Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. apríl 2021, streda
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku

 

Vedenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku

Riaditeľ okresného riaditeľstva: plk. JUDr. JAROSLAV SUVÁK
telefonický kontakt 0961-85-3101    fax 0961-85-3109

Zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva: plk. Ing. ĽUBOŠ JACKANIN
telefonický kontakt 0961-85-3102    fax 0961-85-3109

Riaditeľ odboru kriminálnej polície: pplk. Ing. RADOVAN KRIŽANOVSKÝ
telefonický kontakt 0961-85-3601    fax 0961-85-3609

Riaditeľ odboru poriadkovej polície: pplk. JUDr. Jozef VASILIŠIN
telefonický kontakt 0961-85-3400    fax 0961-85-3109

Riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu: pplk. JUDr. PETER MATKOBIŠ
telefonický kontakt 0961-85-3500    fax 0961-85-3509

Vedúci vnútorného oddelenia: plk. Ing. JOZEF GOGOĽ
telefonický kontakt 0961-85-3110    fax 0961-85-3109

    V súvislosti s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prijalo viacero opatrení na úseku dopravných evidencií, dokladov a zbraní s účinnosťou od 22. februára 2021.

 

    Všeobecné podmienky vstupu občanov na pracoviská dopravných evidencií, dokladov a zbraní 

    Vstup občana na vybavenie agendy evidencie vozidiel, vydávania dokladov občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných pasov a agendy zbraní a zbrojných preukazov sa umožňuje,  ak

a)   sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného podľa aktuálnych pravidiel Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (tzv. COVID AUTOMAT)

b)   osoba prekonala ochorenie COVID-19 a preukáže sa dokladom o jeho prekonaní nie starším ako tri mesiace, alebo

c)   osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a preukáže sa dokladom, že od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

d)   má nad 65 rokov veku,

e)   má dieťa do desiatich rokov veku,

f)    ide o osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 a preukáže sa príslušným dokladom.

      Pri vstupe do budovy a pri čakaní na vybavenie je potrebné dodržiavať všeobecné štandardy zverejňované na www.korona.gov.sk, najmä povinnosť nosenia rúšok alebo iného vhodného prekrytia horných dýchacích ciest, vykonávať dezinfekciu rúk a dodržiavať minimálne dvojmetrový odstup.

      Pri vybavovacom okienku bude prítomný len jeden občan, ktorého sa evidenčný úkon týka, resp. dvaja občania, ak sa jedná o spoločný evidenčný úkon, napr. prevod držby vozidla na inú osobu alebo zastupovanie neplnoletej osoby. Ďalších občanov je možné privolať na vybavenie až potom, čo predošlý občan opustí priestory vybavovania príslušnej agendy.

 Na úseku dopravných evidencií

a)   vykonávanie všetkých druhov evidenčných úkonov,

b)   vybavovanie len občanov, ktorí boli objednaní on-line prostredníctvom elektronickej služby, a to pri každom vybavovacom okienku podľa nastavenia vyvolávacieho systému VYSYS, pričom si občania v kiosku vyvolávacieho systému vyžiadajú lístok na vybavenie úkonu,

c)   rezerváciu na konkrétny čas na dopravnom inšpektoráte preukazuje občan potvrdením o online rezervácii (preukázaním doručenej SMS správy), pričom vstup na pracovisko mu umožniť maximálne 5 minút pred stanoveným  termínom; ak bol klient objednaný na vybavenie na konkrétny čas, ale nevie preukázať potvrdenie rezervácie, umožniť mu v kiosku vyvolávacieho systému vyžiadať lístok na vybavenie úkonu,

d)   otvorenie maximálneho možného počtu vybavovacích okienok,

e)   doručovanie všetkých osvedčení o evidencii časť I na adresy uvedené občanmi, nie na pracoviská vydávania dokladov,

f)   nerealizovať hromadné vykonávanie úkonov, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné  a ktoré zároveň spadajú pod zákon č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19.

Na úseku vydávania dokladov 

Zamestnanci oddelení dokladov budú zabezpečovať činnosti na úseku:

a)   občianskych preukazov bez obmedzení, s výnimkami :

  1. nebude zabezpečované štandardné vydávanie certifikátov pre vytvorenie KEP, nakoľko je možné využiť elektronickú službu na to zriadenú; v týchto prípadoch je na vyžiadanie možné občanovi vydať aj čítačku eID kariet,
  2. spôsob doručovania občianskych preukazov na adresu občana je potrebné uprednostňovať, pokiaľ občan nežiada o doručenie na konkrétne oddelenie dokladov,

b)   vodičských preukazov bez obmedzení,

c)   cestovných pasov bez obmedzení.

