Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Z denníkov analytiky - August 2020

30. 08. 2020

PARTICIPATÍVNE ROZPOČTY – AKO ĎALEJ?

V nadväznosti na realizovanú záverečnú konferenciu NP PARTI–AFTER PARTY (06.-07. august 2020), výstupy projektu a diskusný blok venovaný participatívnym rozpočtom, sa konalo pracovné stretnutie na tému Participatívne rozpočty - ako ďalej? Jedným z bodov stretnutia bola téma venovaná možnostiam legislatívnej úpravy, ktorá by legitimizovala participatívne rozpočty ako legitímny spôsob prerozdeľovania verejných financií a umožňovala samosprávam realizovať participatívne aktivity vo väzbe na participatívny rozpočet. Diskusia sa sústredila na odporúčania materiálu, spracovaného expertami VIA IURIS: „Čo by znamenala legislatívna úprava pre participatívny rozpočet?“ (PDF, 528 kB) vypracovaný v rámci NP PARTI.

Materiál prezentuje viaceré možnosti legislatívnej úpravy participatívneho rozpočtu. Zúčastnení sa dohodli, že téma vyžaduje širšiu verejnú diskusiu a preto bola na pracovnom stretnutí prijatá dohoda, že prvým krokom k legislatívnej úprave participatívnych rozpočtov by malo byť zorganizovanie pracovnej skupiny, kde sa návrh a predstavy jednotlivých aktérov o legislatívnej úprave PR prediskutujú. Súčasne sa otvorila téma štandardizácie participatívnych rozpočtov, ku ktorej prítomní zaujali rôzne postoje, čo len umocnilo rozhodnutie, že tému participatívnych rozpočtov je nutné otvoriť, čo najširšiemu okruhu aktérov. Do pracovnej skupiny boli na stretnutí navrhnuté prizvať nasledovné organizácie a inštitúcie, ktoré môžu byť doplnené: SK8, ÚMS, ZMOS, ÚSV ROS, APÚMS, AKE SR, zástupcovia samospráv, ktoré participatívne rozpočty realizujú, MNO, ktoré participatívne rozpočty zavádzajú (OZ Utopia, Otvor dvor a i.), akadémia a odborná verejnosť.

Pracovné stretnutie ponúklo možnosť spolupráce Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti s Filozofickou fakultou UK v Bratislave na vedeckom grante, ktorý sa venuje aj téme participatívnych rozpočtov. Možnosti spolupráce na širšej verejnej a odbornej diskusii v roku 2020/2021, realizovanej na akademickej pôde FIFUK v spolupráci s ÚSV ROS, bude predmetom ďalšieho pracovného stretnutia. 
 

Záverečná konferencia NP PARTI - AFTER PARTY

Word CaféV dňoch 6. a 7. augusta 2020 sa vo Vodárenskom múzeu v Bratislave konala záverečná konferencia k projektu NP PARTI. Podujatie bolo realizované formou letnej ochutnávky tém a výstupov, ktoré národný projekt otvoril a priniesol. V snahe vyhnúť sa otrockému odpočtovaniu jednotlivých výstupov a projektov sme zvolili iný prístup, ktorý spájal jednotlivých expertov a aktérov v rámci zadefinovaných tém. Fotoreportáž a program (PDF, 691 kB) Vám dovolia precítiť atmosféru dvoch dní, v ktorých sme otvorili konferenčný bar, ktorý ponúkol priestor pre zdieľanie poznatkov, skúseností ako pestrofarebný mix živých príbehov na tému participácia, praktickú degustáciu metód a foriem zapájania verejnosti (expertné panely, pracovné skupiny, workshopy, okrúhle stoly, prieskum, fokusová skupina, simulácie procesov, brainstorming, gamifikácia, world-cafe), zber úrody NP PARTI prostredníctvom geocachingu výstupov projektu, ako aj podporil budovanie komunít praxe a zabezpečil priestor na zdieľanie dobrej/zlej praxe a sieťovanie vo vybraných oblastiach:

 • Participácia a mladí ľudia
 • Participácia a budovanie komunít
 • Participácia a zdravotne postihnutí
 • Participácia a enviromentálne výzvy
 • Participatívne rozpočty
 • Participácia a verejné priestory

PRÍSTUPNÁ SAMOSPRÁVA – PRÍSTUPNOSŤ PRIESTOROV, INFORMÁCIÍ A SLUŽIEB / 6.8.2020, Pracovňa, 9.00 – 10.30 hod.

