Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Preventívne projekty pre deti a mládež

Pre širokú verejnosť  |  Pre deti a mládež  |  Pre seniorov  |  Skupina prevencie

Preventívne aktivity pre deti a mládež

Preventívne projekty pre deti a mládež

Rady a odporúčania pre deti a mládež

 

Oliho príbeh

Preventívny projekt "Oliho príbeh" je celoslovenský projekt, ktorý sa v rámci útvarov Bratislavského kraja  realizuje od roku 2011. Cieľovou skupinou sú žiaci druhých a tretích ročníkov základných škôl. Preventívny program vznikol v roku 2010 v rámci spolupráce železničnej polície s nemeckými železnicami, so Železnicami Slovenskej republiky a s kanceláriou hraničného a styčného dôstojníka nemeckej Spolkovej polície. Formou krátkeho animovaného filmu, ktorý je rozdelený do štyroch príbehov, sú deti upozorňované na určité riziko, ktorému sú vystavené pri pohybe a hrách v blízkosti železníc. Po premietnutí filmu policajt s deťmi v diskusii rozoberie jednotlivé príbehy, čo hrdinovia urobili nesprávne a upozorní deti na možné nebezpečenstvá a následky spojené s danou situáciou. Preventívny projekt "Oliho príbeh" sa realizuje na školách, ktoré sa nachádzajú v blízkosti železničných staníc, železničných a električkových tratí, koľajísk železničných priecestí, a to hlavne v lokalitách, kde je predpoklad, že deti sa v uvedených priestoroch často pohybujú napr. cestou do a zo školy. 

 


Detský regulovčík

Oddelenie komunikácie a prevencie a krajský dopravný inšpektorát v spolupráci s Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Bratislave pripravujú každoročne v mesiaci máj - jún náučno-preventívne podujatie pre deti 6. ročníkov základných škôl. Preventívny projekt sa prvý -krát realizoval v roku 2005. Cieľom tohto náučno-preventívneho podujatia je ozrejmiť deťom i ostatným zúčastneným pokyny policajta pri riadení cestnej premávky, spôsob bezpečnej jazdy a celkové správanie sa v cestnej premávke. Preventívno-náučnej súťaže, v ktorej si deti ozrejmujú vedomosti a zručnosti sa zúčastňuje po 3 súťažiacich z 8 základných škôl Bratislavského kraja. Ostatné zúčastnené deti, ktoré nie sú medzi 24 súťažiacimi sa podieľajú na vytváraní dopravnej situácie - učia sa ako sa stať bezpečným účastníkom cestnej premávky. Sprievodnými aktivitami sú simulátor nárazu, ktorý veľmi jednoducho ukazuje, čo sa odohráva pri náraze na pevnú prekážku v rýchlosti iba 30 km/h a okuliare opitosti, ktoré simulujú zníženie pozornosti, spomalenie reakčného času, zníženie vnímania hĺbky, vzdialenosti ako aj zhoršenie úsudku.

Samotná súťaž pozostáva z praktickej a teoretickej časti. Žiaci simulujú cestnú premávku na vytvorenom dopravnom ihrisku (niektorí na korčuliach a ďalší na bicykloch, kolobežkách či ako chodci) a súťažiaci – detskí regulovčíci  riadia spolu s policajtmi cestnú premávku. Po praktickej časti nasleduje teoretická. Vo vedomostných testoch súťažiaci odpovedajú na otázky o pravidlách cestnej premávky súvisiacich s bicyklovaním, povinnou výbavou bicykla, dopravnými značkami, povinnosťami chodcov a cyklistov. Vedomosti zo zdravotnej výchovy pod dohľadom zdravotníkov preverí test a praktická ukážka poskytovania prvej pomoci, ktorú si súťažiaci overia. Tí najlepší sú ocenení diplomom a vecnými cenami. 

                         

obrazok detsky regulovcik 1 (JPG, 5 MB) obrazok detsky regulovcik 2 (JPG, 4 MB) obrazok detsky regulovcik 3 (JPG, 5 MB)
obrazok detsky regulovcik 4 (JPG, 4 MB) obrazok detsky regulovcik 5 (JPG, 3 MB) obrazok detsky regulovcik 6 (JPG, 137 kB)

 


Obchodovanie s ľuďmi

Preventisti Bratislavského kraja každoročne navštevujú školy k problematike obchodovania s ľuďmi a to najmä počas mesiacov máj a jún – v období pred letnými brigádami, kedy je zvýšený záujem mladých ľudí o prácu v zahraničí. Počas stretnutí je informácia policajta pre študentov o možných nástrahách a nebezpečenstve spojená aj s prezentáciou DVD s názvom ,,Mne sa to nemôže stať“. Mladým dievčatám a ženám sú poskytované informácie, ako sa nestať obeťou obchodovania, či iného trestného činu. Tento spôsob prednášky sa vykonáva na žiadosť škôl.

