsobnosti všetkých krajských riaditeľstiev Policajného zboru v Slovenskej republike. Počty príslušníkov Policajného zboru a počty vybraných útvarov Policajného zboru budú v pôsobnosti jednotlivých krajských riaditeľstiev Policajného zboru diferencované v závislosti od aktuálnych potrieb a vyhodnotenej bezpečnostnej situácie na danom teritóriu.