Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Z denníkov analytiky: August 2020

30. 08. 2020

Záverečná konferencia NP PARTI - AFTER PARTY

Word CaféV dňoch 6. a 7. augusta 2020 sa vo Vodárenskom múzeu v Bratislave konala záverečná konferencia k projektu NP PARTI. Podujatie bolo realizované formou letnej ochutnávky tém a výstupov, ktoré národný projekt otvoril a priniesol. V snahe vyhnúť sa otrockému odpočtovaniu jednotlivých výstupov a projektov sme zvolili iný prístup, ktorý spájal jednotlivých expertov a aktérov v rámci zadefinovaných tém. Fotoreportáž a program (PDF, 691 kB) Vám dovolia precítiť atmosféru dvoch dní, v ktorých sme otvorili konferenčný bar, ktorý ponúkol priestor pre zdieľanie poznatkov, skúseností ako pestrofarebný mix živých príbehov na tému participácia, praktickú degustáciu metód a foriem zapájania verejnosti (expertné panely, pracovné skupiny, workshopy, okrúhle stoly, prieskum, fokusová skupina, simulácie procesov, brainstorming, gamifikácia, world-cafe), zber úrody NP PARTI prostredníctvom geocachingu výstupov projektu, ako aj podporil budovanie komunít praxe a zabezpečil priestor na zdieľanie dobrej/zlej praxe a sieťovanie vo vybraných oblastiach:

 • Participácia a mladí ľudia
 • Participácia a budovanie komunít
 • Participácia a zdravotne postihnutí
 • Participácia a enviromentálne výzvy
 • Participatívne rozpočty
 • Participácia a verejné priestory

PRÍSTUPNÁ SAMOSPRÁVA – PRÍSTUPNOSŤ PRIESTOROV, INFORMÁCIÍ A SLUŽIEB / 6.8.2020, Pracovňa, 9.00 – 10.30 hod.

ŽIVÉ KOMUNITY / 6.8.2020, Strojovňa, 9:00 – 10.30 hod.


DARWINOVA TEÓRIA V PRAXI, ALEBO PREČO JE ZAPÁJANIE VEREJNOSTI EVOLUČNÝ PROCES / 6.8.2020, Pracovňa, 11.00 – 12.30 hod.

 • Formát: verejná prezentácia spojená s diskusiou
 • Stručný popis: Pohľad späť, alebo pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík. Čo sme sa počas pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík naučili? Čo nás prekvapilo? A na čom bude treba popracovať? Verejná prednáška ponúka desať záverov, ktoré narúšajú naše stereotypné myslenie o participácii, ako aj desať odporúčaní a výziev, ktoré pred nás pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík postavila.
 • Lektor: Daniel Klimovský (expert ÚSV ROS)
 • Videozáznam
 • Prezentácia Daniela Klimovského (PDF, 847 kB)
 • Relevantné výstupy:

PARTICIPÁCIA A ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÍ / 6.8.2020, Strojovňa, 11.00 – 13.30 hod.


PARTICIPÁCIA A MLADÍ ĽUDIA / 6.8.2020, Pracovňa, 13.30 – 15.00 hod.

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET – PR / 6.8.2020, Strojovňa, 13.30 – 15.00 hod.

PARTICIPATÍVNY PROCES KRÍŽNA ULICA BRATISLAVA / 6.8.2020, Trucovňa, 13.30 – 15.00 hod.


PARTICIPATÍVNY PROCES V TEÓRII A PRAXI / 6.8.2020, Pracovňa, 15:20 – 16:40 hod.

PARTICIPÁCIA A BUDOVANIE KOMUNÍT / 6.8.2020, Strojovňa, 15:20 – 16:40 hod.

NIE JE MESTO AKO MESTO / 6.8.2020, Trucovňa, 15.20 – 16.40 hod.

