Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. marec 2021, štvrtok
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom

Vedenie OR PZ v Humennom

Riaditeľ okresného riaditeľstva: plk. Mgr. MAREK  LUKACKO
961-82-3101       0961-82-3109

Zástupca riaditeľa: pplk. Mgr. RÓBERT FIRKAĽ
 0961-82-3102       0961-82-3109

Riaditeľ odboru kriminálnej polície: pplk. Mgr. JÁN SEMJON
 0961-82-3600       0961-82-3609

Riaditeľ odboru poriadkovej polície: mjr. JUDr. MAREK DERĎAK
 0961-82-3400      0961-82-3409

Riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu: pplk. Ing. JOZEF SOJČÁK
 0961-82-3500       0961-82-3509

Vedúci vnútorného oddelenia: mjr. Mgr. JÁN TREBIŠOVSKÝ
 0961-82-3110       0961-82-3109

 

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu prijalo na zabezpečenie opatrení na úseku dopravných evidencií, dokladov a zbraní s účinnosťou od 11. januára 2021 viacero opatrení.

Občanov vyzývame, aby prednostne využívali telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu.

Pri vstupe do budovy a pri čakaní na vybavenie je potrebné dodržiavať všeobecné štandardy zverejňované na www.korona.gov.sk, najmä povinnosť nosenia rúšok alebo iného vhodného prekrytia horných dýchacích ciest, vykonávať dezinfekciu rúk a dodržiavať minimálne dvojmetrový odstup.

Pri vybavovacom okienku bude prítomný len jeden občan, ktorého sa evidenčný úkon týka, resp. dvaja občania, ak sa jedná o spoločný evidenčný úkon, napr. prevod držby vozidla na inú osobu alebo zastupovanie neplnoletej osoby. Ďalších občanov je možné privolať na vybavenie až potom, čo predošlý občan opustí priestory vybavovania príslušnej agendy.

 Na úseku dopravných evidencií

a)            vykonávanie len tých evidenčných úkonov, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie oprávnených potrieb občanov a organizácií a ktoré nebolo možné vykonať prostredníctvom elektronických služieb; takýmito úkonmi sú najmä

 1. prihlasovanie nových vozidiel do evidencie,
 2. prihlasovanie jednotlivo dovezených vozidiel do evidencie,
 3. vykonávanie priamej zmeny držby vozidla v rámci jedného okresu,
 4. vykonávanie prevodu držby vozidla na inú osobu , (tzv. avízo prevodu držby na inú osobu),
 5. vydávanie duplikátov dokladov od vozidiel a tabuliek s evidenčným číslom z dôvodu straty alebo odcudzenia pôvodných,

 

b)            nevykonávanie takýchto evidenčných úkonov, ktoré  nie sú nevyhnuté potrebné pre zabezpečenie oprávnených potrieb občanov a organizácií; takýmito úkonmi sú najmä

 1. zápis držiteľa vozidla po vykonaní avíza prevodu držby na inú osobu,
 2. vykonávanie prevodov držieb vozidiel autobazármi,
 3. ukončovanie leasingu vozidiel,
 4. zapisovanie spájacích zariadení, iných rozmerov pneumatík a rafíkov a ďalších zmien v dokladoch vozidiel,
 5. objednávanie tabuliek s evidenčným číslom s voliteľnou logistikou a vykonávanie následných výmen tabuliek,

c)   vybavovanie len občanov, ktorí boli objednaní on-line prostredníctvom elektronickej služby, a to pri každom vybavovacom okienku podľa nastavenia vyvolávacieho systému VYSYS, pričom si občania v kiosku vyvolávacieho systému vyžiadajú lístok na vybavenie úkonu,

d)   rezerváciu na konkrétny čas na dopravnom inšpektoráte preukazuje občan potvrdením o online rezervácii (preukázaním doručenej SMS správy), pričom vstup na pracovisko mu umožniť maximálne 5 minút pred stanoveným  termínom; ak bol klient objednaný na vybavenie na konkrétny čas, ale nevie preukázať potvrdenie rezervácie, umožniť mu v kiosku vyvolávacieho systému vyžiadať lístok na vybavenie úkonu,

e)   ak to situácia na pracovisku dovolí a na termín na vybavenie sa nedostaví občan, ktorý si termín dohodol, umožniť vybavenie iného občana  v čase v čase objednania občana, ktorý sa na pracovisko nedostavil,

f)   otvorenie len polovice z maximálneho možného počtu vybavovacích okienok,

g)   doručovanie všetkých osvedčení o evidencii časť I na adresy uvedené občanmi, nie na pracoviská vydávania dokladov,

h)    nerealizovať hromadné vykonávanie úkonov, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné  a ktoré zároveň spadajú pod zákon č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19.