ŽIVÉ KOMUNITY / 6.8.2020, Strojovňa, 9:00 – 10.30 hod.


DARWINOVA TEÓRIA V PRAXI, ALEBO PREČO JE ZAPÁJANIE VEREJNOSTI EVOLUČNÝ PROCES / 6.8.2020, Pracovňa, 11.00 – 12.30 hod.

 • Formát: verejná prezentácia spojená s diskusiou
 • Stručný popis: Pohľad späť, alebo pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík. Čo sme sa počas pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík naučili? Čo nás prekvapilo? A na čom bude treba popracovať? Verejná prednáška ponúka desať záverov, ktoré narúšajú naše stereotypné myslenie o participácii, ako aj desať odporúčaní a výziev, ktoré pred nás pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík postavila.
 • Lektor: Daniel Klimovský (expert ÚSV ROS)
 • Videozáznam
 • Prezentácia Daniela Klimovského (PDF, 847 kB)
 • Relevantné výstupy:

PARTICIPÁCIA A ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÍ / 6.8.2020, Strojovňa, 11.00 – 13.30 hod.


PARTICIPÁCIA A MLADÍ ĽUDIA / 6.8.2020, Pracovňa, 13.30 – 15.00 hod.

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET – PR / 6.8.2020, Strojovňa, 13.30 – 15.00 hod.

PARTICIPATÍVNY PROCES KRÍŽNA ULICA BRATISLAVA / 6.8.2020, Trucovňa, 13.30 – 15.00 hod.


PARTICIPATÍVNY PROCES V TEÓRII A PRAXI / 6.8.2020, Pracovňa, 15:20 – 16:40 hod.

PARTICIPÁCIA A BUDOVANIE KOMUNÍT / 6.8.2020, Strojovňa, 15:20 – 16:40 hod.

NIE JE MESTO AKO MESTO / 6.8.2020, Trucovňa, 15.20 – 16.40 hod.

 • Formát: gamifikácia, spoločenská hra 
 • Stručný popis: Hra, ktorá predstaví princípy participatívneho rozpočtovania na modeli fiktívneho mestečka Participatívne a jeho mestských štvrtí – Nudná, Upchatá, Špinavá, Bifľošská a Ignorantská. V mestských štvrtiach budete diskutovať o problémoch a konkrétnych riešeniach na zlepšenie života v meste s využitím participatívneho rozpočtu.
 • Lektorky: Alexandra Hrabinová a Dominika Halienová (expertky ÚSV ROS)
 • Relevantné výstupy:

PARTICIPÁCIA V DIGITÁLNOM SVETE / 6.8.2020, Pracovňa, 17.00 – 18.00 hod.

HLAS MENŠÍN  – 12 PRÍBEHOV ZAPÁJANIA ZRANITEĽNÝCH SKUPÍN / 6.8.2020, Amfiteáter, 17.00 – 18.00 hod.


CHOREOGRAFIE ZMENY VII., ALEBO ŠTÁT – OBČAN – BUDÚCNOSŤ / 6.8.2020, Amfiteáter, 19:00 – 21:00 hod.PARTICIPÁCIA A VEREJNÉ PRIESTORY / 7.8.2020, Pracovňa, 10.00 – 11.30 hod.

PARTICIPÁCIA A ENVIRONMENTÁLNE VÝZVY / 7.8.2020, Strojovňa, 10.00 – 11.30 hod.

AKO ZBIERAŤ PODNETY ZO STRANY VEREJNOSTI / 7.8.2020, Trucovňa, 10.00 – 11.30 hod.

 • Formát: Praktický workshop
 • Stručný popis: Ako cielene viesť skupinovú diskusiu k získaniu názorov a postojov respondentov  na témy ako  sú napr. verejné priestory. Ako správne vybrať účastníkov fokusovej skupiny  s cieľom generovania kvalitnej  diskusie. Výhody a nevýhody zberu dát vo fokusových skupinách.
 • Lektorka: Alexandra Poláková Suchalová (Ústav verejnej politiky, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave )
 • Prezentácia (PDF, 1 MB)

PRÍNOSY PARTICIPÁCIE / 7.8.2020, Pracovňa, 11.30 – 13.00 hod.