Zamestnanci oddelení dokladov budú zabezpečovať preberanie doručených dokladov v príslušných informačných systémoch a ich vydávanie bez obmedzenia.

Na úseku zbraní a streliva 

a)   s poukazom na ustanovenie § 72h ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a  strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej  len „zákon o strelných zbraniach a strelive“) pozastavuje sa  prijímanie žiadostí o vydanie zbrojného preukazu, nového zbrojného preukazu, nákupného povolenia, zbrojného sprievodného listu, európskeho zbrojného pasu, zbrojnej licencie, povolenia na prevádzkovanie strelnice, potvrdenia o vypožičaní alebo prenájme zbrane alebo výnimky na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A,

b)   na vykonanie úkonov, ktoré podliehajú zákonným lehotám uvedeným v zákone o strelných zbraniach a strelive, ktoré sú spravidla označené termínom „bezodkladne“ resp. „do siedmich dní“ a § 72h zákona o strelných zbraniach a strelive nestanovuje, že lehoty počas krízovej situácie neplynú resp. sa predlžujú je postačujúce telefonické resp. elektronické oznámenie fyzickej resp. právnickej osoby. O oznámení občana vykoná pracovník oddelenia zbraní záznam v evidenčnom zväzku držiteľa zbrojnej licencie resp. vo zväzku držiteľa zbrojného preukazu. V prípade, že vykonanie úkonu si vyžaduje prítomnosť občana na policajnom útvare, policajný útvar uvedené úkony vykoná až po uplynutí obmedzení uvedených v uznesení. Výnimkou sú úkony, v ktorých zákon striktne určuje povinnosť odovzdať zbrane do úschovy policajného útvaru a teda si vyžadujú fyzickú prítomnosť držiteľa na policajnom útvare, napr. povinnosť uvedená v ustanovení § 59 zákona o strelných zbraniach a strelive,

c)   nebudú sa vykonávať úkony, u ktorých § 72h zákona o strelných zbraniach a strelive stanovuje, že lehoty počas krízovej situácie neplynú resp. sa predlžujú,

d)   nebudú sa vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu,

e)   nebudú sa vykonávať ohliadky priestorov na zabezpečenie zbraní a streliva,

f)   obmedzenia  uvedené v uznesení sa primerane vzťahujú aj na aplikáciu § 72i „Zánik trestnosti činu nedovoleného ozbrojovania od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021“ zákona o strelných zbraniach a strelive. Od občana, ktorý sa dostaví na ktorýkoľvek útvar Policajného zboru za účelom odovzdania zbrane v rámci zbraňovej amnestie a poruší obmedzenia uvedeného uznesenia je nevyhnutné zbraň prevziať do úschovy za dodržania prísnych hygienických opatrení.

      Uvedené obmedzenia na úseku zbraní a streliva sa nevzťahujú na osoby, ktoré požiadajú o vykonanie úkonov a sú uvedené v bodoch a), b) a c) v časti „Všeobecné podmienky vstupu občanov na pracoviská dopravných evidencií, dokladov a zbraní“.

 

 Rozsah stránkových hodín sa od 22. februára 2021 ustanovuje nasledovne:

Evidencia vozidiel

08:00 - 14:00

Vydávanie dokladov OP, CP, VP

08:00 - 14:00

Evidencia zbraní a zbrojných preukazov

08:00 - 14:00

okrem štvrtka

 

 

 

 

 

 

 

 


 

STRÁNKOVÉ DNI, HODINY A TELEFONICKÉ KONTAKTY

UŽITOČNÉ RADY A INFORMÁCIE 

ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ:

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňuje, že v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu prijalo na zabezpečenie opatrení na úseku dopravných evidencií, dokladov a zbraní s účinnosťou od 22. februára 2021 viacero opatrení. 

Občanov vyzývame, aby prednostne využívali telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu. Pri vstupe do budovy a pri čakaní na vybavenie je potrebné dodržiavať všeobecné štandardy zverejňované na www.korona.gov.sk, najmä povinnosť nosenia rúšok alebo iného vhodného prekrytia horných dýchacích ciest, vykonávať dezinfekciu rúk a dodržiavať minimálne dvojmetrový odstup.

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)