Občianske preukazy, vodičské preukazy a cestovné pasy 

Zamestnanci oddelení dokladov budú zabezpečovať na úseku:

a)   občianskych preukazov

 • prijímanie žiadostí o vydanie pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu,
 • uprednostňovať spôsob doručovania občianskych preukazov na adresu občana, pokiaľ občan nežiada o doručenie na konkrétne oddelenie dokladov,

b)   vodičských preukazov prijímanie žiadostí o vydanie po nadobudnutí vodičského oprávnenia a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu,

c)   cestovných pasov prijímanie žiadostí o vydanie len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch a do desiatich pracovných dní za príslušný správny poplatok.

Zamestnanci oddelení dokladov budú zabezpečovať preberanie doručených dokladov v príslušných informačných systémoch a ich vydávanie bez obmedzenia.

Vo výnimočných prípadoch umožniť prijať žiadosť o vydanie dokladu aj z iného dôvodu pre občanov, ktorým to súvisí so zabezpečením nevyhnutných životných potrieb.

Na úseku zbraní a streliva

a)   pozastavuje sa prijímanie žiadostí o vydanie zbrojného preukazu, nového zbrojného preukazu, nákupného povolenia, zbrojného sprievodného listu, európskeho zbrojného pasu, zbrojnej licencie, povolenia na prevádzkovanie strelnice, potvrdenia o vypožičaní alebo prenájme zbrane alebo výnimky na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A,

b)   na vykonanie úkonov, ktoré podliehajú zákonným lehotám uvedeným v zákone č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov (ďalej  len  „zákon o strelných zbraniach a strelive“), ktoré sú spravidla označené termínom „bezodkladne“ resp. „do siedmich dní“ a § 72h zákona o strelných zbraniach a strelive nestanovuje, že lehoty počas krízovej situácie neplynú resp. sa predlžujú je postačujúce telefonické resp. elektronické oznámenie občana. V prípade, že vykonanie úkonu sa vyžaduje prítomnosť občana na policajnom útvare, policajný útvar uvedené úkony vykoná až po uplynutí obmedzení uvedených v uznesení. Výnimkou sú úkony, v ktorých zákon striktne určuje povinnosť odovzdať zbrane do úschovy policajného útvaru a teda si vyžadujú fyzickú prítomnosť držiteľa na policajnom útvare, napr. povinnosť uvedená v ustanovení § 59 zákona o strelných zbraniach a strelive,

c)   nebudú sa vykonávať úkony, u ktorých § 72h zákona o strelných zbraniach a strelive stanovuje, že lehoty počas krízovej situácie neplynú resp. sa predlžujú,

d)   nebudú sa vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu,

e)   nebudú sa vykonávať ohliadky priestorov na zabezpečenie zbraní a streliva,

f)   obmedzenia  uvedené v uznesení sa primerane vzťahujú aj na aplikáciu § 72i „Zánik trestnosti činu nedovoleného ozbrojovania od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021“ zákona o strelných zbraniach a strelive. Od občana, ktorý sa dostaví na ktorýkoľvek útvar Policajného zboru za účelom odovzdania zbrane v rámci zbraňovej amnestie a poruší obmedzenia uvedeného uznesenia je nevyhnutné zbraň prevziať do úschovy za dodržania prísnych hygienických opatrení.

 

Rozsah stránkových hodín sa od 11. januára 2021 ustanovuje nasledovne:

 

Evidencia vozidiel

08:00 - 12:00

Vydávanie dokladov OP, CP, VP

08:00 - 12:00

Evidencia zbraní a zbrojných preukazov

08:00 - 12:00

okrem štvrtka 

 

 

 

 

Tento režim bude na pracoviskách platiť až do odvolania

Ministerstvo vnútra ďakuje občanom za rešpektovanie pravidiel, ktorých cieľom je prispieť k eliminácii nákazy ochorením COVID-19.

Za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, za porušenie nariadenej izolácie i zákazu vychádzania môže príslušník Policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 €.

STRÁNKOVÉ DNI A HODINY

 

ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ:

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)