 • Formát: prezentácia spojená s prácou v skupinách
 • Stručný popis: Uvedomuje si samospráva aké sú prínosy participácie? Ako sa naučiť, že v participácii nerozhoduje kvantita diskutérov, ale kvalita diskusie? Ako merať prínosy zapájania verejnosti a ako ich hodnotiť?
 • Lektori: Soňa Kariková, ÚSV ROS, Bruno Konečný, Magistrát hl. mesta Bratislava
 • Videozáznam
 • Prezentácia (PDF, 830 kB)
 • Relevantné výstupy:

ENVIROSENZIBILIZÁCIA SAMOSPRÁVY / 7.8.2020, Strojovňa, 11.30 – 13.00 hod.


O PARTICIPÁCII A KONFERENCII / 7.8.2020, Pracovňa, 14.00 – 16.00 hod.

 • Formát: world café
 • Stručný popis: Superschopnosť – zážitok – zmena. Diskusia o zručnostiach, ktoré vieme pri zapájaní verejnosti použiť, o najsilnejších a najinšpiratívnejších momentoch konferencie, o tom, čo chceme zmeniť, ako aj o tom, do čoho sa chceme pustiť a čo k tomu budeme potrebovať?
 • Lektori: Zora Paulinová a Viktor Kasala (Virtuálne námestie)
 • Facilitátori: Dominika Belanská, Viera Kiseľová, Ján Urban, Martina Tvrdoňová, Alžbeta Neuschlová, Michaela Ďurdíková, Natália Boháčiková, Martin Hochel
 • Videozáznam
 • Prezentácia (PDF, 1 MB)

S.P.E.C.I.A.L O.F.F.E.R


GEOCACHING / 6.8.2020, Areál záhrady Vodárenského múzea, 8.00 – 17.00 hod.

 • Formát: outdoorová aktivita, individuálna alebo tímová
 • Stručný popis: Dobrodružná výprava za výstupmi – printovými publikáciami NP PARTI a spoločenskou Hrou nie je mesto ako mesto, ktorá posilnila ducha súťaživosti i tímovosti účastníkov záverečnej konferencie.
 • Koordinátorky: Kristína Kollarovicsová, Alena Petrželková
 • Relevantné výstupy:

POCITOVÁ MAPA V SPOLUPRÁCI S HL. MESTOM SR BRATISLAVA / 6. - 7.8.2020, Galéria, celodenná aktivita

 • Formát: pocitová mapa
 • Stručný popis: Ako vnímajú hlavné mesto obyvatelia a návštevníci mesta vo vzťahu ku konkrétnej lokalite? Možnosť aktívne prežiť zber dát prostredníctvom pocitovej mapy. Konkrétne príležitosť zapojiť sa do zberu dát prostredníctvom pocitovej mapy hl. mesta SR Bratislavy. Ako vnímajú hlavné mesto obyvatelia a návštevníci mesta vo vzťahu ku konkrétnej lokalite? Ktoré verejné priestranstvo majú radi? Ktoré zelené plochy radi využívajú na rekreáciu? V ktorých lokalitách vnímajú ako chodci najviac bariér? V ktorej lokalite sa necítia pohodlne/ bezpečne?
 • Facilitátori a sprievodcovia procesom: zástupcovia hl. mesta Bratislava, zástupcovia USV ROS, dobrovoľníci podujatia
 • Report (PDF, 2 MB)
 • Relevantné výstupy:

