Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Stránkové dni na OR PZ Humenné

OZNAM

Od 16. 03. 2020 až do odvolania sa v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej  situácie na území SR znížil rozsah stránkových hodín pri vybavovaní občanov na oddeleniach  dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru na 3 hodiny denne v pracovných dňoch, a to od 8:00 do 11:00 hodiny.

Od 1. apríla dôjde k zmene úradných hodín v stredu, keď budú pracoviská MV SR k dispozícii od 13. do 16. hodiny.

 

OZNAM

V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na území SR a zatvorením maloobchodných prevádzok (teda aj predajní zbraní) je od 17. 3. 2020 do odvolania pozastavené vydávanie zbrojných preukazov, nových zbrojných preukazov, nákupných povolení, zbrojných sprievodných listov, európskych zbrojných pasov, zbrojných licencií, povolení na prevádzkovanie strelnice, potvrdení o vypožičaní, alebo prenájme zbraní, výnimiek na nadobudnutie vlastníctva a na držanie alebo nosenie zbrane kategórie A, prevody zbraní kategórie A, B, C a D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov, ako aj vykonávanie ďalších úkonov, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť žiadateľa na policajnom útvare.

Výnimkou sú úkony, v ktorých zákon striktne určuje povinnosť odovzdať zbrane do úschovy policajného útvaru a teda si vyžadujú fyzickú prítomnosť držiteľa na policajnom útvare, napr. pri skončení platnosti zbrojného preukazu podľa § 25 zákona o strelných zbraniach a strelive, zbrojnej licencie podľa § 32 zákona o strelných zbraniach a strelive atď.

 

Ďalšou výnimkou je povinnosť zaevidovania zbrane podľa § 12 ods. 2 a § 42 ods. 3 zákona o strelných zbraniach a strelive v prípade, ak zbrane boli nadobudnuté na základe nákupného povolenia alebo  zbrojného sprievodného listu pred vyhlásením opatrenia o zatvorení maloobchodných prevádzok.

 

Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, t. j. v prípade, ak držiteľ zbrojného preukazu nemohol podať žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu v lehote podľa § 24 ods. 1 zákona o strelných zbraniach a strelive z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR (od 12.03.2020), je potrebné postupovať tak, že platnosť zbrojného preukazu sa predlžuje obdobne ako je uvedené v § 23 zákona o strelných zbraniach a strelive až do právoplatného rozhodnutia o vydaní nového zbrojného preukazu a teda sa na držiteľa zbrojného preukazu počas mimoriadnej situácie na území SR nevzťahuje povinnosť uvedená v § 59 zákona o strelných zbraniach a strelive.

Lehoty pri pozastavených úkonoch začnú plynúť nasledujúci deň po skončení mimoriadnej situácie na území SR. Tento postup sa nevzťahuje na držiteľa zbrojného preukazu, ktorému lehota podľa § 24 ods. 1 zákona o strelných zbraniach a strelive uplynula pred vyhlásením mimoriadnej situácie na území SR. V tomto prípade skončí platnosť zbrojného preukazu podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona o strelných zbraniach a strelive a držiteľ zbrojného preukazu je povinný odovzdať zbraň do úschovy policajnému útvaru, ktorý zbraň eviduje  do siedmich dní odo dňa zániku platnosti zbrojného preukazu podľa § 39 zákona o strelných zbraniach a strelive.

Pracovisko

Pondelok

 Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Občianske preukazy:

Oddelenie dokladov Humenné
Nemocničná 1
066 01 Humenné

vys. prac. Medzilaborce (KAMO)
Mierova 326/4
068 01 Medzilaborce

vys. prac. Snina (KAMO)
Partizánska 1057
069 01 Snina

08.00 - 15.00

 

08.00 - 15.00

 

08.00 - 15.00

08.00 - 15.00

 

08.00 - 15.00

 

08.00 - 15.00

08.00 -17.00

 

08.00 -17.00

 

08.00 -17.00

08.00 - 15.00

 

08.00 - 15.00

 

08.00 - 15.00

08.00 - 14.00

 

08.00 - 14.00

 

08.00-14.00

      

Cestovné doklady:

Oddelenie dokladov Humenné
Nemocničná 1
066 01 Humenné

vys. prac. Medzilaborce (KAMO)
Mierova 326/4
068 01 Medzilaborce

vys. prac. Snina (KAMO)
Partizánska 1057
069 01 Snina

08.00 - 15.00

 

08.00 - 15.00

 

08.00 - 15.00

08.00 - 15.00

 

08.00 - 15.00

 

08.00 - 15.00

 

08.00 -17.00

 

08.00 -17.00

 

08.00 -17.00

 

08.00 - 15.00

 

08.00 - 15.00

 

08.00 - 15.00

08.00 - 14.00

 

08.00 - 14.00

 

08.00 - 14.00    

  

Zbrojné preukazy:

OR PZ Humenné
Nemocničná 1
066 01 Humenné

08.00 - 15.00

08.00 - 12.00

08.00 -17.00

nestránkový deň

08.00 - 14.00

      

Vodičské preukazy:

Oddelenie dokladov Humenné
Nemocničná 1
066 01 Humenné

vys. prac. Medzilaborce (KAMO)
Mierova 326/4
068 01 Medzilaborce

vys. prac. Snina (KAMO)
Partizánska 1057
069 01 Snina

08.00 - 15.00

 

08.00 - 15.00

 

08.00 - 15.00

 

08.00 - 15.00

 

08.00 - 15.00

 

08.00 - 15.00

08.00 -17.00

 

08.00 -17.00

 

08.00 -17.00

 

08.00 - 15.00

 

08.00 - 15.00

 

08.00 - 15.00

08.00 - 14.00

 

08.00 - 14.00

 

08.00 - 14.00

      

Evidencia vozidiel:

ODI Humenné
Nemocničná 1
066 01 Humenné

ODI Medzilaborce
Ševčenková 46
068 01 Medzilaborce

ODI Snina (KAMO)
Partizánska 1057
069 01 Snina

08.00 - 15.00

 

08.00 - 15.00

 

08.00 - 15.00

08.00 - 15.00 

 

08.00 - 15.00

 

08.00 - 15.00

 

08.00 -17.00

 

08.00 -17.00

 

08.00 -17.00

 

08.00 - 15.00

 

08.00. - 15.00

 

08.00 - 15.00

08.00 - 14.00

 

08.00 - 14.00

 

08.00 - 14.00

 

 

Stránkové hodiny na úseku dopravného inžinierstva (určené na konzultácie vo veciach organizácií dopravy, dopravno-technickým riešeniam, dopravno-bezpečnostným situáciám na pozemných komunikáciách)

PONDELOK
13.00 - 15.00 hod.

STREDA
13.00 - 15.00 hod.

OR PZ Humenné
Nemocničná 1, na prízemí kancelária č. P.27
066 01 Humenné