 • Formát: gamifikácia, spoločenská hra 
 • Stručný popis: Hra, ktorá predstaví princípy participatívneho rozpočtovania na modeli fiktívneho mestečka Participatívne a jeho mestských štvrtí – Nudná, Upchatá, Špinavá, Bifľošská a Ignorantská. V mestských štvrtiach budete diskutovať o problémoch a konkrétnych riešeniach na zlepšenie života v meste s využitím participatívneho rozpočtu.
 • Lektorky: Alexandra Hrabinová a Dominika Halienová (expertky ÚSV ROS)
 • Relevantné výstupy:

PARTICIPÁCIA V DIGITÁLNOM SVETE / 6.8.2020, Pracovňa, 17.00 – 18.00 hod.

HLAS MENŠÍN  – 12 PRÍBEHOV ZAPÁJANIA ZRANITEĽNÝCH SKUPÍN / 6.8.2020, Amfiteáter, 17.00 – 18.00 hod.


CHOREOGRAFIE ZMENY VII., ALEBO ŠTÁT – OBČAN – BUDÚCNOSŤ / 6.8.2020, Amfiteáter, 19:00 – 21:00 hod.PARTICIPÁCIA A VEREJNÉ PRIESTORY / 7.8.2020, Pracovňa, 10.00 – 11.30 hod.

PARTICIPÁCIA A ENVIRONMENTÁLNE VÝZVY / 7.8.2020, Strojovňa, 10.00 – 11.30 hod.

AKO ZBIERAŤ PODNETY ZO STRANY VEREJNOSTI / 7.8.2020, Trucovňa, 10.00 – 11.30 hod.

 • Formát: Praktický workshop
 • Stručný popis: Ako cielene viesť skupinovú diskusiu k získaniu názorov a postojov respondentov  na témy ako  sú napr. verejné priestory. Ako správne vybrať účastníkov fokusovej skupiny  s cieľom generovania kvalitnej  diskusie. Výhody a nevýhody zberu dát vo fokusových skupinách.
 • Lektorka: Alexandra Poláková Suchalová (Ústav verejnej politiky, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave )
 • Prezentácia (PDF, 1 MB)

PRÍNOSY PARTICIPÁCIE / 7.8.2020, Pracovňa, 11.30 – 13.00 hod.

 • Formát: prezentácia spojená s prácou v skupinách
 • Stručný popis: Uvedomuje si samospráva aké sú prínosy participácie? Ako sa naučiť, že v participácii nerozhoduje kvantita diskutérov, ale kvalita diskusie? Ako merať prínosy zapájania verejnosti a ako ich hodnotiť?
 • Lektori: Soňa Kariková, ÚSV ROS, Bruno Konečný, Magistrát hl. mesta Bratislava
 • Videozáznam
 • Prezentácia (PDF, 830 kB)
 • Relevantné výstupy:

ENVIROSENZIBILIZÁCIA SAMOSPRÁVY / 7.8.2020, Strojovňa, 11.30 – 13.00 hod.


O PARTICIPÁCII A KONFERENCII / 7.8.2020, Pracovňa, 14.00 – 16.00 hod.

 • Formát: world café
 • Stručný popis: Superschopnosť – zážitok – zmena. Diskusia o zručnostiach, ktoré vieme pri zapájaní verejnosti použiť, o najsilnejších a najinšpiratívnejších momentoch konferencie, o tom, čo chceme zmeniť, ako aj o tom, do čoho sa chceme pustiť a čo k tomu budeme potrebovať?
 • Lektori: Zora Paulinová a Viktor Kasala (Virtuálne námestie)
 • Facilitátori: Dominika Belanská, Viera Kiseľová, Ján Urban, Martina Tvrdoňová, Alžbeta Neuschlová, Michaela Ďurdíková, Natália Boháčiková, Martin Hochel
 • Videozáznam
 • Prezentácia (PDF, 1 MB)

S.P.E.C.I.A.L O.F.F.E.R


GEOCACHING / 6.8.2020, Areál záhrady Vodárenského múzea, 8.00 – 17.00 hod.