 

obrazok prevencia pz v skolach 1 (JPG, 2 MB) obrazok prevencia pz v skolach 2 (JPG, 1 MB)

  


Póla radí deťom

obrazok pola radi detomV oblasti prevencie platí pravidlo: „Na prevenciu hádam nikdy nie je zavčasu !“ Aj z tohto dôvodu sa bratislavská polícia rozhodla realizovať preventívny projekt ,,Póla radí deťom“, ktorý je určený pre deti predškolského veku (5 až 6 ročné deti) a deti prvého ročníka základných škôl. Jeho úlohou je naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci, poskytnúť i tejto vekovej kategórii informácie zamerané na zvyšovanie ich právneho a sociálneho vedomia. Prostredníctvom projektu sú deti primeraným spôsobom informované o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť. Jeho realizáciu zabezpečujú pracovníci prevencie krajského riaditeľstva a okresných riaditeľstiev v Bratislavskom kraji. Preventívny projekt sa realizuje od roku 2005.

Ide približne o hodinové stretnutie, na ktorom sú informácie podané hravou formou. Sprievodcom dvadsať stranového pracovného zošita je predškoláčka Póla. Póla - formou príbehu vysvetľuje deťom riziká, ktoré im hrozia na ulici, na ihriskách či pri pohybe medzi cudzími ľuďmi. Rozpráva im o dopravných predpisoch, ktoré musia dodržiavať pri bicyklovaní alebo keď idú na prechádzku. Upozorní aj na možné spôsoby ako si chrániť zdravie a na riziká závislostí, ktoré im hrozia v ich veku (televízia, počítače, hracie konzoly, mobily, ...) Oboznamuje deti s prácou polície a ako majú privolať pomoc, keď ju budú potrebovať. Upozorňuje na nebezpečenstvo ,,šikany“, ktorá sa môže objaviť aj v ich triede, poukazuje na spôsoby ako sa môžu proti ,,šikane“ v ich veku brániť. Tieto vedomosti nadobúdajú deti formou doplňovania, dopisovania, lúštenia alebo prerozprávania poučných príbehov za pomoci nakreslených obrázkov. Poznatky z pracovného zošita sú sprevádzané samotnými vstupmi detí. Informácie, ktoré si môžu vyskúšať za pomoci policajta na modelových situáciách a formou situačných hier.

Na záver stretnutia si deti vyskúšajú rolu policajta, oboznámia sa s niektorými pomôckami, ktoré policajt používa pri práci.


               

obrazok prevencia pz v skolach 4 (JPG, 5 kB) obrazok prevencia pz v skolach 5 (JPG, 6 kB) obrazok prevencia pz v skolach 6 (JPG, 42 kB) obrazok prevencia pz v skolach 7 (JPG, 46 kB) obrazok prevencia pz v skolach 8 (JPG, 38 kB)

 


 

Detská policajná akadémia

Preventívny projekt „detská policajná akadémia“ je celoslovenský projekt, ktorý je určený pre žiakov 5. až 7. ročníka základných škôl. Pracovný zošit je rozpracovaný v piatich zaujímavých témach, v ktorých sa žiaci dozvedia informácie o Policajnom zbore, o činnosti niektorých služieb polície v pracovnom liste s názvom Zoznámte sa s našou políciou. Komunikácii na sociálnych sieťach, bezpečnému používaniu internetu i ochrane osobných údajov pri používaní internetu sa venuje téma Bezpečne na internete. O predsudkoch, ponižovaní, diskriminácii i rasizme sa deti dozvedia prostredníctvom pracovného listu Každý je iný. Zámerom tejto témy je podporovať a šíriť v deťoch toleranciu a znášanlivosť. Naučiť deti zodpovednému správaniu chodca v cestnej premávke a poskytnúť základné informácie o zákone o cestnej premávke sa oboznámia v téme  Na ceste nie si sám! Obsah posledného pracovného listu je zrejmý už z jeho názvu Stop násiliu!. Zaoberá sa nielen násilím a šikanovaním, ale poukazuje na normálne spolunažívanie a chápanie životných hodnôt, informuje o trestnoprávnej zodpovednosti.

  

obrazok prevencia pz v skolach 9 (JPG, 4 MB) obrazok prevencia pz v skolach 10 (JPG, 4 MB)
obrazok prevencia pz v skolach 11 (JPG, 4 MB) obrazok prevencia pz v skolach 12 (JPG, 4 MB)

    


Tvoja správna voľba

Ide o putovnú interaktívnu tvorivú dielňu. Hlavným cieľom projektu je snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu. Projekt je určený pre deti vo veku 9 – 10 rokov. Využíva inovatívne prístupy práce s deťmi v prevencii kriminality formou interaktívnej tvorivej dielne. Súčasťou interaktívnej tvorivej dielne je panel „Marihuana“, panel „Tabak“ a panel „Alkohol“, pracovný stôl pre deti so stoličkami, hra na zem a pracovný stôl s otázkami. Cieľom je hravou formou zvýšiť právne vedomie detí v boji proti spoločensky negatívnym javom.

   

obrazok prevencia pz v skolach 13 (JPG, 29 kB) obrazok prevencia pz v skolach 14 (JPG, 26 kB) obrazok prevencia pz v skolach 15 (JPG, 24 kB)