Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Povinnosti držiteľa cestovného pasu a iných osôb

Občan, ktorý je držiteľom cestovného pasu, je povinný najmä:

  • chrániť cestovný pas pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím,
  • odovzdať bezodkladne neplatný cestovný pas orgánu, ktorý ho vydal, v zahraničí zastupiteľskému úradu a na vyžiadanie policajnému útvaru,
  • ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie cestovného pasu orgánu, ktorý ho vydal, alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru; ak sa držiteľ cestovného pasu stal obeťou dopravnej nehody, prípadne inej obdobnej udalosti, pri ktorej došlo aj k strate, odcudzeniu alebo poškodeniu cestovného pasu, odporúčame túto udalosť ohlásiť príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo, prípadne ktorémukoľvek oddeleniu dokladov, aby sa zabránilo zneužitiu dokladu,
  • ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie cestovného pasu v zahraničí zastupiteľskému úradu a po návrate do Slovenskej republiky tiež orgánu, ktorý cestovný pas vydal; ak občan pri ohlásení predkladá doklad o strate alebo odcudzení cestovného pasu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, priloží aj jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka (zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (DOC, 56 kB)),
  • odovzdať bezodkladne cestovný pas orgánu, ktorý ho vydal, ak bolo rozhodnuté o jeho odňatí alebo možno dôvodne očakávať, že sa o jeho odňatí rozhodne; ak po vydaní rozhodnutia o odňatí cestovného pasu nedošlo k jeho odovzdaniu, eviduje sa ako odcudzený, ak zanikol dôvod, pre ktorý bol cestovný pas odňatý, evidovanie sa zruší,
  • bezodkladne odovzdať cestovný pas iného občana orgánu, ktorý ho vydal, v prípade nálezu alebo získania takéhoto dokladu,  cestovný pas môže tiež odovzdať príslušníkovi Policajného zboru, príslušníkovi Železničnej polície, zamestnancovi obecnej polície alebo obci, v zahraničí zastupiteľskému úradu, ktorí zabezpečia jeho odovzdanie orgánu, ktorý cestovný pas vydal. Túto povinnosť má aj ten, kto ohlásil stratu alebo odcudzenie cestovného pasu, a tento doklad získa späť, a ten, kto má alebo získa cestovný pas osoby, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
  • nepoužívať znovu nájdený cestovný doklad, ktorý bol predtým nahlásený ako stratený alebo odcudzený, nakoľko takýto cestovný doklad je neplatný a  pri jeho kontrole by mohlo dôjsť k podozreniu z jeho zneužitia,

Poznámka:
Orgánom, ktorý cestovný pas vydal sa rozumie príslušné oddelenie dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru alebo ktorékoľvek iné oddelenie dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru na území Slovenskej republiky.

Cestovný pas neplatný podľa § 22 písm. a) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže byť na požiadanie držiteľovi ponechaný, ak má v ňom udelené platné vízum iného štátu alebo iný obdobný doklad potrebný na pobyt na jeho území; po uplynutí platnosti víza je občan povinný takýto cestovný pas odovzdať.

Cestovný pas sa nesmie odovzdávať ani prijímať ako záloh a nesmie sa odovzdávať ani odoberať pri vstupe do objektu alebo na pozemok; občan nie je oprávnený ponechávať cestovný pas ako záloh ani pri svojom pobyte v zahraničí.

Občan Slovenskej republiky môže byť držiteľom najviac dvoch platných cestovných pasov. Ak ostatné cestovné pasy neodovzdal, je povinný ich odovzdať bezodkladne orgánu, ktorý ich vydal alebo zastupiteľskému úradu v zahraničí.

Za nesplnenie uvedených povinností môže byť občanovi uložená pokuta podľa § 30 ods. 2 zákona o cestovných dokladoch  (DOC, 109 kB)do výšky 331 € alebo podľa § 30 ods. 3 zákona o cestovných dokladoch (DOC, 109 kB) do výšky 33 €.