 • Formát: outdoorová aktivita, individuálna alebo tímová
 • Stručný popis: Dobrodružná výprava za výstupmi – printovými publikáciami NP PARTI a spoločenskou Hrou nie je mesto ako mesto, ktorá posilnila ducha súťaživosti i tímovosti účastníkov záverečnej konferencie.
 • Koordinátorky: Kristína Kollarovicsová, Alena Petrželková
 • Relevantné výstupy:

POCITOVÁ MAPA V SPOLUPRÁCI S HL. MESTOM SR BRATISLAVA / 6. - 7.8.2020, Galéria, celodenná aktivita

 • Formát: pocitová mapa
 • Stručný popis: Ako vnímajú hlavné mesto obyvatelia a návštevníci mesta vo vzťahu ku konkrétnej lokalite? Možnosť aktívne prežiť zber dát prostredníctvom pocitovej mapy. Konkrétne príležitosť zapojiť sa do zberu dát prostredníctvom pocitovej mapy hl. mesta SR Bratislavy. Ako vnímajú hlavné mesto obyvatelia a návštevníci mesta vo vzťahu ku konkrétnej lokalite? Ktoré verejné priestranstvo majú radi? Ktoré zelené plochy radi využívajú na rekreáciu? V ktorých lokalitách vnímajú ako chodci najviac bariér? V ktorej lokalite sa necítia pohodlne/ bezpečne?
 • Facilitátori a sprievodcovia procesom: zástupcovia hl. mesta Bratislava, zástupcovia USV ROS, dobrovoľníci podujatia
 • Report (PDF, 2 MB)
 • Relevantné výstupy:

OGP CORNER – KONZULTÁCIE K OGP LOCAL / 6.8.2020, Galéria, celodenná aktivita

 • Formát: konzultácie, poradenstvo
 • Stručný popis: Ponúkame vám jedinečnú príležitosť využiť novú ponuku medzinárodnej Iniciatívy pre otvorené vládnutie stať sa súčasťou celosvetového programu OGP Local. Ak sa zaujímate o  inovatívne spôsoby zapájania verejnosti do vládnutia, posilňovanie transparentnosti, alebo lepšie sprístupňovanie informácií všetkým skupinám občanov, navštívte nás v OGP kútiku, kde sa dozviete viac o tom, ako môže vaša obec, mesto či samospráva vďaka programu získať prístup ku vzdelávaniu, medzinárodnej výmene skúseností, zaujímavým riešeniam z iných lokálnych a regionálnych samospráv z celého sveta.
 • Nájdete tu tiež priestor nadviazať nové srdcové známosti s mimovládnymi neziskovými organizáciami, s ktorými sa môžete stať členmi OGP Local.
 • Tým z vás, ktorí už nechcú viac čakať, radi pomôžeme s vyplnením prihlášky.
 • Konzultovala: Lucia Lacika
 • Relevantné výstupy: bližšie informácie programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie

ANTIPATIA K APATII - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ / 6. a 7. 8.2020, Galéria, celodenná aktivita


OBSAHOVÉ ZABEZPEČENIE KONFERENCIE
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Barbara Gindlová / 0908 333 881
FINANČNÉ ZABEZPEČENIE KONFERENCIE
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Silvia Ďurechová
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE KONFERENCIE
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Janka Gažúrová
TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE KONFERENCIE – prenosy, stream, ozvučenie
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Ján Gombala
KOORDINÁCIA DOBROVOĽNÍKOV
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Tatiana Vaníková
GEOCACHING VÝSTUPOV NP PARTI
Odborný garant: Kristína Kollarovicsová
OGP KÚTIK – KONZULTÁCIE K VÝZVE OGP LOCAL
Odborný garant: Lucia Lacika
 
TÍM NP PARTI: Silvia Ďurechová, Barbara Gindlová, Janka Gažúrová, Alena Petrželková, Dominika Halienová, Alexandra Hrabinová, Marcel Hofer, Tatiana Vaníková, Lenka Macková, Ján Gombala, Kristína Kollarovicsová, Ivan Šťastný
DOBROVOĽNÍCI: Nina Boháčiková, Martin Hochel, Samuel Hunčaga, Monika Ružovičová, Katarína, Zuzana Kováčiková

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]