OGP CORNER – KONZULTÁCIE K OGP LOCAL / 6.8.2020, Galéria, celodenná aktivita

 • Formát: konzultácie, poradenstvo
 • Stručný popis: Ponúkame vám jedinečnú príležitosť využiť novú ponuku medzinárodnej Iniciatívy pre otvorené vládnutie stať sa súčasťou celosvetového programu OGP Local. Ak sa zaujímate o  inovatívne spôsoby zapájania verejnosti do vládnutia, posilňovanie transparentnosti, alebo lepšie sprístupňovanie informácií všetkým skupinám občanov, navštívte nás v OGP kútiku, kde sa dozviete viac o tom, ako môže vaša obec, mesto či samospráva vďaka programu získať prístup ku vzdelávaniu, medzinárodnej výmene skúseností, zaujímavým riešeniam z iných lokálnych a regionálnych samospráv z celého sveta.
 • Nájdete tu tiež priestor nadviazať nové srdcové známosti s mimovládnymi neziskovými organizáciami, s ktorými sa môžete stať členmi OGP Local.
 • Tým z vás, ktorí už nechcú viac čakať, radi pomôžeme s vyplnením prihlášky.
 • Konzultovala: Lucia Lacika
 • Relevantné výstupy: bližšie informácie programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie

ANTIPATIA K APATII - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ / 6. a 7. 8.2020, Galéria, celodenná aktivita


Záverečná konferencia NP PARTI


OBSAHOVÉ ZABEZPEČENIE KONFERENCIE
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Barbara Gindlová / 0908 333 881
FINANČNÉ ZABEZPEČENIE KONFERENCIE
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Silvia Ďurechová
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE KONFERENCIE
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Janka Gažúrová
TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE KONFERENCIE – prenosy, stream, ozvučenie
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Ján Gombala
KOORDINÁCIA DOBROVOĽNÍKOV
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Tatiana Vaníková
GEOCACHING VÝSTUPOV NP PARTI
Odborný garant: Kristína Kollarovicsová
OGP KÚTIK – KONZULTÁCIE K VÝZVE OGP LOCAL
Odborný garant: Lucia Lacika
 
TÍM NP PARTI: Silvia Ďurechová, Barbara Gindlová, Janka Gažúrová, Alena Petrželková, Dominika Halienová, Alexandra Hrabinová, Marcel Hofer, Tatiana Vaníková, Lenka Macková, Ján Gombala, Kristína Kollarovicsová, Ivan Šťastný
DOBROVOĽNÍCI: Nina Boháčiková, Martin Hochel, Samuel Hunčaga, Monika Ružovičová, Katarína, Zuzana Kováčiková

ŠTÁT – OBČAN – BUDÚCNOSŤ – panelová diskusia , 6.8.2020

Štát - občan - budúcnosťV rámci cyklu CHOREOGRAFIE ZMENY dňa 06. augusta 2020 sa konala siedma časť rozhovorov s názvom: ŠTÁT – OBČAN – BUDÚCNOSŤ. Samostatná odborná panelová diskusia reagovala na spoločenskú objednávka: zmena k transparentnejšiemu, otvorenejšiemu vládnutiu. Nedôvera občanov v inštitúcie štátu, ako aj v inštitúcie, ktoré zodpovedajú za výkon správy vecí verejných. Erózia demokracie a vyprázdnené inštitúcie. Kultúra otvoreného vládnutia – vieme, čo to je? Je participácia modelom budúcnosti, alebo slepou uličkou (dekoratívna participácia - väčšie sklamanie - silnejšia nedôvera). Aká je úloha občana v procese zmeny? Je občan kľúčovým prvkom v procese zmeny, alebo je zmena mimo dosahu občana a verejnosti?

 • Zapojení experti: Jana Plichtová, Michal Vašečka, Martin Giertl, Vladimír Ledecký
 • Moderátor: Michal Havran
 • Videozáznam

Začíname participovať: krok za krokom

Rakúske štandardyV auguste sme opäť vydali dvojicu publikácií zameraných na metodickú podporu participatívnych procesov. Rakúske štandardy zapájania verejnosti prinášajú inšpirácie z veľmi blízkeho, a pritom – čo sa týka participácie – stále vzdialaného zahraničia. Prinášame vám skúsenosť, ktorá vám môže pomôcť a uľahčiť vám cestu pri zapájaní verejnosti do tvorby verejných politík vo vašom meste, obci, kraji, rezorte. Rakúske štandardy na prvý pohľad netradične vznikli na podnet úradníkov a úradníčok. Vyvracajú tým predpoklad, že participácia primárne vzniká systémom zdola nahor, teda od občanov k inštitúciám a potvrdzujú tak základný atribút participácie, ktorým je, že v procese participácie sú si všetky subjekty rovné. Rozbíjajú aj nepresný a opozeraný obraz o úradníkovi, ktorý nie je schopný či ochotný pustiť za brány svojho úradu názory, odporúčania a pohľady verejnosti. Publikácia zaujme aj sympaticky prehľadnou formou, kedy si prostredníctvom kvalifikovane vypracovaných setov jednoduchých otázok preveríte svoju pripravenosť na realizáciu participatívnych procesov.

Metodika zapájania zraniteľných skupínMetodika zapájania zraniteľných skupín na lokálnej úrovni predstavuje mechanizmus zapájania menšinových a znevýhodnených skupín do tvorby verejných politík. Verejná politika sa netvorí len na národnej úrovni – práve na úrovni miest a obcí prijímajú samosprávy množstvo opatrení a politík, ktoré majú priamy dopad na obyvateľov. Ak chcú byť samosprávy efektívne a chcú opatrenia realizovať pre všetkých obyvateľov, mali by sa témou participácie, teda vťahovania verejnosti do tvorby verejnej politiky, aktívne zaoberať. Autorky Elena Gallová Kriglerová, Jana Kadlečíková a Alena Holka Chudžíková objasňujú, prečo je pre samosprávu výhodné zohľadniť hlas verejnosti a tvoriť svoje verejné politiky participatívne.

Prvý slovenský Slovník participácie je na svete!

Slovník participácieSlovník participácie má v knižnej edícii Participácia výnimočné postavenie, a nielen preto, že na Slovensku vychádza po prvýkrát. Reaguje na absenciu základnej terminológie v oblasti participácie, na nejasnosť, nezrozumiteľnosť či neznalosť termínov používaných pri participácii. Tím expertov národného projektu z niekoľkých vedných disciplín – verejnej správy, sociológie, psychológie, politológie, politickej ekonómie – vedený autorkami Janou Plichtovou a Annou Šestákovou sa pokúsil definovať, vysvetliť, utriediť a vniesť do slovenčiny pojmy, s ktorými pri zapájaní verejnosti pracujeme. Cieľom slovníka je, aby vám pojmy spojené s participáciou nezneli cudzo, aby ste ich bez obáv pustili do svojej slovnej zásoby a rovnako odvážne ste ich využívali v praxi tvorby verejných politík.

Ako vidia participáciu na Slovensku  odborníci? Čítajte Plytčiny a hlbočiny participácie!

Plytčiny a hlbočiny participáciePublikácia knižnej edície Participácia Plytčiny a hlbočiny participácie podáva zaujímavú správu o národnom projekte. Ako spracovať záverečnú publikáciu k projektu? Ako najlepšie predstaviť expertky a expertov? Ako zrozumiteľne prezentovať témy, ktoré prebádali? Ako sprostredkovať esenciu z realizovaných expedícií za lepším pochopením participácie? Publikácia ponúka jedenásť neopakovateľných rozhovorov. Práve formát rozhovoru ponúkol priestor pre otvorený dialóg expertov, ktorí sa vracajú zo svojich výprav za hlbším poznaním o participácii. K rozhovorom pribudla sumarizácia výziev a odporúčaní, profily expertiek a expertov, ako aj zdrojové kódy k databáze odborných výstupov z projektu. Leporelo odborných rozhovorov vás prevedie po neprebádaných teritóriách novej kultúry vládnutia v čase erózie demokracie a krízy dôvery. Súčasne vám pomôže odhaliť pestrofarebnú morfológiu i genetickú štruktúru participatívnych procesov a hlavne pochopiť mystérium zmeny, ktoré spúšťa zapájanie verejnosti do tvorby politík. 

Príbehy pilotných projektov pod lupou. Vydali sme Čítanku prípadových štúdií!

Participatívne procesy v praxiParticipatívne procesy v praxi – čítanka participatívnej tvorby verejných politík je publikácia, ktorá predstavuje originálny pohľad na dvanásť projektov, ktoré umožnili skúmať postupy a metódy zapojenia verejnosti v praxi verejnej správy. Autori prípadových štúdií vás nielen uvedú do témy, predstavia hlavné a vedľajšie postavy, či zoznámia s použitými metódami participácie, ale vás aj bezpečne prevedú zápletkami a nástrahami participatívneho procesu. Každý príbeh ponúka vlastné a jedinečné rozuzlenie. V závere knižka ponúka záverečnú analýzu súčasného stavu participatívnych procesov, ktorá nielen sumarizuje, čo nás pilotná schéma naučila, ale súčasne búra zakorenené predsudky o zapájaní verejnosti do tvorby verejných politík. V každom prípade, publikácia Participatívne procesy v praxi, ktorá predstavuje čítanku participatívnej tvorby verejných politík, je určená všetkým tým, ktorí chcú o participácii vedieť viac.

Chcete sa naučiť participovať? Máme pre vás učebnicu participácie!

Parti učebnicaPARTICIPOVAŤ? PARTICIPOVAŤ! – učebnica participatívnej tvorby verejných politík vznikla v spolupráci so skúsenými lektormi a autormi Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS). Prečo vznikla? Jedným z pilierov otvoreného vládnutia je zapájanie verejnosti do tvorby verejných politík a zodpovednosť iniciátora a sprievodcu participatívnymi procesmi leží na pleciach verejnej správy. Ako však vo verejnej správe očakávať pozitívny prístup k participácii, keď chýbajú odborne pripravení ľudia, relevantné informácie, vzdelávacie programy a podpora participatívnych procesov? Naučiť sa participovať musíme všetci, aj štát, aj občianska verejnosť. Všetci potrebujeme poznať procesy a možnosti participácie, aby sme vedeli úspešne participovať. Prirodzené očakávania však máme najmä od štátu, od verejnej správy, ktorej predstavitelia by mali byť lídrami participácie, lebo oni nesú hlavnú zodpovednosť za procesy tvorby verejných politík, od nich sa očakáva, že budú občanov aktívne zapájať a sprevádzať pri tvorení a nastavovaní pravidiel verejných politík. Preto je učebnica určená najmä (hoci určite nielen) „úradníkom“ na každej úrovni verejnej správy – od ústredných orgánov štátnej správy, cez samosprávne kraje,  po mestá a obce. 

x + 1 otázok: Všetko, čo ste chceli vedieť o participatívnom rozpočte

x+1Participatívny rozpočet je čoraz obľúbenejší nástroj participácie, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania o prerozdelení časti verejných zdrojov, ktoré mesto, obec, alebo vyšší územný celok vyčlení. Zbierka otázok a odpovedí o participatívnom rozpočte je určená všetkým dobrým úradníkom, voleným zástupcom, ale aj aktívnym občanom, ktorí sa púšťajú do realizácie participatívneho rozpočtu vo svojej samospráve. Zbierka pomáha pochopiť mechanizmus a nastaviť očakávania od participatívneho rozpočtu a nabáda k realizovaniu kvalitného a zmysluplného participatívneho procesu. Je doplnená množstvom citátov a príkladov dobrej praxe predovšetkým z domu, ale i zo zahraničia. Zbierka je otvorenou knihou, ktorá bude plniť svoj účel len vtedy, keď v nej každý nájde odpovede na otázky, pre ktoré po nej siahol v prvom rade.

Aká je naša krajina nielen z pohľadu participácie? Čitajte Choreografie zmeny

Choreografie zmenyChoreografie zmeny: v ozvenách reality, alebo kam kráčaš Slovensko? je publikácia knižnej edície Participácia, ktorá predstavuje esenciu teoretických názorov a komentárov, ako aj praktických skúseností s participáciou. Prinášajú cyklus panelových diskusií expertov, ktoré sme realizovali po celom Slovensku. Snahou bolo ponúknuť reflexiu doby, ktorej sme súčasťou. Publikácia ponúka sumarizáciu rozhovorov, do ktorých boli zapojení experti z rôznych sfér života, pôsobiaci v oblasti sociológie, sociálnej psychológie, práva, verejnej správy, tretieho sektora, lokálnej politiky, etnografie, pedagogiky, rozvojových stratégií a sociálneho podnikania, ale aj umenia – spisovatelia, fotografi, divadelníci. Rozhovory zachytávajú svojskú topografiu „zraniteľných a zerodovaných“ území výkonu verejných politík, ako aj pozitívnych a uskutočnených zmien snažiacich sa pomenovať kde sme ako krajina zlyhali, kde sme uspeli, čo sme pokazili, čo sa nám podarilo, ale hlavne aké výzvy pred nami stoja.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]